• תרגום של הפרק "מערכות פוטו-וולטאיות" NEC690 - האמריקאי

  FPA-70, נקרא גם "NEC – National Electrical Code", כולל כ-1000 דפים ו-150 פרקים בנושא חשמל. ה-NEC אומץ ע"י מכון התקנים האמריקני כתקן ומכונה בשם "ANSI/NFPA 70". מדינות רבות בארה"ב ובעולם, מאמצות את פרסומי ה-NFPA מתוקף חוק. ה-NEC מתעדכן אחת לשלוש שנים, מאמר זה הוא תרגום של פרק 690, מהמהדורה האחרונה שפורסמה בסוף 2011, "Solar Photovoltaic (PV) Systems".

  מסמך זה הוא טיוטת תרגום ראשונה של פרק 690.
  למסמך אין כל תוקף או אסמכתא במדינת ישראל אלא מהווה חומר עיוני ומקצועי בלבד.  פרק I .כללי (General)
  690.1
  תקציר (scope).
  המאמר הבא חל על מערכות סולאריות פוטו-וולטאיות, הכוללות מערכי קולטים, מהפכים ואמצעים נוספים הנדרשים במערכות מסוג זה. [ראה איור A)690.1) ו- B)690.1)]. מערכות סולאריות פוטו-וולטאיות, המוצגות במאמר זה, יכולות להיות מחוברות רשת או כאי בודד, עם או בלי אמצעי אגירה כגון מצברים. מערכות אלו יכולות להיות עם מוצא המפיק AC או DC.


  איור 690.1 (A) מושגים של מרכיבי מערכת סולארית פוטו-וולטאית.  איור 690.1 (B) מושגים של מרכיבי מערכת סולארית פוטו-וולטאית בקונפיגורציה נפוצה.  690.2 הגדרות (Definitions).
  ____ מודולים לזרם חילופין (AC Module). יחידה אחת שלמה ומוגנת, המורכבת מתאים סולארים, אמצעים אופטים, מהפך ורכיבים אחרים, כולל מערכת עקיבה (TRACKER), המיועדת להפיק הספק AC כאשר נחשפת לאור שמש.
  מערך (Array). מספר מודולים או פנלים, המותקנים יחד ומגושרים באמצעות מחברים, כולל היסוד והקונסטרוקציה עליה הם מותקנים, מערכת עקיבה, ואמצעים אחרים הנדרשים ליצירת יחידה המפיקה הספק בזרם ישר.
  מערך פוטו-וולטאי דו קוטבי (PV Array Bipolar). מערך פוטו-וולטאי ובו לכל אחד משני הדקי המוצא קיימת קוטביות הפוכה ביחס לנקודת ייחוס משותפת.
  דיודה חוסמת (Blocking Diode). דיודה המיועדת למנוע מזרמים חוזרים (Reverse current) לחדור ל"מעגלי מקור פוטו-וולאי".
  מבנה המשולב עם מפ"ו (Building Integrated Photovoltaics). תאים פוטו-וולטאים, התקנים, קולטים, או חומרים מודולרים, המשולבים עם מעטפת המבנה, באופן המהווה חלק מחיפוי הבניין.
  בקר טעינה (Charge Controller). ציוד המיועד לשלוט על מתח ישר או זרם ישר, או שניהם, למטרת טעינה של מצברים.
  בקר טעינה מווסת (Charge Controller Diversion). ציוד המתאם את תהליך טעינת המצברים באמצעות וויסות ההספק ממקור האנרגיה ; לזרם ישר או חילופין הנצרך ע"י העומס או לנקודת החיבור לרשת החשמל.
  רשת לאספקת וחלוקת חשמל (Electrical Production and Distribution Network). מערכת לאספקה, הולכה וחלוקה, של הספק, כגון רשת חשמל הכוללת צרכנים, אשר נפרדת ולא מושפעת על ידי המערכת הפוטו-וולטאית.
