בהתאם לאמות המידה ולהסדרה החדשה בקישור הנ"ל, כל צרכן בעל חיבור צריכה קיים של שנה לפחות, רשאי להזמין מערכת אחת בלבד בחצרים אחד.

"חצרים" – לעניין אמות מידה בפרק ח' בלבד - שטח מקרקעין או מספר שטחי מקרקעין רציפים ובעלי גבול משותף המצויים בבעלות ו\או בחכירה ו\או בחזקה בלעדית של אדם . בשטחי מחלק חשמל היסטורי שלא הושלם בו הליך של שיוך קרקע לאדם (פרצלציה) יהוו חצרים, מקרקעין הנמצאים בחזקתו ושימושו הבלעדיים של אדם.