• תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רשיון וחובות בעל רשיון), תשנ"ח-1997


  תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רשיון וחובות בעל רשיון), תשנ"ח-1997


  מטרתו של חוק זה הוא להסדיר את נושא אופן בקשת וקבלת רשיון לייצור חשמל, בין אם יצרן קונבנציונאלי ובין אם בטכנולוגיה ירוקה.
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-63 לחוק משק החשמל, תשנ"ו-1996 (להלן – החוק), ובהתייעצות עם הרשות, אני מתקין תקנות אלה:
  פרק א': פרשנות
  1. הגדרות
  בתקנות אלה –
  "בקשה" - בקשה לרשיון, לחידושו או לשינויו;
  "הון עצמי" ו"חברה-בת" - כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;
  "זכויות במקרקעין" – בעלות או שכירות כמשמעותן בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;
  "יחידת ייצור" – מערכת טכנית המיועדת להמרת אנרגיה ממקור כלשהו לאנרגיה חשמלית או לאנרגיה חשמלית ותרמית שימושית או לאנרגיה חשמלית ומכנית שימושית; אפשר שיחידת ייצור תכלול יותר ממחולל (גנרטור) אחד, אם מערכות הנעת המחוללים (גנרטורים) קשורות בקשר טכנולוגי לשם ניצול מרבי של אותו מקור אנרגיה;
  "כללי עסקאות" – כללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני), התש"ס-2000;
  "מבקש" - יחיד או תאגיד המגיש בקשה;
  "רשיון" - רשיון לפעילות;
  "שווי" - ערך, בהתאם לדו"חות הכספיים של המבקש או בהתאם לתכנית עסקית אחרת, אשר יגיש מבקש רשיון לפי דרישת השר;
  "תקנות קוגנרציה" – תקנות משק החשמל (קוגנרציה), התשס"ה-2004;
  "תקנות קונבנציונלי" – תקנות משק החשמל (יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי), התשס"ה-2005.
  פרק ב': בקשה לרשיון
  סימן א': מתכונת הבקשה ותוכנה
  2. מתכונת הבקשה
  בקשה תהיה לפעילות אחת ולמקום או אזור מוגדר, ולענין ייצור - ליחידת ייצור אחת.
  3. הגשת בקשה
  (א) בקשה תוגש לפי טופס הבקשה שבתוספת הראשונה.
  (ב) הבקשה תיחתם ביד המבקש, ואם הוא תאגיד - ביד מי שהוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו, ויצורף לה אישור של עורך דין או של רואה חשבון, בדבר זכויות החתימה בתאגיד והסמכתו של החותם להגיש את הבקשה.
  (ג) מבקש יגיש את בקשתו במשרדי הרשות, והרשות תאשר בכתב, את קבלת הבקשה, תוך 14 ימי עבודה ממועד קבלתה.
  4. סוג הבקשה
  (א) מבקש יציין בבקשה את סוג הרשיון המבוקש ויפרט את הפעילות שלשמה הוא מבוקש וכן את תקופת הפעילות.
  (ב) מבקש יציין אם היא בקשה ראשונה לרשיון, בקשה לחידוש רשיון או לשינויו וכן אם הגיש בקשה לרשיון נוסף, אם בידו רשיון נוסף או אם הוא בעל ענין או מחזיק אמצעי שליטה בבעל רשיון אחר או במבקש רשיון אחר, או אם בעל ענין או מחזיק אמצעי שליטה בו הוא בעל רשיון או מבקש רשיון אחר.
  סימן ב': מידע ומסמכים
  5. מבקש שהוא יחיד
  מבקש שהוא יחיד יכלול בבקשתו מידע מלא, מפורט ומדויק לפי אלה:
  1) שם מלא, מספר תעודת זהות, מען ומספר טלפון;
  2) עיסוק והכשרה מקצועית;
  3) היותו בעל ענין או מחזיק אמצעי שליטה בתאגידים;
  4) נסיון בתחום הפעילות שלגביו הוא מבקש רשיון;
  5) אזרחות ומקום מגורים קבוע.
  6. מבקש שהוא תאגיד
  (א) מבקש שהוא תאגיד, ימסור פרטים מלאים ומדויקים לגבי אלה:
  1) בחברה - שם, מספר רישום, מטרות, הון רשום ומונפק, והון נפרע, משרד רשום, בעלי מניות וחלקם היחסי בהון החברה, נושאי משרה, בעלי ענין או מחזיקים באמצעי שליטה במישרין או בעקיפין בחברה, היות החברה בעל ענין או מחזיק אמצעי שליטה, במישרין או בעקיפין, בתאגידים אחרים, הסכמים בין בעלי מניות, והסכמים לענין שימוש באמצעי שליטה בחברה או לענין הפעלת שליטה בחברה בדרך אחרת ונסיון בתחום שלגביו מבוקש הרשיון;
  2) בשותפות - שם, מספר רישום, מהות עסקים של השותפות, סוג השותפות, זהות השותפים, אחריותם וחלקם היחסי בשותפות, ממלאי תפקידים בכירים, בעלי ענין או מחזיקים באמצעי שליטה, במישרין או בעקיפין בשותפות, היותה של השותפות בעל ענין או מחזיק אמצעי שליטה במישרין או בעקיפין בתאגידים אחרים, הסכמים בין השותפים, הסכמים לענין שימוש באמצעי שליטה בשותפות או לענין הפעלת שליטה בשותפות בדרך אחרת ונסיון בתחום שלגביו מבוקש הרשיון;
  3) הסכמים מהותיים למימון הפעילות על פי הרשיון;
  4) תכנית עסקית לחמש השנים הראשונות של תקופת הרשיון או לתקופה קצרה יותר אם הרשיון הוא לזמן קצר יותר, לרבות פירוט השקעות והוצאות צפויות לתפעול ותחזוקה ודו"חות כספיים פרופורמה הכוללים, בין היתר, תזרים מזומנים וחוות דעת רואה חשבון לענינם.
  (ב) מבקש שהוא תאגיד ימציא העתקים נכונים ותקפים של אלה:
  1) מסמכי ההתאגדות או מסמכי היסוד של התאגיד, בחברה - החלטות מיוחדות והסכמים בין בעלי מניות, לרבות הסכמי הצבעה; ובשותפות - הודעות לרשם השותפויות לפי סעיפים 7 ו-9 לפקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975,  והסכמים בין השותפים, לרבות הסכמי הצבעה;
  2) אישור על ניהול ספרי חשבונות כדין;
  3) תעודת "עוסק מורשה" לפי סעיף 53 לחוק מס ערך  מוסף, תשל"ו-1976.
  (ג) מבקש יצרף לבקשתו תצהיר כי לא נתמלא לגביו אף אחד מן הסייגים שבסעיף 6(ב) לחוק לקבלת רשיון, לפי הטופס שבתוספת השניה.
  7. צירוף אישורים והיתרים
  קיימת חובה על פי דין לקבל רשיון או היתר, למעט רשיון לפי החוק, לביצוע פעילות לפי הרשיון המבוקש, יצרף המבקש העתק של רשיון או היתר כאמור.
  8. אימות מסמכים
  מסמך מן המסמכים המפורטים בתקנות 6 ו-7 שאינו מקור, יאומת בידי עורך דין או רואה חשבון לענין התאמתו למקור.
  9. פרטים בדבר התאמתו של המבקש לקבלת הרשיון
  (א) מבקש יכלול בבקשתו פרטים מלאים אודות התאמתו לביצוע הפעילות לפי הרשיון נושא הבקשה, לרבות –
  1) האמצעים הכלכליים העומדים לרשותו לשם ביצוע הפעילות לפי הרשיון במשך תקופת תוקפו של הרשיון;
  2) האמצעים הטכניים והמיתקנים העומדים לרשותו לשם ביצוע הפעילות לפי הרשיון;
  3) כוח האדם המקצועי והכללי שמעסיק או יעסיק המבקש לצורך הפעילות לפי הרשיון.
  (ב) מבקש יצרף מסמכים המאמתים את יכולתו לבצע את הפעילות לפי הרשיון.
  סימן ג': רשיון הולכה ורשיון חלוקה
  10. בקשה לרשיון הולכה או לרשיון חלוקה
  (א) בנוסף לאמור בתקנות 2 עד 4 ו-6 עד 9, תכלול בקשה לרשיון הולכה או רשיון חלוקה, פרטים בדבר אלה:
  1) (נמחקה);
  2) (נמחקה);
  3) מידע על הסכמי הידע עם גורמים בארץ ובחוץ לארץ שהמבקש צד להם, לצורך הפעילות לפי הרשיון;
  4) דו"חות כספיים מבוקרים בידי רואה חשבון של החברה המבקשת, לשלוש שנים שקדמו להגשת הבקשה; חברה הרשומה תקופה קצרה משלוש שנים, תגיש דו"חות כספיים, של חברה או שותפות שהיא בעלת שליטה בחברתו של המבקש, מבוקרים כאמור בידי רואה חשבון;
  5) דו"חות כספיים מבוקרים בידי רואה חשבון של חברה או שותפות שהיא בעלת ענין או מחזיקה אמצעי שליטה בחברתו של המבקש או שהמבקש הוא בעל ענין או מחזיק אמצעי שליטה בה, לשלוש שנים שקדמו להגשת הבקשה;
  6) תיאור מלא של המקרקעין שלמבקש זכויות בהם, בצירוף מסמכים המעידים על זכויות אלה;
  7) פירוט הזכויות שיש לצד ג' בנכסים של המבקש, לרבות שיעבודים;
  8) שמות נושאי משרה במבקש.