  הערת מתרגם : ההגדרה כאן מתכוונת לבעל הרשת המקומית, בארץ מוגדר כסש"ח – ספק שירות חיוני, יכול להיות גם בעל רשת פנימית של צרכן מתח גבוה או עליון, בעל רישיון מחלק וכו'
  מערכת היברידית (Hybrid System). מערכת המכילה מספר מקורות אספקה. מקורות אספקה אלו יכולים לכלול; מערכת פוטו-וולטאית, רוח, מחולל מיקרו-הידרו, מחולל המונע ע"י מנוע ואחרים, אך לא כולל רכיבים חשמלים ורשתות חשמל. בהגדרה זו, מערכת לאגירת אנרגיה כגון מצברים לא תחשב כמקור אספקה.
  מערכת אינטראקטיבית (Interactive System). "מערכת סולארית פוטו-וולטאית", הפועלת במקביל ואף מתאפשרת הזרמת אנרגיה חשמלית חזרה ל"רשת לאספקת וחלוקת חשמל". בהגדרה זו, מערכת אגירת אנרגיה למערכת סולארית פוטו-וולטאית, כגון מצברים, לא תחשב כמערכת אחרת לאספקת חשמל.
  מהפך (Inverter). מכשיר המיועד לשנות את רמת המתח, צורת הגל, או שניהם של אנרגיה חשמלית. בד"כ המהפך (המוכר גם כ-PCU או PCS) הוא אמצעי ההופך את הזנת ה-DC בכניסתו ל-AC במוצאו. מהפכים גם יכולים לשמש כמטענים למצברים, המשתמשים בזרם חילופין ממקור אחר והופכים אותו לזרם ישר הדרוש להטענת מצברים.
  מעגלי כניסה של מהפך (Inverter Input Circuit). מוליכים המותקנים בין המהפך לבין המצברים במערכת מסוג אי בודד או המוליכים בין המהפך ובין "מעגלי מוצא פוטו-וולטאי" המחוברים ל"רשת לאספקת וחלוקת חשמל".
  מעגל מוצא של מהפך (Inverter Output Circuit). מוליכים המותקנים בין המהפך לבין לוח החשמל הראשי של מערכת מסוג אי בודד, או המוליכים בין המהפך לבין תשתית החשמל, לצורך העיניין תשתית חשמל יכולה להיות "רשת לאספקת וחלוקת חשמל"
  הערת מתרגם : נושא האחריות ובעלות על קטעי רשת הינו מורכב מאוד, הגבולות נקבעים בכל מדינה בהתאם לנתונים שונים, כגון : עמוד חשמל, פילר, מונה, קופסת חיבורים, וכו'. מסיבה זו ההגדרה היא כללית באופן שמאפשר התאמה למגוון אופציות.
  מודול (Module). יחידה אחת שלמה ומוגנת המכילה תאים סולארים, אמצעים אופטים, ורכיבים אחרים, כולל מערכת עקיבה, המיועד להפיק הספק DC כאשר נחשף לאור השמש.
  תת מערך חד קוטבי (Monopole Subarray). מערך PV הכולל שני מוליכים במעגלי המוצא, אחד חיובי (+) ואחד שלילי (-). שני תתי מערך חד קוטבי משמשים ליצירת מערך פוטו-וולטאי דו קוטבי (PV Array Bipolar)
  פאנל (Panel). אוסף של מודולים, שאוחדו יחד מבחינה מכנית וחשמלית, באופן היוצור יחידה המיועדת להתקנה בשטח.
  מעגלי מוצא פוטו-וולטאי (PV Output Circuit). המעגלים המותקנים בין מעגלי המקור של מערכת פוטו-וולטאית לבין המהפך או לבין אביזר ברשת ה-DC
  מקור הספק פוטו-וולטאי (PV Power source). מערך או מקבץ של מערכים המפיקים הספק DC, במתח וזרם העבודה של המערכת.
