תשובות מוצעות תשובות לשאלות 527-644.pdfלשאלות 527-644 של הועדה