  11. פרטים לרשיון הולכה
  מבקש רשיון הולכה יכלול בבקשה פרטים ותיאור, לרבות תיאור טכני, של מיתקני החשמל ורשת החשמל שבאמצעותם יבצע את הפעילות על פי הרשיון, לפי אלה:
  1) תיאור גבולות מערכת ההולכה, בצירוף תשריט;
  2) אופן חיבור המערכת לתחנת כוח ולרשת החשמל;
  3) תיאור תחנת המיתוג ותחנת המשנה שלמבקש הרשיון זכויות בהן; לענין זה, "תחנת מיתוג" - מיתקן ממיתקני רשת החשמל, המקבל חשמל ממקור ייצור על-עליון ומעבירו לתחנת משנה;
  4) מספר שנאים ויכולת ההשנאה ברמות מתחים שונות;
  5) היכולת למלא את הדרישות הטכניות והתפעוליות לחיבור יצרני חשמל פרטיים או בעלי רשיון ייצור עצמי לרשת החשמל;
  6) האמצעים להבטחת בטיחות רשת החשמל וסדירות פעילותה;
  7) תכנית פיתוח מערכת ההולכה לחמש השנים הבאות;
  8) תכנית אחזקה למערכת ההולכה;
  9) איבודים משוערים של חשמל בהולכה.
  12. פרטים לרשיון חלוקה
  מבקש רשיון חלוקה יפרט ויתאר את דרך פעולתה של רשת החשמל המשמשת לפעילותו לפי הרשיון (להלן - רשת החלוקה), לפי אלה:
  1) תיאור תחנות המשנה המחוברות לרשת החלוקה;
  2) מספר שנאי החלוקה ויכולת ההשנאה ברמות מתחים שונות;
  3) תכנית פיתוח של רשת החלוקה;
  4) תכנית אחזקה של רשת החלוקה;
  5) האמצעים להבטחת בטיחות רשת החלוקה וסדירות אספקת החשמל;
  6) איבודים משוערים של חשמל בחלוקה.
  13. ציון פעולות נוספות
  מבקש רשיון הולכה או רשיון חלוקה יציין בבקשתו פעולות אחרות, כאמור בסעיף 6(ד) לחוק, שבהן הוא מבקש לעסוק, בנוסף לפעילויות לפי רשיונו או רשיונותיו ואת הפעולות הנלוות.
  סימן ד': בקשה לרשיון ייצור
  14. פרטי בקשה לרשיון ייצור
  בנוסף להוראות תקנות 2 עד 9, מבקש רשיון ייצור –
  1) יציין בבקשתו את הספק הייצור שלגביו מבוקש הרשיון ואת האמצעים הטכניים שבהם הוא מבקש לייצר חשמל, לרבות תיאור מלא של יחידות הייצור ותחנות הכוח שישמשו לצורך פעילותו לפי הרשיון;
  2) ימציא תכנית של תחנת הכוח שבאמצעותה הוא מבקש לייצר חשמל לפי הרשיון, יתאר את כושר הייצור של תחנת הכוח ויחידות הייצור, ותפוקת השיא שלהן; בתקנה זו, "תכנית" - כהגדרתה בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;
  3) יציין בבקשתו, אם מכר בעבר חשמל לבעל רשיון ספק שירות חיוני ואת פרטי ההתקשרות עמו, בין אם פגה ההתקשרות ובין אם היא תקפה;
  4) יציין בבקשתו למי הוא מבקש למכור חשמל;
  5) יציין בבקשתו את כמות החשמל שהוא מבקש לייצר ולמכור לבעל רשיון ספק שירות חיוני ואת הכמות שהוא מבקש למכור לאחר;
  6) יציין בבקשתו את סוגי הדלק שבהם הוא מתכוון להשתמש בהפעלת יחידות הייצור ותחנת הכוח.
  סימן ה': רשיון ייצור עצמי
  15. פרטי בקשה לרשיון ייצור עצמי
  (א) בנוסף להוראות תקנות 2 עד 9, מבקש רשיון ייצור עצמי, יציין בבקשתו את הספק הייצור שלגביו מבוקש הרשיון.
  (ב) מבקש רשיון ייצור עצמי המבקש למכור חשמל לבעל רשיון ספק שירות חיוני, יציין בבקשתו את שם ספק השירות החיוני לו הוא מבקש למכור חשמל ואת כמות החשמל שהוא מבקש למכור לו.
  (ג) מבקש רשיון ייצור עצמי, המבקש למכור חשמל לתאגיד הנמנה עם תשלובת חברות שעמה נמנה בעל הרשיון, יפרט את החזקותיו והשקעותיו במישרין או בעקיפין, באותו תאגיד ואת החזקותיו, במישרין או בעקיפין, של אותו תאגיד בו, וכן את כמות החשמל שהוא מבקש למכור לאותו תאגיד, ויצרף תיאור מלא של המקרקעין שדרכם יוליך חשמל על פי רשיונו בציון בעלי הזכויות באותם מקרקעין.
  (ד) מבקש רשיון ייצור עצמי יתאר בבקשתו את השימוש העצמי שיעשה בחשמל שהוא מבקש לייצר על פי רשיונו ואת כמות החשמל שהוא מבקש לייצר לשימושו העצמי.
  סימן ו' – רישיון הספקה
  15א. פרטי בקשה לרישיון הספקה
  נוסף על תקנות 2 עד 9 מבקש רישיון הספקה יציין בבקשתו –
  1) רישיונות נוספים, לרבות רישיונות מותנים לפי תקנות קוגנרציה, תקנות קונבנציונלי וכללי עסקאות, שבהם הוא מחזיק, במישרין או בעקיפין, או שמחזיק אמצעי שליטה בו מחזיק, או שחברה קשורה בו מחזיקה;
  2) סוג והיקף הצרכנים שאתם הוא מבקש להתקשר;
  3) ההסדרים המתוכננים בינו לבין מנהל המערכת לקבלת שירותי תשתית, שירותי גיבוי, ושירותים נלווים לרבות שירותי גבייה;
  4) אם למבקש אין רישיונות נוספים לפעילות – פירוט המקורות לרכישת החשמל לצורך מכירתו לצרכנים.
  15ב. תקופת תוקפו של רישיון הספקה תהיה –
  1) למי שהוא בעל רישיון חלוקה – לפי תוקף רישיון החלוקה שבו הוא מחזיק;
  2) למי שאינו בעל רישיון חלוקה – עד 20 שנים.
  סימן ז': רישיון הספקה לטעינת רכב חשמלי
  15ג. הגדרות
  "עמדת טעינה" – מכשיר חשמלי ייעודי המשמש לטעינת רכב חשמלי בלבד;
  "רכב חשמלי" – רכב מסוג m או n כמשמעותו בתקנה 271א לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961, המונע באופן מלא או חלקי מאנרגיה חשמלית.
  15ד. פרטי בקשה לרישיון הספקה לטעינת רכב חשמלי
  (א) על רישיון הספקה לטעינת רכב חשמלי יחולו תקנה 15א למעט פסקה (2), ותקנה 15ב.
  (ב) נוסף על כך, מבקש רישיון הספקה לטעינת רכב חשמלי יציין בבקשתו את ההסדרים האלה:
  1) תיאור מלא של עמדת הטעינה והציוד שישמשו להספקת חשמל לרכב חשמלי, לרבות תכנית חשמלית של העמדה, האמצעים למדידת כמות החשמל הנצרך ממנה, זיהוי הרכב הנטען, ומנגנוני התקשורת שיהיו בה בין עמדת הטעינה לבין בעל רישיון חלוקה, כדי לאפשר, ככל הנדרש, בקרה וניהול של העומסים על רשת החשמל, והתחשבנות לעניין צריכת החשמל בין בעל הרישיון לבין לקוחותיו הקבועים והמזדמנים;
  2) פירוט ההתקשרויות או ההסדרים עם בעל רישיון חלוקה לעניין ביצוע הפעילות נושא הרישיון;
  3) פירוט האמצעים למתן שירותים ללקוחות באמינות וברציפות.
  15ה. טעינה חופשית
  (א) הסכם התקשרות בין בעל רישיון הספקה לטעינת רכב חשמלי לבין לקוח לא יכלול –
  1) הוראות המגבילות אפשרות הלקוח להפסיק את ההסכם בכל זמן;
  2) הוראות המגבילות אפשרות הלקוח להטעין את רכבו באמצעות בעלי רישיונות אחרים.