  מעגלי מקור פוטו-וולטאי (PV source Circuit). המעגלים שבין המודולים ואלו היוצאים המודולים לבין נקודת החיבור המשותפת של מערכת ה-DC.
  מתח המערכת הפוטו-וולטאית (PV System voltage). מתח ה-DC של מקור פוטו-וולטאי כלשהו או של מעגלי המוצא של מפ"ו. במערכות הכוללת מספר חיבורים, מתח המערכת יהיה המתח הגבוה ביותר בין שני מוליכי DC כלשהם.
  תא סולארי (Solar Cell). יחידה פוטו-וולטאית בסיסית, המחוללת חשמל כאשר נחשפת לאור.
  מערכת סולארית פוטו-וולטאית (Solar Photovoltaic System). סך כל המרכיבים והאלמנטים, אשר שילובם מביא להפיכת אנרגיה סולארית לאנרגיה חשמלית המתאימה לצרכני רשת חשמל.
  מערכת אי בודד (Stand Alone System). "מערכת סולארית פוטו-וולטאית" המספקת חשמל באופן עצמאי ובלתי תלוי ב"רשת לאספקת וחלוקת חשמל".
  תת מערך (Subarray). חלק מתשתית החשמל של מערך.
  690.3 מקורות נוספים (Other Articles). בכל מקום אחר ובמאמרים בהם קיימת סטירה לנאמר בפרק זה, מאמר זה יהיה הקובע. במידה והמערכת מחוברת במקביל לרשת, יש ליישם גם את הדרישות במאמרים 705.14, 705.16, 705.32, 705.143.
  החרגה : מערכות סולאריות פוטו-וולטאית, ציוד וכבילה, המותקנים במקום מסוכן (בהתאם להגדרת המקום), יעמדו גם בדרישות הרלוונטיות המצויינות במאמר 500 עד 516.
  690.4 התקנה (Installation).
  (A) מערכת פוטו-וולטאית (Photovoltaic system). תותר אספקת חשמל של מערכת פוטו- וולטאית בנוסף למערכת לאספקת חשמל קיימת במבנה.
  (B) זיהוי ותיחום (Identification and Grouping). "מעגלי מקור פוטו-וולטאי" ו"מעגלי מוצא פוטו-וולטאי" לא יותקנו באותו מוביל, תעלה, כבל, לוח, קופסת חיבורים או אביזר אחר הכולל מוליכים, הזנות או מעגלים סופיים של מערכת חשמלית שלא קשורה למערכת הפוטו-וולטאית. התקנה שכזו תותר רק במידה וקיימת מחיצה המפרידה בין המוליכים של מערכת החשמל האחרת. מערכת פוטו-וולטאית תופרד ותזוהה כנדרש ב-690.4 (B) סעיפים (1) - (4) .אמצעי הזיהוי שתתאפשר התקנתם, יהיו יחודיים בצבעם, באופן סימונם, בהתאם ליעודם או כל דרישה אחרת.
  1) מעגלי מקור פוטו-וולטאי (Photovoltaic Source Circuits). מעגלי מקור פוטו-וולטאי יהיו מזוהים בכל נקודות סיום וחיבור.
  2) מעגלי המהפך ומוצא פוטו-וולטאי (Photovoltaic Output and Inverter Circuits). המוליכים של מעגלי מוצא פוטו-וולטאי ושל אלו הנכנסים למהפך יהיו מזוהים בכל נקודות סיום וחיבור.
  3) מוליכים של מתקן עם ריבוי מערכות (Conductors of Multiple System). כאשר מוליכים של יותר ממערכת אחת מותקנים באותה קופסאת חיבורים, מוביל או שירות אחר, המוליכים של כל מערכת יהיו מזוהים בכל נקודת חיבור וסיום.
