שלום לחברי הפורום
במתקן מסויים, בכל קומה יש מספר לוחות חשמל באזורים שונים בקומה. ליד כל לוח חשמל מותקנים שני פסי השוואה מופרדים אחד מהשני.
פס אחד מחובר לזיון המבנה בלבד ואליו מחוברים כל השירותים המתכתיים של אזור מסוים בקומה.
פס שני לא מחובר לזיון המבנה ומשמש לגישור בין מוליכים המחברים פסי השוואה זהים במפלסים אחרים.
האם יש סיבה תכנונית לחלוקה בין פסי ההשוואה?
האם תקנות החשמל לא מגדירות שפס השוואה משני יש לחבר גם לזיון המבנה וגם עם מוליך לפס השוואה הראשי?
תודה