  (ב) בעל רישיון הספקה לטעינת רכב חשמלי –
  1) לא יסרב לתת שירותים ללקוחות מזדמנים;
  2) לא ייתן עדיפות בהספקת האנרגיה החשמלית ללקוחותיו הקבועים על פני לקוחות מזדמנים; לעניין זה, "עדיפות" – למעט עלות הטעינה שפורסמה לפי תקנה 15ו.
  15ו. פרסום עלות הטעינה
  בעל רישיון הספקה לטעינת רכב חשמלי יפרסם את עלות הטעינה ללקוחות מזדמנים במקום בולט לעין.
  15ז. בקרה על רשת החלוקה
  (א) ראה בעל רישיון חלוקה כי יש חשש לאמינות ולרציפות חלוקת החשמל בתוצאה מטעינת רכב חשמלי, יפעיל אמצעים שונים לרבות מכשור מתאים לבקרה ולניהול של עומסי הביקוש על רשת החלוקה.
  (ב) בעל רישיון חלוקה יאפשר אספקת חשמל לטעינת רכב חשמלי בתעריפים שונים, ככל שייקבעו.
  פרק ג': הוראות מיוחדות
  16. חידוש רשיון או שינויו
  (א) בקשה לחידוש רשיון, תוגש לא יאוחר משנה לפני תום תקופת הרשיון ותכלול דו"ח מפורט אודות היקף הפעילות של המבקש בתקופת הרשיון; בבקשה כאמור יפרט המבקש שינויים שחלו בפרטים שמסר  לראשונה.
  (ב) בעל רשיון שבידו רשיון לתקופה של שנה או לתקופה קצרה יותר, יגיש בקשה לרשיון לא יאוחר משלושה חודשים לפני תום תקופת רשיונו.
  (ג) הרשות, באישור השר, רשאית, על אף האמור בתקנת משנה (א), להורות ברשיונו של ספק שירות חיוני כי בקשתו לרשיון, תוגש לא יאוחר משלוש שנים לפני תום תקופת רשיונו.
  (ד) הוגשה בקשה לעריכת שינוי ברשיון, יצורף לבקשה הסבר בכתב, על סוג השינוי, היקפו, מהותו, משמעותו והשלכותיו השונות.
  (ה) לא הוגשה בקשה לחידוש רשיון כאמור בתקנה זו, ייערך מכרז לבחירת בעל רשיון חדש במקום בעל הרשיון שתוקף רשיונו פג.
  17. שמירת סודיות
  הרשות, המנהל וכל מי שהגיעו אליו ידיעה, דין וחשבון או מסמך שנמסר לו לפי תקנות אלה, לא יגלה אותם לזולת, אלא אם כן נדרש הדבר על פי כל דין או לצורך ביצוע הוראות החוק ותקנות אלה.
  פרק ד': סדר פעולות
  18. דרישת תיקונים, השלמה והודעה על שינויים
  (א) השר או הרשות רשאים לדרוש תיקון או השלמה של הבקשה וכל מידע נוסף הדרוש לצורך החלטה בבקשה.
  (ב) מבקש רשיון או בעל רשיון יודיע לרשות על כל שינוי שחל בפרטים, במסמכים או במידע שמסר למנהל לענין בקשתו, לא יאוחר מ-7 ימים מיום השינוי.
  פרק ה': תנאים למתן רשיון ודרכי בחירה בין מבקשי רשיון
  19. הגשת בקשה תקינה
  לא יינתן רשיון אלא למי שהגיש בקשה מלאה שצורפו לה כל המסמכים כנדרש בתקנות אלה והומצא כל המידע הנחוץ, לדעת הרשות או השר, למתן החלטה בבקשה, לרבות כל נתון, ותיאור של יחידת ייצור, תחנת כוח ומיתקני חשמל אשר ישמשו לפעילות לפי הרשיון.
  20. תנאים למתן רשיון ייצור
  (א) בנוסף לאמור בתקנות 2 עד 9 ו-14 לא יינתן רשיון ייצור אלא אם כן נתמלאו תנאים אלה:
  1) המבקש הוכיח יכולת כספית; לענין זה, "יכולת כספית" –
  א) בחברה בעלת הון מניות - ההון העצמי של החברה הוא בסכום שלא יפחת מ-20% משוויה של יחידת הייצור או תחנת הכוח המשמשת לפעילות על פי הרשיון;
  ב) בחברה ללא הון מניות, ביחיד, בשותפות או באגודה שיתופית, אם המבקש המציא למנהל ערבות בנקאית למשך כל תקופת הרשיון, בשיעור שלא יפחת מ-20% משוויה של יחידת הייצור או תחנת הכוח כאמור;
  2) שיעור המימון העצמי של יחידת ייצור או תחנת כוח לא יפחת מ-20% משוויה; היה לבעל רשיון יותר מרשיון אחד או הגיש כמה בקשות לרשיון, יידרש הון עצמי ושיעור מימון עצמי שלא יפחת מהשיעור הנדרש לפי פסקאות (1) ו-(2), לכל אחד מן הרשיונות שבידיו או שהוא מבקש;
  3) המבקש הוא בעל זכויות במקרקעין שהוקמה או תוקם בהם יחידת הייצור או תחנת הכוח, לצורך ייצור חשמל על פי הרשיון;
  4) המבקש הוא בעל זכויות ביחידת ייצור או תחנת כוח שמתקיימות בה הדרישות הטכניות הנדרשות לקבלת הרשיון או התחייב להיות בעל זכויות כאמור במועד שתורה הרשות ולהנחת דעתה;
  5) אם יחידת הייצור או תחנת הכוח טרם הוקמה - בידי המבקש היתר בניה להקמת יחידת ייצור או תחנת כוח לצורך פעילות לפי הרשיון;
  6) הציוד המיועד העומד לרשות המבקש לפעילות לפי הרשיון, הוא במצב תקין וראוי לשימוש, להנחת דעתה של הרשות, והמבקש התחייב כי הציוד האמור יהיה במצב זה במשך כל תקופת תוקפו של הרשיון;
  7) המבקש התחייב להפעיל את יחידת הייצור או את תחנת הכוח בסוגי דלק שאישרה הרשות;
  8) המבקש התחייב להתחיל בפעילות לפי הרשיון במועד שהורתה הרשות;
  9) המבקש זכה במכרז לפעילות במשק החשמל שפרסם השר, אם פורסם מכרז כאמור;
  10) המבקש הציג לפני הרשות, עובר לקבלת הרישיון, תכנית אסטרטגית כלכלית לניהול סיכונים כמפורט בתוספת הרביעית.
  (ב) הוראות תקנות משנה (א)(1) ו-(2), לא יחולו על מבקש רשיון ייצור, בהספק שאינו עולה על 10 מגוואט, וכן על מי שיינתן לו רישיון ייצור לאחר שזכה במכרז שפורסם לפי החלטת הממשלה מס' 3338 מיום כ' באדר ב' התשס"ח (27 במרס 2008), ובמסגרת תנאי המכרז אישר השר הסדר אחר להוכחת איתנות כלכלית ולעמידת הזוכה במכרז במלוא ההתחייבויות החלות עליו לפי הוראות הדין והמכרז.
  20א. הפחתת שיעור הון עצמי
  (א) חברה בעלת הון מניות שקיבלה רישיון ייצור, תהיה רשאית להפחית את שיעור ההון העצמי הקבוע בתקנה 20(א)(1)(א) במהלך תקופת הרישיון אחרי 3 שנים מיום מתן הרישיון – לשיעור של 15% משווי יחידת הייצור או תחנת הכוח המשמשת לפעילות על פי הרישיון.
  (ב) מי שקיבל רישיון ייצור, לפי תקנה 20(א)(1)(ב) יהיה רשאי להפחית את שיעורי הערבות לפי תקנה זו במועדים ובשיעורים המקבילים לאמור בתקנת משנה (א).
  21. תנאים למתן רשיון ייצור עצמי
  לא יינתן רשיון ייצור עצמי אלא אם כן המבקש מילא אחר הוראות תקנה 20(א)(3) עד (8).
  22. יחידת ייצור
  לכל יחידת ייצור יינתן רשיון נפרד וניתן לקבוע ברישיון כי ליחידת ייצור יינתן יותר מרישיון אחד או כי יחולו עליה הוראות שונות לענין העסקאות שתוכל לבצע עם בעל רישיון ספק שירות חיוני.