  החרגה : כאשר זיהוי המוליכים מתאפשר מעצם היותם נפרדים ומאוגדים, לא ידרש אמצעי זיהוי נוסף.
  4) איגוד (Grouping). כאשר מוליכים של יותר ממערכת אחת מותקנים באותה קופסאת חיבורים או מוביל עם כיסוי נשלף, מוליכי ה-AC וה-DC של כל מערכת יאוגדו באופן נפרד באמצעות אמצעי מתאים, לפחות פעם אחת ולא פחות מכל 1.8 מטרים.
  (C) אופן חיבור המודולים (Module Connection Arrangement). חיבור של מודול או פנל יהיה כזה שפירוקו, ממעגל מקור פוטו-וולטאי, לא יפגע במוליך ארקה או במעגל מקור פוטו-וולטאי אחר.
  (D) ציוד (Equipment). מהפך, מחולל, מודולים פוטו-וולטאים, פנלים פוטו-וולטאים, מודולים לזרם חילופין, לוחות איסוף של מעגלי מקור פוטו-וולטאי ובקרי טעינה המיועדים להתקנה כחלק ממערכת פוטו-וולטאית, יזוהו וירשמו.
  (E) חיווט וחיבור (Wiring and Connection). הציוד והמערכות ב-690.4 (D) - (A) וכל החיווט והחיבורים הנלוויםף יבוצעו ע"י אדם מוסמך.
  (F) תוואי מוליכים (Circuit Routing). מעגלי מקור ומוצא פוטו-וולטאי, עם או בלי מוביל, המותקנים בתוך בניין או מבנה,יותקנו בתוואי יסודות המבנה כגון, כלונס, קורות ועמודים אשר מיקומם של יסודות אלו הוא גלוי וברור. כאשר המעגלים מוטמנים במבנה או במעטפת הגג שלא מחופה במודולים פוטו-וולטאים או ציוד נלווה, התוואי של המעגלים יסומן באופן ברור.
  (G) מערכות פוטו-וולטאית דו קוטבית (Bipolar Photovoltaic Systems). כאשר סכום, ללא התחשבות בקוטביות, מתחי מערכת הפוטו-וולטאית של שתי תתי המערכים החד קוטביים, חורג מגבול הנדרש למוליכים ולציוד המותקן, תתי המערכים החד קוטביים, במערכת פוטו-וולטאית דו קוטבית, יופרדו באופן פיזי, ומעגלי המוצא מכל תת מערך חד קוטבי, יותקן במובל נפרד עד לנקודת החיבור במהפך. אמצעי הניתוק והגנת זרם יתר, של כל תת מערך חד קוטבי, יותקנו בקופסאות נפרדות. כל המוליכים, מכל תת מערך חד קוטבי נפרד, יותקנו באותו מוביל.
  החרגה: נבחרו מנתקים אשר מותאמים למתח המירבי ובכושר הניתוק וההבדדה, אמצעי הניתוק של כל תת מערך חד קוטבי יואשר להתקנה במקום אמצעי ניתוק בקופסאות נפרדות.
  (H) ריבוי מהפכים (Multiple Inverters). במערכת סולארית פוטו-וולטאית, תתאפשר התקנת מספר מהפכים אינטראקטיבים, בבייין או מבנה בודד. כאשר המהפכים מותקנים במרחק אחד מהשני, יש לצרף תוכנית כנדרש ב- 705.10, בכל אמצעי ניתוק DC במערכת הסולארית, בכל אמצעי ניתוק AC, ובאמצעי ניתוק ראשי מהרשת, אשר תפרט את מיקום של כל אמצעי הניתוק, AC ו- DC של המערכת הפוטו-וולטאית, במבנה.
  החרגה : לא תדרש תוכנית, כאשר כל המהפכים ואמצעי הניתוק מרוכזים בסמוך לאמצעי הניתוק הראשי מהרשת.
