תקנון תנאי השימוש באתר "מאגר מידע לעוסקים בחשמל"

"מאגר מידע לעוסקים בחשמל" הינו אתר אינטרנט, המציע לגולשים מידע ותכנים לצורך הפרייה מקצועית בתחום החשמל. האתר מאפשר לגולשים לקחת חלק בשיתוף המידע באתר באמצעות : פורום שאלות ותשובות, פרסום מאמרים מקצועיים, ותגובות על מאמרים קיימים. האתר מאפשר שיח מקצועי במגוון דרכים, לצורך הרחבת אופקים והכרת נושאים חדשים מצד אחד והתעמקות בנושאים מסויימים מצד שני. האתר פועל ללא מטרות מסחריות כלשהן. השימוש באתר מותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה. הגלישה באתר והשימוש בו מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה.

תנאים כלליים :

1.תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

2.בתנאים אלה, "אתר" מתייחס ל"מאגר מידע לעוסקים בחשמל" שבכתובת האינטרנט www.doctorat.co.il

3.בתנאים אלה, "מאגר מידע לעוסקים בחשמל" (להלן ממל"ב),בבעלות מנהל האתר, מנוהל ומופעל ע"י כל מי שבידו הרשאה (מעבר להרשאת משתמש רגיל)המאפשרת גישה לעריכת תוכן באתר בכל צורה. בסעיף זה, הרשאה ניתנת ע"י מנהל האתר בלבד.

4.בתנאים אלה, "משתמש" או "גולש"- כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

5.בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל סוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, ודרך הצגתם. כל תמונה, איור, צילום, סימן, סמל, צלמית, שרטוט, תוכנית חשמל, מצגת, תרשים, טבלה, הנפשה, הדמיה. כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום ופרוטוקול, מאגר נתונים, וממשק.

6.בתנאים אלה, "מנהל האתר" – גיא רט, במייל [email protected].

7.מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשימוש באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

תנאי השימוש בתוכן האתר :

8.הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב של מנהל האתר.

9.הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים באתר. כמו כן, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל תוכן מהאתר, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא.

10.המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים למנהל האתר. למשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

11.אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מכל סוג, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור למטרות רווח או למטרות מסחריות אחרות ולא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

12.אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים.

13.המשתמש מתחייב, כי התכנים שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.

14.ממל"ב, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום תכנים על ידו.

15.למשתמש ידוע, כי ממל"ב מרכז את התכנים, על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן. ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמש. על המשתמש לבדוק את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן. ממל"ב, לא ישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בתכנים באתר.

16.מנהל האתר רשאי להפסיק את פעילות האתר והפורומים ללא כל הודעה. מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה למשתמש זכות על התכנים, ולדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם. מנהל האתר רשאי לערוך, לשנות, לתקן, לפרסם בכל אמצעי תקשורת אחר, או למחוק ו/או להסיר תוכן כלשהו באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדית, וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש למשתמש ומבלי שלמשתמש תהיה כל טענה כלפיו בענין זה.

17.במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה למנל האתר רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת ,לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

18.ממל"ב, לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר, ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך. המשתמש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים. הינך מתחייב לשפות את מנהל האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

19.באתר מופיעות בין השאר, תקנות וחוקים, במידה וקיימת סתירה, העותק המופיע ברשומות הוא הקובע. ממל"ב אינו נושא בכל אחריות לתכנים המפורסמים באתר, האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש. תכנים אלה אינם מבטאים את דעתו או עמדתו של ממל"ב ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

20.מנהל האתר רשאי שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי מנהל האתר לבטל את הרשמתך לאתר, או לחסום את גישתך אליו, בהתאם לשיקול דעתו של נהל האתר.

21.באתר קיימים קישורים ('לינקים') לטפסים ועמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לגולש לגשת לתכנים ברשת האינטרנט, אשר אינם מתפרסמים על ידי ממל"ב. העובדה שממל"ב מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת ממל"ב לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ממל"ב אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

22.כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר הינה באחריות המלאה של המשתמש בלבד. ממל"ב אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, המתפרסמים באתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. ממל"ב לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

23.האתר מהווה בסיס להפריה מקצועית ולא ייעוץ מקצועי. ייעוץ מקצועי צריך להעשות לגופו של כל מקרה בהתאם לנסיבות והתנאים המדוייקים. התכנים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. בפרט ובמיוחד נכונים הדברים לתכנים המתפרסמים בקהילות ובקבוצות הדיון (פורומים המקצועיים). תכנים אלה אינם תחליף למתכנן או יועץ חשמל בעל רישיון כנדרש בתקנות החשמל.

24.מנהל האתר שומר על זכותו לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.