  23. תנאים למתן רשיון להולכה
  בנוסף לאמור בתקנות 2 עד 4 ו-6 עד 11, לא יינתן רשיון להולכה, אלא אם כן נתקיימו תנאים אלה:
  1) למבקש רשיון הולכה או לנושאי משרה בו, יכולת מוכחת לאירגון, תכנון, הקמה, מימון, תפעול והחזקה של הפעילות נושא הרשיון המבוקש;
  2) ההון העצמי של החברה המבקשת רשיון לא יפחת מ-20% משווי מיתקני החשמל ורשת החשמל הדרושים לפעילות לפי הרשיון, ושיעור המימון העצמי של המיתקנים והרשת לא יפחת מ-15% משווים; היה לבעל הרשיון יותר מרשיון אחד או הגיש מספר בקשות לרשיון, יידרשו הון עצמי ושיעור מימון עצמי שלא יפחת מן השיעור הנדרש לפי תקנות אלה, לכל אחד מן הרשיונות שבידיו או לכל אחד מן הרשיונות שהוא מבקש; השר רשאי לשנות את התנאים לענין הון עצמי ושיעור המימון העצמי שבפסקה זו;
  3) המבקש הוא בעל זכויות במיתקני חשמל ורשת חשמל  הדרושים לביצוע הפעילות לפי הרשיון, ומתקיימות בהם הדרישות הטכניות לביצוע הפעילות כאמור;
  4) מיתקני החשמל ורשת החשמל כאמור בפסקה (3), הם במצב תקין וראוי לשימוש, להנחת דעתו של המנהל, והמבקש התחייב כי יהיו במצב זה במשך כל תקופת תוקפו של הרשיון;
  5) בידי המבקש זכויות במערכת שליטה ובקרה על הולכה של חשמל, לרבות בחדרי פיקוד וקשר;
  6) המבקש התחייב לעסוק רק בפעילויות לפי הרשיון או הרשיונות שניתנו לו ובפעולות נלוות להן, הכל כאמור בסעיף 6(ג) לחוק;
  7) המבקש התחייב להתחיל בפעילות לפי הרשיון במועד שהורה המנהל.
  24. התנאים למתן רשיון חלוקה
  בנוסף לאמור בתקנות 2 עד 4, 6 עד 10 ו-12 לא יינתן רשיון לחלוקה אלא אם כן נתקיימו תנאים אלה:
  1) הוראות תקנה 23(1) עד (4) ו-(6);
  2) למבקש זכויות בתחנת משנה העומדת בדרישות הטכניות הנדרשות לקבלת הרשיון, או התחייב שיהיו לו זכויות בתחנת משנה כאמור במועד שיקבע השר;
  3) למבקש כל האמצעים הארגוניים והטכניים להבטחת הספקה סדירה של חשמל לציבור הצרכנים לפי אמות מידה שקבעה הרשות.
  25. דרישות לשינוי ארגוני
  (א) השר רשאי להתנות מתן רשיון של ספק שירות חיוני במבנה ארגוני ומשפטי של מבקש הרשיון או במתן התחייבות לשינוי המבנה כאמור, במועד שיורה השר, וכן בביצוע פעילויות לפי הרשיון על ידי חברה-בת או חברה הנמנית עם תשלובת חברות שעמה נמנה בעל הרשיון בתנאים שיקבע.
  (ב) השר רשאי להורות לבעל רשיון ספק שירות חיוני, לשנות את המבנה הארגוני והמשפטי שלו במהלך תקופת תוקפו של הרשיון; השר לא יורה כאמור, אלא לאחר שנתן לבעל הרשיון הודעה, זמן סביר מראש, והזדמנות להשמיע טענותיו לפני השר לענין הוראותיו כאמור.
  (ג) לענין תקנות משנה (א) ו-(ב), "מבנה ארגוני ומשפטי" - לרבות הקמת חברה-בת או תאגיד אחר הנמנה עם התשלובת שעמה נמנה מבקש רשיון ספק שירות חיוני או בעל רשיון כאמור, לצורך פעילות לפי החוק, וכן מיזוג או פיצול.
  (ד) הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב) לא יחולו על בעל רשיון ספק שירות חיוני, שניתן לו רשיון לפי סעיף 60(ד) לחוק, במשך תקופת תוקפו של אותו רשיון.
  26. תקופת תוקפו של רשיון ייצור
  (א) תקופת תוקפו של רשיון ייצור, לא תעלה על 30 שנים, אם תחנת הכוח שבאמצעותה ייצר בעל הרשיון חשמל היא מסוג טורבינות גז, ועל 50 שנים - אם תחנת הכוח היא תחנת קיטור.
  (ב) בבואו לקבוע את תקופת תוקפו של רשיון לפי תקנת משנה (א), ישקול השר, בין היתר, ובנוסף לשיקולים לפי סעיף 8 לחוק, את סוג התחנה, טיבה ומועד הקמתה.
  27. איתנות כלכלית התאמת הבקשה לתכנית הפיתוח
  לא ייעתרו השר והרשות לבקשה לרשיון, אלא אם כן שוכנע כי למבקש איתנות כלכלית, ובמבקש רשיון ספק שירות חיוני - שהבקשה תואמת את תכנית הפיתוח שאישר השר לפי סעיף 19 לחוק.
  28. שיקולי בחירה
  הוגבל מספר מקבלי הרשיונות בהתאם לשיקול דעת השר לפי סעיף 8 לחוק, ייבחרו מקבלי הרשיונות במכרז שתערוך הממשלה.
  29. מילוי תנאי הרשיון ותנאי הכשירות לקבלתו
  במשך כל תקופת הרשיון, יתקיימו בבעל הרשיון תנאי הכשירות וההתאמה לקבלת הרשיון והוא ימלא אחר כל תנאי הרשיון.
  29א. הליכים טרם ביטול רישיון ייצור
  (א) בעל רישיון לפי תקנות הקוגנרציה, תקנות הקונבנציונלי או כללי עסקאות, רשאי לבקש במועד הסגירה הפיננסית, כי אם תהיה כוונה לבטל את רישיונו, המותנה או הקבוע, תישלח הודעה על כך גם לגורם מממן, כהגדרתו בתקנות האמורות.
  (ב) הוגשה בקשה כאמור בתקנת משנה (א) וראתה הרשות כי קיימת עילה לביטול הרישיון, תמסור הודעה על הכוונה לבטל את הרישיון לשר ולגורם המממן, שבה יפורטו האירוע המהווה עילה לביטול הרישיון, ופרק הזמן הנדרש מבעל הרישיון לתקן את האירוע, כמתחייב מאופי האירוע ועל פי שיקול דעתה של הרשות; פרק הזמן כאמור לא יעלה על 30 ימים, אלא אם כן ראתה הרשות, באישור השר, כי אופי ההפרה מצדיק מתן תקופה ארוכה יותר לתיקונה.
  (ג) קיבל הגורם המממן הודעה כאמור בתקנת משנה (ב) רשאי הוא לפעול כדלקמן:
  1) עד לא יאוחר מחלוף 30 ימים ממועד קבלת ההודעה, יודיע לרשות ולמנהל כי אם יבוטל הרישיון בכוונתו לבקש שהרישיון יינתן לגורם חליף;
  2) עד לא יאוחר מחלוף 120 ימים ממועד קבלת ההודעה, יהיה רשאי להגיש בקשה לאישור גורם חליף לבעל הרישיון העומד בהוראות הדין ובתנאים לקבלת רישיון, אשר יקבל על עצמו את כל התחייבויות בעל הרישיון; בקשה כאמור תוגש לשר ולרשות;
  3) בקשה למינוי חליף תכלול את כל הנדרש בדין ממבקשי הרישיון החדש ותוגש לשר ולרשות, תוך פירוט האם הבקשה מוגשת לפי סעיף 11 או 12 לחוק, וכשהיא כוללת כל מידע רלוונטי בנוגע לחליף לרבות, הוכחה מספקת בדבר כל אלה:
  א) היכולת הפיננסית והמקצועית המתקיימת בחליף, ואשר דרושה כדי לעמוד במלוא התחייבויות בעל הרישיון על פי רישיונו ועסקת הרכישה;
  ב) כי החליף עומד בדרישות הדין לקבלת הרישיון המתאים או לצורך קבלת אישור בדבר שינוי השליטה בבעל הרישיון הקיים;
  ג) הסכמת החליף לקבל על עצמו את כל התחייבויות בעל הרישיון לפי הדין ולפי הסכמים בינו לבין ספק שירות חיוני ולצרכנים.
  (ד) אושר החליף בידי השר, יוענק לו, רישיון באותם תנאים אשר ניתנו לבעל הרישיון אשר החליף בא במקומו והחליף יקבל על עצמו את התחייבויות בעל הרישיון הקודם, לרבות התחייבויות שקדמו למינויו.
  (ה) לא אישר השר את החליף, תהיה הרשות רשאית לבטל את הרישיון.
  (ו) תיקן בעל הרישיון, לשביעות רצונה של הרשות, את העילה שבשלה סברה כי יש לבטל את רישיונו, תודיע על כך לשר ולגורם המממן, וההליכים לפי תקנות משנה (ג) עד (ה) יופסקו.
  30. ערבויות ובטוחות
  (א) להבטחת מילוי התחייבויותיו של בעל הרשיון לביצוע הפעילות לפי הרשיון, רשאי השר לדרוש ברשיון מתן ערבויות או בטוחות.