  690.5 הגנת זליגה לאדמה (Ground-Fault Protection). כאשר מוארק מוליך DC במערך פוטו-וולטאי, יש ליישם את הדרישות המופיעות ב-A) 690.5) עד (C) לצמצום סכנת שריפה. מערך פוטו-וולטאי לא מוארק יעמוד בדרישות של 690.35.
  החרגה מס' 1 : כאשר מערכי פוטו-וולטאי, המותקנים על הקרקע או באמצעות עמוד, עם לא יותר משני מעגלי מקור המחוברים במקביל, כאשר כל מעגלי מקור DC ומעגלי מוצא DC מבודדים מהמבנה, תתאפשר התקנה ללא הגנת זליגה לאדמה.
  החרגה מס' 2 : כאשר מותקנים מערכי פוטו-וולטאי על מבנה שלא למגורים, תתאפשר התקנה ללא הגנת פחת ובתנאי שחתך מוליכי הארקה יקבע בהתאם ל-690.45.
  (A) זיהוי והפסקה של זליגה לאדמה (Ground-fault Detection and Interruption). אמצעי ההגנה בפני זליגה לאדמה יזהה זרם זליגה לאדמה, יפסיק את זרם התקלה, ותתקבל התראה על התקלה. תתאפשר פתיחה מיידית של מוליך הארקה במסלול התקלה. אם הופסקה רציפות במוליך הארקה לצורך הפסקה של זרם תקלה, כל המוליכים של המעגל התקול יפסיקו באופן אוטומטי בו זמנית. הפעלה ידנית של המפסק DC הראשי במערכת הפוטו-וולטאית, לא תפסיק את ההגנה בפני זרם זליגה לאדמה או תביא לניתוק רציפות של מוליך הארקה.
  (B) הבדדת מעגלי תקלה (Isolating Fault Circuits). בידוד התקלה במעגלים מעגלים תבוצע באמצעות אחת מהשיטות הבאות :
  (1) המוליכים הלא מוארקים, של המעגלים בהם קיימת תקלה, יופסקו באופן מיידי.
  (2) המהפך או בקר הטעינה, המוזנים ע"י מעגל שבמצב תקלה, יפסיקו את פעולתם באופן מיידי.
  (C) תיוג וסימון (Labels and markings). אמצעי הזהרה יותקן בסמוך למהפך מחובר רשת או על ליד אמצעי ההתראה בפני זליגה לאדמה במקום ברור, כמפורט :
  אזהרה
  סכנת התחשמלות

  אם קיימת התראה על תקלת זליגה לאדמה

  מוליכי הארקה רגילים

  עלולים להיות לא מאורקים ומחושמלים
  כאשר המערכת הסולארית, כולת גם מצברים, אותו שילוט יקבע ע"י המתקין גם על יד המצברים
  690.6 מודולים לזרם חילופין (Alternating Current ac Modules).
  (A)
  מעגלי מקור פוטו-וולטאי (Photovoltaic Source Circuits). הדרישות במאמר 690, בכל הקשור למעגלי מקור פוטו-וולטאי לא יכולו על מודולים לזרם חילופין. מעגלי המקור הפוטו-וולטאי, מוליכים והמהפכים, יחשבו כחיבורים פנימיים של יחידת מודול AC.
  (B) מעגלי מוצא ש המהפך (Inverter Output Circuits). המוצא של מודול AC יחשב כמעגל מוצא של המהפך.
  (C) אמצעי ניתוק (Disconnecting Means). ניתן לנתק יותר ממודול AC אחד באמצעות ניתוק ראשי, כנדרש ב-690.15 ו- 690.17. בנוסף, לכל מודול AC במערכת מרובת מודולי AC, יותקן מחבר, או אמצעי ניתוק אחר.
  (D) זיהוי תקלת זליגה לאדמה (Ground-Fault Detection). כאשר מותקנים מודולים לזרם חילופין, ניתן להשתמש באמצעי התראה יחיד, שיזהה רק זליגה של זרם AC לאדמה ינטרל את המערך באמצעות הפסקת הזנת ה- AC למודולי AC.