  (ב) כתנאי לקבלת רישיון ייצור ליצרן חשמל פרטי יפקיד מבקש הרישיון בידי הרשות, ערבות בנקאית אוטונומית בלתי חוזרת לפי הטופס שבתוספת השישית, בגובה 4.8 דולר ארה"ב לקילוואט, אך לא פחות מסך בשקלים השווה ל-8,000 דולר ארה"ב.
  31. ביטוח
  השר רשאי להורות לרשות לדרוש ברשיון, כי בעל רשיון יבטח מפני סיכונים, באופן שיורה, את יחידת הייצור, תחנת הכוח, מיתקני החשמל, הציוד ושאר הנכסים המשמשים לדעתו, לביצוע הפעילות לפי הרשיון. הכיסויים הביטוחיים המינימליים שירכוש בעל הרישיון לצורך פעילותו לפי הרישיון, יהיו כמפורט בתוספת החמישית.
  פרק ו': פסילת מועמדים
  32. סירוב ליתן רשיון
  (א) בנוסף לאמור בסעיף 6(ב) לחוק, רשאים השר או הרשות לסרב ליתן רשיון למבקש, אם הם סבורים כי מתן הרשיון למבקש –
  1) נוגד את טובת הציבור או את מדיניות הממשלה במשק החשמל;
  2) עלול להוות סיכון לבטחון המדינה.
  (ב) סירב השר ליתן רשיון כאמור בתקנת משנה (א), ינמק, בכתב, את סירובו.
  33. פרסום ברשומות
  הודעה על מתן רשיון תפורסם ברשומות.
  פרק ז': פיקוח
  סימן א': פיקוח על פעילות בעל רשיון
  34. מסירת ידיעות ומסמכים לשר
  השר או הרשות רשאים לדרוש מבעל רשיון או ממי שפועל מטעמו, כל ידיעה ומסמך אודות הפעילות לפי הרשיון, במועד, במתכונת ובאופן שיורו.
  35. פיקוח המנהל על בעל רשיון
  (א) הרשות תפקח על פעולותיו של בעל רשיון לענין הפעילות נושא הרשיון; לשם פיקוח כאמור רשאית הרשות לעשות כל פעולה הדרושה לפי תקנות אלה ורשאית היא לדרוש מבעל רשיון להציג לה כל מסמך הנזכר בתקנות אלה.
  (ב) הרשות תפקח על –
  1) קיום הוראות החוק ותקנות אלה;
  2) קיום תנאי הרשיון, לרבות מילוי אחר ההתחייבויות שנכללו בבקשה לקבלת רשיון ותוקפם של האישורים שצורפו לבקשה;
  3) אופן ביצוע הפעילות לפי הרשיון;
  4) רמת התחזוקה של מיתקני בעל רשיון, הציוד והמלאי המשמשים לצורכי הפעילות לפי הרשיון. 1)
  36. סמכות פיקוח
  אין בסמכויות הפיקוח של הרשות כדי לגרוע מסמכויות המנהל לפי החוק.
  1) להיכנס, בכל עת סבירה, לחצרים של בעל רשיון, ובהסכמתו של צרכן חשמל - גם לחצריו, לצורך עריכת מדידות ובדיקות של מיתקני חשמל הנמצאים בחצרים כאמור, וכן בדיקת אופן ביצועה של הפעילות לפי הרשיון;
  2) להיכנס, בכל עת סבירה, במהלך שעות העבודה, למשרדיו של בעל רשיון לצורך עיון במסמכים הנוגעים לביצוע פעילות לפי הרשיון.
  37 דו"חות בעל רשיון
  (א) בעל רשיון ימציא לרשות ולמנהל דו"חות ומסמכים אחרים כאמור בתקנות 39 עד 42, במועדים הקבועים בתקנות אלה או ברשיונו, בנושאים המפורטים בהם וכפי שיורו הרשות או המנהל. נקבע מועד להגשת תכנית או דו"ח ברשיון - יוגש הדו"ח במועד שנקבע ברשיון.
  (ב) דו"ח כאמור ייחתם בידי מי שמוסמך לחתום בשם בעל רשיון.
  (ג) הרשות או המנהל רשאים לדרוש מבעל רשיון לערוך מחדש דו"ח שהוגש להם או להשלימו, אם ראו כי הדו"ח אינו ערוך לפי תקנות אלה או כי חסרים בו פרטים או מידע אחר שלדעתם יש לכלול בדו"ח.
  (ד) השר רשאי לדחות את מועד הגשת הדו"חות והתכניות  המפורטים בתקנות אלה, אם נתקיימו, לדעתו, נסיבות המצדיקות זאת, למעט דו"חות המוגשים לרשות.
  38. תיקון ליקויים ופגמים
  (א) הרשות תודיע לבעל רשיון, בכתב, על ליקויים או פגמים שמצאה בפעולותיו על סמך דו"חות שהגיש או על סמך מדידות ובדיקות שערכה הרשות.
  (ב) בעל רשיון שקיבל הודעה כאמור בתקנת משנה (א), ימסור לרשות בכתב, תוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה, את תגובתו לאמור בהודעה, ואם נקט פעולות לתיקון הליקויים והפגמים כאמור, יפורטו  התיקונים.
  (ג) סברה הרשות כי יש בליקויים או בפגמים שעליהם הודיעה לבעל הרשיון כאמור בתקנת משנה (א) משום הפרה של תנאי מתנאי הרשיון או הפרה של הוראה שבדין, תודיע על כך למנהל ולשר.
  39. דו"חות כספיים
  בעל רשיון יגיש למנהל ולרשות דו"חות כספיים שנתיים מבוקרים בידי רואה החשבון; בעל רשיון ספק שירות חיוני - יגיש את הדו"חות בנפרד לכל אזור, לכל פעילות ולכל מרכז רווח, וכן יגיש דו"חות מאוחדים לענין פעילויותיו לפי כל הרשיונות שבידו; בתקנה זו –
  "מרכז רווח" - יחידה בעלת מבנה הכנסות והוצאות סגור, ללא סבסוד צולב עם פעולות של יחידה אחרת, ואשר בשל פעולותיה יוגשו דו"חות כספיים נפרדים מיתר פעולות בעל הרשיון;
  40. דיווח על אירוע מיוחד
  בעל רשיון ימסור למנהל ולרשות דו"ח מלא ומפורט על כל אירוע שהשפיע או עלול להשפיע באופן מהותי על מתן שירות לפי הרשיון לקבוצה של צרכנים (להלן - אירוע מיוחד), מיד עם התרחשותו; דו"ח כאמור יימסר ישירות לרשות ולמנהל או למי שהוא הסמיך לכך מראש, בדרך המהירה ביותר, ויכיל מידע מלא ומפורט אודות האירוע המיוחד, לרבות מקומו, היקפו, השפעתו והצעדים שננקטו להפסקתו.
  כל עוד נמשך אירוע מיוחד, ידווח בעל רשיון כאמור בתקנת משנה (א) בתדירות שיורו עליה המנהל והרשות, והם רשאים לדרוש מבעל רשיון למסור להם, בכל עת, כל מידע הקשור לאירוע מיוחד.
  אחת לשישה חודשים יגיש בעל רשיון דו"ח מפורט למנהל ולרשות על כל האירועים המיוחדים שאירעו בששת החודשים האחרונים, שבו יפורטו הלקחים שהפיק בעל הרשיון מכל אירוע והצעדים שנקט לפיהם.
  סימן ב': חובת דיווח של בעל רשיון
  41. דין וחשבון על ציוד תפעול ותחזוקה
  (א) בעל רשיון יגיש למנהל ולרשות דו"ח על ציוד ומיתקנים (להלן - ציוד), שבאמצעותם מבצע בעל רשיון את פעילותו לפי הרשיון והדרושים לקיום תנאי הרשיון ולמתן שירות נאות; הרשות או המנהל יקבעו בדרישתם את סוגי הציוד שלגביהם יש להגיש את הדו"ח, דרכי הפעלת הציוד ואחזקתו לרבות נתונים אלה, שיש לכלול בדו"ח:
  (ב) הרשות או המנהל רשאים לדרוש מבעל רשיון להמציא להם, מזמן לזמן, מפרטים טכניים של הציוד שברשותו, כולו או חלקו ואת תכניות ההפעלה והתחזוקה.
  (ג) בעל רשיון יגיש דו"ח כאמור בתקנת משנה (א) אחת לשנה, תוך שלושה חודשים מתום השנה.
  42. דין וחשבון על כוח אדם
  (א) בעל רשיון יגיש דו"ח על כוח האדם העומד לרשותו למתן שירותיו לפי הרשיון, ויפרט בו את מספר המועסקים על ידו, לפי חלוקה ליחידות ולאזורים, תוך הבחנה בין עובדים לבין קבלנים; לגבי מהנדסים וטכנאים יפרט את תפקידיהם, השכלתם ונסיונם המקצועי.
  (ב) דו"ח כאמור בתקנת משנה (א) יוגש לרשות אחת לשנה, תוך שלושה חודשים מתום השנה.
  סימן ג': הוראות מיוחדות לפיקוח על בעל רשיון
  43. הגשתן של תכניות
  (א) בעל רשיון ספק שירות חיוני יגיש למנהל ולרשות תכנית עבודה שנתית ותכנית רכש רב שנתית.
  (ב) מבלי לגרוע מהוראות סעיף 19 לחוק, ימציא בעל רשיון הולכה או חלוקה תכנית פיתוח רב שנתית לשר.
  (ג) התכניות לפי תקנות משנה (א) ו-(ב) יהיו לפי התוספת השלישית ויוגשו במועדים ובתדירות הקבועים בה.
  44. תחילה
  תחילתן של תקנות אלה ביום ב' באלול תשנ"ז (4 בספטמבר 1997) (להלן - יום התחילה).
  45. הוראת מעבר
  על אף האמור בתקנה 19, רשאי השר ליתן רשיון לפעילות לפי החוק לתקופה שתסתיים ביום ג' בטבת תשנ"ט (1 בינואר 1998) למי שעסק בפעילות במשק החשמל כדין, לפני יום התחילה, אף אם אינו ממלא אחר כל התנאים שבתקנות אלה ולא הגיש בקשה לרשיון.
  תוספת ראשונה
  (תקנה 3)
  טופס בקשה לרשיון
  הוראות למילוי הטופס
  א. לפני מילוי הטופס, על המבקש לקרוא היטב את תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רשיון וחובות בעל רשיון), תשנ"ח-1997 (להלן - התקנות).
  ב. יש למלא את הטופס בעברית.
  ג. על המבקש להשתמש, ככל האפשר, במונחים ובביטויים כהגדרתם בחוק משק החשמל, תשנ"ו-1996, ובתקנות האמורות לעיל.
  ד. ראה המבקש כי הטופס אינו מאפשר לו מתן תיאור מלא של הפעילות נושא הבקשה או פרטים אודות עצמו, יצרף לבקשה נספחים, ככל הדרוש.
  ה. המבקש ירכז בתיק כרוך את כל המסמכים המצורפים לבקשה.
  פרק א': כללי
  1. סוג הבקשה:
  [] רשיון ראשון;
  [] חידוש רשיון;
  [] שינוי ברשיון.
  2. אם הבקשה היא לחידוש רשיון, יפרט המבקש את נסיבות פקיעת הרשיון, ויצרף העתק של הרשיון שלגביו מבוקש החידוש.
  3. אם הבקשה היא לשינוי ברשיון, יפרט המבקש את הנימוקים לבקשה, השינויים המבוקשים, היקפם, מהותם ומשמעותם ויצרף העתק של הרשיון שלגביו מבוקש השינוי .
  4. מבקש יציין את סוג הרשיון המבוקש:
  1. רשיון להולכה;
  2. רשיון לחלוקה;
  3. רשיון ייצור;
  4. רשיון ייצור עצמי;
  5. רשיון אחר.
  5. מבקש יציין את המקום או האזור שבו תבוצע הפעילות ותקופת הפעילות.
  פרק ב': מידע לגבי המבקש
  סימן א': מבקש יחיד
  6.
  (א) שם המבקש: .................................................. ..............................
  משפחה (בעברית) שם פרטי (בעברית)
  .................................................. .......................................
  שם משפחה (באותיות לטיניות) שם פרטי (באותיות לטיניות)
  (ב) מס' תעודת זהות: .................................................. ......................................
  (ג) מען מגורים: .................................................. ......................................
  י שוב/עיר רחוב ומס' בית מיקוד
  מס' טלפון: ...............................מס' פקסימיליה:............................... ..........
  (ד) שם העסק: .................................................. ................................................
  (בעברית)
  .................................................. .................................................
  (באנגלית)
  (ה) מען העסק: .................................................. ..................................................
  י שוב/עיר רחוב ומס' בית מיקוד
  מס' טלפון: ............................................מס' פקסימיליה:............................... ..
  (ו) מס' עוסק מורשה: .................................................. .................................................. ..
  (יש לצרף אישור של רשויות מס הכנסה בדבר ניהול ספרי חשבונות כדין ותעודת עוסק מורשה).
  7. השכלה של המבקש:....................................... .................................................. ................
  8. מקצוע והכשרה מקצועית של המבקש:....................................... .............................................
  9. עיסוק בחמש השנים האחרונות:................................. .................................................. ..........
  10. ענין או החזקת אמצעי שליטה של המבקש בתאגידים:................................. .................................
  סימן ב' : מבקש שהוא יחיד
  11. נתונים לגבי מבקש שהוא חברה:
  (א) שם החברה: .................................................. ....................
  (בעברית)
  .................................................. ....................
  (באנגלית)
  (ב) מספר רישום : .................................................. ...................
  (ג) משרד רישום : .................................................. ...................
  י שוב/עיר רחוב ומס' בית מיקוד
  (ד) מס' עוסק מורשה : .................................................. ...................
  (יש לצרף אישור של רשויות מס הכנסה בדבר ניהול ספרי חשבונות כדין ותעודת עוסק מורשה).
  (ה) הון החברה:
  (1) הון רשום :................................................. .............
  (2) הון מונפק :................................................. ............
  (ו) בעלי המניות וחלקם היחסי בהון החברה המבקשת ......................
  (ז) בעלי ענין או מחזיקים אמצעי שליטה בחברה המבקשת .................
  (ח) ענין, שליטה ואחזקת אמצעי שליטה של החברה המבקשת בתאגידים אחרים ................
  (ט) פירוט הסכמים בין בעלי המניות והסכמים בין בעלי המניות לבין החברה המבקשת לרבות הסכמים לענין שימוש באמצעי שליטה בחברה או לענין הפעלת שליטה בחברה בדרך אחרת ..........................
  (י) נושאי משרה בחברה:  שם מען מס' תעודת זהות עיסוק
  ........................ .......................... ...................................... ...................................
  ....................... .......................... ...................................... ...................................
  יש לצרף:
  תעודת האגד של החברה, מאושרת בידי רשם החברות;
  מסמכי ההתאגדות של החברה מאושרים בידי רשם החברות;
  הסכמים בין בעלי המניות;
  כל ההחלטות המיוחדות שנתקבלו בחברה במשך שנה לפני מועד הגשת הבקשה;
  תוכנו של נספח זה יאומת בידי עורך דין ויאושר בידו.
  12. נתונים לגבי מבקש שהוא שותפות:
  (א) שם השותפות .................................................. ..............................
  (בעברית)
  .................................................. .......................................
  (באנגלית)
  (ב) מספר רישום : .................................................. ......................................
  (ג) מען רשום: .................................................. ......................................
  י שוב/עיר רחוב ומס' בית מיקוד
  (ד) מען ניהול עסק: .................................................. ..................................
  י שוב/עיר רחוב ומס' בית מיקוד
  (יש לצרף את הסכם השותפות ואת מסמכי הרישום של השותפות מאושרים בידי רשם השותפויות).
  (ה) מס' עוסק מורשה .................................................. ................................
  (יש לצרף כנספח אישור של רשויות מס הכנסה בדבר ניהול ספרי חשבונות כדין ותעודת עוסק מורשה).
  (ן) סוג השותפות
  [] רגילה
  [] מוגבלת
  (ז) השותפים ואחזקותיהם:
  שם רגיל או מוגבל מען מס' תעודת זהות החלק היחסי בשותפות
  .............. ..................... ................... ........................ ..................................
  .............. ..................... ................... ........................ ..................................
  (יש לצרף כנספח אישור רואה חשבון או עורך דין, ובו פירוט השותפים).
  (ח) בעלי ענין או מחזיקים אמצעי שליטה בשותפות.
  (ט) החזקת אמצעי שליטה או ענין של השותפות בתאגידים אחרים.
  (י) הסכמים בין השותפים והסכמים של השותפים עם השותפות לרבות הסכמים לענין שימוש באמצעי שליטה בשותפות או לענין הפעלת שליטה בשותפות בדרך אחרת.
  (יא) בעלי תפקידים בכירים בשותפות:
  שם מען מס' תעודת זהות עיסוק
  ........................ .......................... ...................................... ...................................
  ....................... .......................... ...................................... ...................................
  13. תיאור השותפות, תחומי פעילותה ועסקיה:..................................... .............................
  סימן ג': פרטים כלכליים
  14. על המבקש לפרט את הנכסים שלדעתו יש בהם כדי להעיד על יכולתו הכלכלית לבצע את הפעילות על פי הרשיון.
  שם/סוג
  ערך ליום הגשת ההצעה
  מועד פרעון/שחרור
  .................. ......................................... ....................................
  15. ניירות ערך:
  שם התאגיד המנפיק
  סוג
  ערך נקוב
  ערך ליום הגשת ההצעה
  .................................. ............ .................... .......................................
  16. נכסים אחרים :
  פרט כל נכס אחר שלא נמנה בסעיפים 14 ו-15 ושיש בו למבקש זכות מכל סוג שהוא, לרבות קניין רוחני שערכו עולה על 100,000 שקלים חדשים; יש לערוך את התשובה בצורה של טבלה שבה יצוינו פרטים אלה:
  (1) סוג הנכס;
  (2) פרטי רישומו בפנקס המתנהל על פי דין, כגון: משרד הרישוי, רשם המשכונות, רשם הפטנטים;
  (3) מקום הנכס;
  (4) מטרת השימוש בנכס;
  (5) ערכו של הנכס.