  (E) הגנת זרם יתר (Overcurrent Protection). הגנה בפני זרם יתר ובחירת חתך המוליכים, למעגלי המוצא של מודולים לזרם חילופין, תתאפשר בהתאם בהתאם ל-B) 240.5) ס' 2
  פרק II. מעגלים (Circuit Requirements)
  690.7 מתח מירבי (Maximum Voltage)
  (A)
  מתח מירבי במערכת פוטו-וולטאית (Maximum Photovoltaic System Voltage).
  במעגלי מתח ישר של מערכת פוטו-וולטאית, המתח המירבי יחושב כסך כל המתחי מוצא פתוח (VOC) הנקובים של קולטים המחוברים בטור. ערכו של ,VOC יקבע בהתאם לטמפרטורה האופפת הנמוכה ביותר הצפויה במקום. לקולטים מסוג סיליקון "גבישי" או "רב גבישי", מתח מוצא פתוח יחושב כמכפלה במקדם המופיע בטבלה 690.7. המתח המירבי ישמש לקביעת סוגי הכבלים, מנתקים, מבטחים, וציוד נוסף. כאשר הטמפרטורה האופפת הצפויה היא מיתחת ל-40 מעלות צלזיוס או כשהקולטים הם מסוג אחר, מתח מוצא פתוח יתוקן בהתאם להנחיות ונתוני היצרן. כאשר מסופקים, בהנחיות היצרן, מקדמי טמפרטורה של קולטים פוטו-וולטאים מסויימים, יש להשתמש בהם לצורך חישוב המתח במירבי כנדרש ב- 110.3 (B) ולא במקדם המופיע בטבלה 690.7  טבלה 690.7 - מקדמי תיקון, עבור מתח מודולים מסוג גביש ורב גביש
  מקדמי תיקון לטמפרטורה אופפת של C25̊.
  (הכפלה של מתח המוצא הפתוח שהתקבל במקדם המתאים המופיע למטה)
  טמפרטורה אופפת C° מקדם
  20 עד 24 1.02
  15 עד 19 1.04
  10 עד 14 1.06
  5 עד 9 1.08
  0 עד 4 1.10
  5- עד 1- 1.12
  10- עד 6- 1.14
  15- עד 11- 1.16
  20- עד 16- 1.18
  25- עד 21- 1.20
  30- עד 26- 1.21
  35- עד 31- 1.23
  40- עד 36- 1.25  (B) מעגלי זרם ישר(Direct-Current Utilization Circuits). המתח במעגלי זרם ישר יתאים לדרישות בסעיף 210.6.
  (C) מעגלי מקור ומוצא פוטו-וולטאים (Photovoltaic source and output circuits). בבתים פרטיים ודו משפחתיים, במעגלי מקור והספקה של מערכת פוטו-וולטאית, שלא כוללים בתי נורה, אביזרים קבועים או שקעים, לא יעלה המתח המירבי על V600. במקרים בהם המתח המירבי עולה על V600 יש לפעול בהתאם לפרק 690, חלק IX.
  (D) מעגלים בהם שורר מתח הגבוה מ-V150 כלפי האדמה (Circuits over 150 volts to Ground). בבתים פרטיים ודו משפחתיים, חלקים חיים, של מעגלי אספקה והזנה ממערכת פוטו-וולטאית, לא יהיו נגישים אלא לאדם מיומן החפץ בכך
  (E) מעגלי מקור ומוצא פוטו-וולטאים בי-פולאריים (Bipolar Source and output Circuits). במערכת העושה שימוש בקולטים ביפולריים, המתח המירבי יהיה המתח הגבוה ביותר שיכול להופיע בין שני המוליכים ובתנאי שמתקיימים התנאים הבאים:
  ____ (1) מוליך אחד של כל מערך או חלק ממערך קולטים ביפולרים יהיה מאורק באופן גלווני לאדמה.
  (2) כל מערכך או חלק ממערך יוזן על ידי מעגל נפרד.