  17. שעבודים:
  (א) יש לציין האם הנכסים או הזכויות המפורטים בסעיפים 14 עד 16 כולם או מקצתם, משועבדים.
  (ב) במידה שנכסים או זכויות מהמפורטים בסעיפים 14 עד 16 כפופים לשעבודים יש לצרף פירוט של השעבודים בנספח שיצוינו בו פרטים אלה:
  (1) הנכס המשועבד - לפי פרטיו בסעיף הרלבנטי;
  (2) סוג השעבוד;
  (3) שם הנושה;
  (4) החוב המבוטח בשעבוד;
  (5) המועד הצפוי להסרת השעבוד;
  (6) פרטים נוספים אחרים אודות השעבוד.
  18. התחייבויות :
  (א) על המבקש לפרט כל התחייבות שערכה הכספי עולה על 100,000 שקלים חדשים.
  מקור החיוב (הלוואה, ערבות,חוזה, פסק דין, אחר) ערך החוב מועד משוער פקיעת החיוב
  .................................................. .......................... ................ ..........................................
  (ב) סך כל התחייבויותיו של המבקש :................................................. ...................................
  19. מאזן נכסים מול התחייבויות בשקלים חדשים:
  סך כל הנכסים לפי סעיפים 14 עד 16 .................................................. .........................................
  סך כל ההתחייבויות לפי סעיף 18 .................................................. ..............................................
  20. אישורים ודו"חות כספיים:
  (א) יש לצרף כנספח אישור מרואה חשבון בדבר נכונותם של הפרטים בתשובות המבקש בסימן זה.
  (ב) על מבקש שהוא תאגיד לצרף כנספח העתקים ממאזניו ודו"חות הרווח וההפסד שלו - מבוקרים בידי רואה חשבון - לשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
  פרק ג': מידע לגבי הפעילות
  21. תיאור הפעילות שתיעשה לפי הרשיון והאמצעים הטכניים:
  יש לצרף תיאור מפורט ומלא של הפעילות ותיאור טכני של מיתקני החשמל, יחידות הייצור ותחנות הכוח שבאמצעותם תיעשה הפעילות.
  תוספת שניה
  (תקנה 6(ג))
  תצהיר
  אני החתום/ה מטה....................................נושא ת.ז. מס'............................................. ..
  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ואם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק,
  מצהיר/ה בזה לאמור:
  1. אני הוא המבקש בבקשה (נא לציין את סוג הבקשה לפי פרק א' בתוספת הראשונה) מיום ...............................
  2. אני נותן תצהירי זה בתמיכה לבקשה לרשיון.
  3. אני מצהיר כי לא מתקיים בי כל תנאי לפסילת הבקשה לפי סעיף 6(ב) לחוק.
  4. אני מצהיר כי זה שמי, זוהי חתימתי וכי תוכן תצהירי זה אמת.
  _____________
  חתימה
  אישור
  ביום ......................הופיע בפני .......................... עו"ד ..........................
  מר/גב................................נושא/ת ת"ז מס'.....................................
  ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהיר דלעיל.
  _____________
  עו"ד
  תוספת שלישית
  (תקנה 43)
  חלק א'
  תכניות תקופתיות
  תכנית פיתוח רב שנתית של בעל רשיון הולכה או חלוקה
  1. בעל רשיון הולכה או חלוקה יגיש לשר במועד שנקבע ברשיונו או במועד שיידרש על ידי השר תכנית פיתוח רב שנתית לחמש השנים הבאות (להלן - תכנית פיתוח) אשר תכלול, נושאים אלה:
  (1) יעדים והנחות יסוד לגיבוש תכנית הולכה או חלוקה מן ההיבט הכלכלי והטכנולוגי ביחס לביקוש הקיים והצפוי לחשמל;
  (2) השקעות כספיות ותכנון תקציב;
  (3) פיתוח המערכת הכלל-ארצית של רשת החשמל;
  (4) האמצעים המתוכננים לשיפור שירותי ההולכה או החלוקה של בעל רשיון;
  (5) שינויים צפויים במערך כוח האדם ובהיקף כוח האדם המקצועי;
  (6) תוספת צפויה במיתקני חשמל או תחנות כוח או תחנות משנה.
  דו"ח שנתי
  2. בתום שלושה חודשים מתום כל שנת כספים יוגש דו"ח שנתי הכולל השוואה של ביצוע תכנית הפיתוח לעומת התכנון, בצירוף ניתוח ומסקנות, וכן עדכון ליתרת תקופת תכנית הפיתוח.
  תכנית רכש רב שנתית של בעל רשיון ספק שירות חיוני:
  3. בעל רשיון ספק שירות חיוני יגיש תכנית רכש לשלוש שנים (להלן - תכנית רכש), שתכלול תכנית רכישות של ציוד והקמה של תחנות כוח, לרבות תחנות משנה ומיתקני חשמל בשלוש השנים שאליהן מתייחסת התכנית.
  4. תכנית רכש תוגש אחת לשלוש שנים במועד שיקבע המנהל.
  5. בתום כל שנת כספים יוגש דו"ח שנתי הכולל השוואה של ביצוע תכנית רכש לעומת התכנון, בצירוף ניתוח ומסקנות, וכן עדכון ליתרת תקופתה של תכנית רכש.
  חלק ב'
  תכנית עבודה שנתית של בעל רשיון ספק שירות חיוני:
  6. בעל רשיון ספק שירות חיוני יגיש תכנית עבודה שנתית לא יאוחר מחודש לפני תחילת כל שנת כספים לגבי אלה:
  (1) יעדי התכנית, מסגרת כללית של התקציב ואומדן הביקוש לחשמל;
  (2) התפלגות הייצור לפי אתרים;
  (3) ייצור שנתי של חשמל לפי סוג יחידות הייצור;
  (4) אחוז שעות הניצול וההפסקות ביחידות הייצור;
  (5) עקומות עומס עונתיות אופייניות;
  (6) עקומות עומס ביום שיא וביום שפל;
  (7) צריכת חשמל לפי סוג התעריף ומתח אספקה;
  (8) מגמות בהתפתחות צריכת החשמל הביתית;
  (9) מגמות בהתפתחות צריכת החשמל המסחרית-הציבורית;
  (10) התפלגות הצריכה הביתית לפי עשירונים;
  (11) מגמות בהתפתחות צריכת החשמל התעשייתית;
  (12) טיפול בתקלות;
  (13) האמצעים המתוכננים לשיפור איכות השירות;
  (14) שינויים צפויים במערך כוח האדם ובהיקף כוח האדם המקצועי.
  7. תוך שלושה חודשים מתום תקופתה של תכנית עבודה שנתית יוגש דו"ח הכולל השוואה של ביצוע התכנית לעומת התכנון, לפי הנושאים הכלולים בתכנית, בצירוף סקירת אירועים מיוחדים, ניתוח ומסקנות.
  תוספת רביעית
  (תקנה 20(א)(10))
  תכנית לניהול סיכונים
  1. (א) בעל רישיון יתכנן ויישם, על חשבונו ועל פי שיקול דעתו, במשך כל תקופת הרישיון, תכנית אסטרטגית כלכלית לניהול סיכונים, שתעסוק, בין השאר, בסיכונים האלה:
  1) נזק או סיכונים לבני אדם שעלולים להיפגע מפעילות של בעל הרישיון, לרבות עובדיו, לקוחותיו, מחזיקי נכסים והציבור בכללותו, מפני נזק או אבדן לגוף או לרכוש, לרבות נזקי זיהום אוויר, מים וקרקע, וכן מפני נזקים כספיים ואחרים שעלולים להיגרם כתוצאה מהפסקת ייצור או אספקת החשמל;
  2) נזק או סיכונים לרכוש וציוד לרבות יחידות הייצור, המשמשים את בעל הרישיון או מי מטעמו לבצע את הפעילות לרבות מפני נזקי טבע, רעידת אדמה, אש, ברק, שבר מכני וכיוצא באלה;
  3) אבדן הכנסותיו כתוצאה מנזק לאמצעי הייצור או ללקוחותיו או לתשתית ההולכה או החלוקה או לצרכנים הסופיים;
  4) אבדן או נזק שייגרם כתוצאה מפעילות של קבלני משנה מטעמו של בעל הרישיון;
  5) אבדן או נזק אשר ייגרם בעת פעילות ההקמה של אמצעי הייצור, קווי התשתית והממשק עם לקוחותיו, לרבות כתוצאה מפעילות קבלני משנה מטעמו.
  (ב) בהתבסס על התכנית לניהול הסיכונים כאמור בפרט משנה (א), ירכוש בעל הרישיון ביטוחים מתאימים בסכומים ובגבולות אחריות מתאימים לכיסוי אחריותו ולהגנה על רכוש, והכל על פי שיקול דעתו של בעל הרישיון.
  (ג) בתכנית ניהול הסיכונים יפורטו ענינים אלה לפחות:
  1) החשיפה לסיכונים שונים והערכת הסיכונים;
  2) אמצעי מיגון, בקרה, נטרול וריסון סיכונים;
  3) העברת הסיכון לאחרים, לרבות על ידי ביטוחים מתאימים;
  4) נטילה של סיכון עצמי מוגדר, לרבות קביעת גובה ההשתתפויות העצמיות, ונשיאה בהן.
  תוספת חמישית
  (תקנה 31)
  כיסוי ביטוחי מינימלי
  1. (א) בעל רישיון ירכוש על חשבונו, ביטוחים מחברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין, המורשה לפי חוק לעסוק בעסקי ביטוח בישראל ויחזיק בתוקף במשך כל תקופת הרישיון ועד תום 24 חודשים ממועד פקיעת רישיונו את הביטוחים המפורטים להלן, לפחות:
  1) ביטוחי חבות, לכיסוי אחריות בעל הרישיון על פי כל דין, בקשר לפעילות על פי הרישיון וכל פעילות הנלווית לפעילות זו, בגבולות אחריות שלא יפחתו מהסכומים האמורים בטור ב' בטבלה שבפרט 6, לתובע, למקרה וסך הכל במצטבר לתקופת הביטוח; כיסוי ביטוחי זה יורחב לכסות את אחריות המדינה וכל מי מטעמה, בגין כל תביעה שתוגש כנגד המדינה או מי מטעמה בקשר למעשה או מחדל של בעל הרישיון בקשר לפעילותו על פי הרישיון;
  2) ביטוח חבות מעבידים לכיסוי אחריות בעל הרישיון כלפי עובדיו בגבולות אחריות שלא יפחתו מהסכומים האמורים בטור ג' בטבלה שבפרט 6, לתובע, למקרה וסך הכל במצטבר לתקופת הביטוח; בעל הרישיון יוסיף את המדינה כמבוטח נוסף בפוליסה;
  3) ביטוח לנכסים, לרכוש, ציוד ומלאי של בעל הרישיון שמשמש אותו בפעילות לרבות יחידת הייצור והדלק – לפחות מפני סיכונים של אש, ברק, רעידת אדמה, נזקי טבע וסיכונים נוספים בהתאם לתכניות ניהול הסיכונים של בעל הרישיון. בביטוח זה תבוטל זכות השיבוב כלפי המדינה או מי מטעמה, למעט כלפי מי שגרם לנזק, בכוונת זדון.
  (ב) בביטוחים כאמור בפרט משנה (א) ייכלל תנאי שמחייב את המבטח להודיע גם לשר בכתב, על ביטול הביטוחים 60 ימים מראש לפני ביטולם.
  (ג) אין בביצוע דרישות הביטוח כאמור בפרטי משנה (א) ו-(ב), כדי לפטור את בעל הרישיון מכל חבות, בהתאם לרישיון ועל פי כל דין לרבות אחריותו לעריכה ויישום תכנית ניהול סיכונים מתאימה לפי התוספת הרביעית; נוסף על כך, אין בדרישות הביטוח כדי להטיל אחריות כלשהי על המדינה או מי מטעמה.
  2. בעל רישיון ימציא לשר, לפני התחלת מועד פעילותו על פי הרישיון, אישור מאת מבטחיו על עריכה וקיום הביטוחים המינימליים המפורטים בפרט 1(א) על כל תנאיהם הנדרשים, לתקופת הביטוח; בעל הרישיון ישמור את הביטוחים בתוקף וימציא אישור בתוקף, בתקופת הרישיון; אין בהמצאת האישור או אי-המצאתו, כדי להסיר מבעל הרישיון, חבות כלשהי, ואין בכך להטיל על המדינה או מי מטעמה חבות, לרבות חבות בקשר לבדיקת האישורים.
  3. בלי להטיל בכך כל אחריות על המדינה או מי מטעמה, השר יהיה רשאי לדרוש מבעל הרישיון למסור לידיו, את תכנית ניהול הסיכונים של בעל הרישיון, לרבות מערך פוליסות הביטוח שהוציא מבטח מטעם בעל הרישיון.
  4. השר רשאי אך לא חייב, להורות לבעל הרישיון למסור לידיו פרטים נוספים, לתקן את תכנית ניהול הסיכונים ולערוך ביטוחים נוספים לכיסוי אחריות בעל הרישיון, או להגנה על נכסיו; הורה השר כאמור או החליט שלא להורות, אין בכך להטיל אחריות כלשהי כל המדינה או מי מטעמה.
  5. היקף הכיסויים הביטוחיים כמפורט בפרט 1, חל או יחול ביחס למיתקן כולו, ולא יידרש כיסוי ביטוחי נפרד לכל אחת מיחידות הייצור.
  6. יצרן המשתמש במתחים המפורטים בטור (א) בטבלה שלהלן, ייבטח בסכומים הנקובים לצדם בטורים (ב) ו-(ג):
  טור א' טור ב' טור ג'
  מתח
  (מגוואט)
  ביטוח חובות
  (במיליוני דולרים)
  חובות מעבידים
  (במיליוני דולרים)
  נמוך
  עד 0.6 MW 1 5
  גבוה
  0.6 עד 5 MW 2 5
  5 עד 10 MW 5 5
  עליון
  10 עד 50 MW 7.5 5
  50 עד 150 MW 10 5
  150 עד 300 MW 15 10
  300 עד 1000 MW 20 10
  תוספת שישית
  (תקנה 30(ב))
  בנק
  סניף
  כתובת
  לכבוד
  הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל
  רח' יפו 216, ת"ד 36148
  ירושלים 91360
  א.ג.נ.,
  הנדון: כתב ערבות
  על פי בקשת............(להלן – המבקש) אני ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של..............שקלים חדשים (במילים:............................שקלי ם חדשים בלבד), כשסכום הערבות צמוד לשער הדולר של ארצות הברית (להלן – סכום הערבות).
  לצורכי ערבות זו, "שער הדולר של ארה"ב" – השער היציג של דולר ארה"ב שמפרסם בנק ישראל, מזמן לזמן.
  "השער הבסיסי" – שער הדולר שפרסם בנק ישראל ביום .............., דהיינו שער של ............. שקלים חדשים ל-1 דולר ארה"ב.
  אם בתאריך תשלום סכום כלשהו על פי ערבות זו, יהיה השער הקובע גבוה מהשער הבסיסי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה השער הקובע על השער הבסיסי (להלן – סכום הערבות המוגדל).
  למניעת ספק, אם יתברר כי השער הקובע שווה לשער הבסיס או נמוך ממנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.
  1. (א) אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד גובה סכום הערבות או סכום הערבות המוגדל, לפי העניין, בתוך 7 ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה ובכתב, וזה בלי שנטיל עליהם לנמק או לבסס את דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ובלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום האמור מהמבקש. כמו כן, מוסכם בזה במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש או לפנות בדרישה מוקדמת למבקש או לממש ביטחונות אחרים או הכל, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות או סכום הערבות המוגדל, לפי העניין, על ידינו.
  (ב) ניתן לדרוש תשלום על פי ערבות זו לשיעורין ובלבד שסך כל סכומי הדרישות גם יחד, אשר נשלם על פי תנאי ערבות זו, לא יעלה על סכום הערבות. לפיכך אם ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.
  (ג) סכום הערבות יקטן אוטומטית בכל פעם בסכומו של כל תשלום שיבוצע על פיה.
  2. (א) הדרישה לתשלום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקור ולהתקבל בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל בשעות העבודה בהן הסניף פתוח לקהל.
  (ב) יש לציין בכל דרישה את הסכום שאותו דורשים, עד גובה סכום הערבות.
  (ג) דרישה בפקסימילה, במברק, בתקשורת מחשבים או כל יוצא בזה לא תיחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו ולא נשלם על פיה.
  (ד) הוצאה ערבות זו לטובת כמה מוטבים, כי אז הדרישה על פיה צריכה להיעשות בידי כולם יחד והתשלום על פי הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד.
  3. אנו לא נהיה רשאים לבטל את הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה, לרבות כל ברירה המוענקת למבקש על פי דין.
  4. נוסף על כל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של המבקש כלפיכם או בתוקף החוזה ביניהם או בחוזה או חבות של המבקש כלפי צד שלישי הקשור עמכם או הכל, והיא בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית.
  5. הערבות תהיה בתוקף עד יום............או עד שיבוצע התשלום על פיה, לפי המוקדם, והדרישה לתשלום על פיה צריכה להתקבל אצלנו לא יאוחר מהמועד האמור – לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל אצלנו – לא תיענה.
  6. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה או שתיהן.
  בברכה,
  סניף הבנק
  כ"ב באלול תשנ"ז (24 בספטמבר 1997) אריאל שרון
  שר התשתיות הלאומיות