  (3) הציוד יסומן באופן ברור באמצעות השילוט :
  אזהרה
  מערך קולטים פוטו-וולטאים ביפולריים,

  ניתוק מוליך האפס או מוליך הארקה

  עלול לגרום למתח יתר למערך הקולטים או למהפכים.
  690.8 זרם ושטח חתך מעגלים (Circuit Sizing and Current).
  (A) חישוב הזרם המירבי המותר(Calculation of Maximum Circuit Current).
  הזרם המירבי המותר יחושב בהתאם לסעיף 690.8 (A)(1) עד (4).
  1) זרם במעגל המקור של מערכת פוטו-וולטאים (Photovoltaic Source Circuit Currents). הזרם המירבי יחושב כסך כל הזרמי קצר (ISC) של הקולטים המחוברים במקביל כפול 125 אחוזים.
  2) זרם במעגל האספקה של מערכת פוטו-וולטאית (Photovoltaic Output Circuit). הזרם המירבי יחושב כסכום הזרמים של מעגלי המקור המחוברים במקביל כנדרש בסעיף 690.8(1)
  3) זרם מוצא של המהפכים (Inverter Output Circuit Current). הזרם המירבי יהיה בהתאם לזרם המוצא המתמיד הנקוב של המהפך.
  4) זרם כניסה למהפך המותקן כאי בודד (Stand-Alone Inverter Input). הזרם המירבי יהיה בהתאם לזרם הכניסה המתמיד הנקוב של המהפך באי בודד, כאשר המהפך מיצר הספק במצב שמתח הכניסה הוא הנמוך ביותר.
  (B) העמסה וזרם יתר (Ampacity and Overcurrent Device Ratings ). הזרם המתמיד יקבע כזרם אותו יש לקחת בחשבון במערכת סולארית פוטו-וולטאית.
  1) אמצעים להגנת זרם יתר (Overcurrent Devices). אמצעי הגנה בפני זרם יתר, כאשר נדרשים, יקבעו בהתאם לדרישות בסעיפים a)(1)(B)690.8) עד (d)(1).
  a) יעמדו בלא פחות מ-125 אחוזים מהזרם המירבי המחושב בסעיף 690.8
  החרגה : מעגלים בהם מובנה כמכלול אחד, אמצעי הגנה בפני זרם יתר, המיועדים לעבוד באופן מתמיד בערך של 100% מהזרם הנקוב, תתאפשר העמסה של - 100% מערכו הנקוב.
  b) הגבלת טמפרטורה בחיבורים תתאים לדרישות בסעיף B)110.3) ו-C)110.14).
  c) כאשר טמפרטורת העבודה גדולה מ-°40 C , ש להשתמש במקדם תיקון של היצרן.
  d) בחירת מבטח המגן בפני זרם יתר יעשה בהתאם לסעיפים 240.4(C) , (B), ו-(D)
  2) העמסת מוליכים (Conductor Ampacity). שטח חתך של מוליכים יהיה גדול מספיק כדי להבטיח עמידה בדרישות של a)(2) (B) 690.8) או (b)(2) .
  a) מאה עשרים וחמישה אחוזים מהזרם במירבי המחושב בסעיף A)690.8), ללא מקדמי תיקון לתנאי התקנה
  b) הזרם המירבי המחושב בסעיף A)690.8), לאחר שיושמו תנאי ההתקנה.
  c) המוליכים שנבחרו, אחרי יישום תנאי התקנה, יוגנו באמצעות מבטח לזרם יתר, כאשר נדרש.
  (C) מערכות עם מספר מקורות מתח ישר (System with Multiple Direct-Current Voltages) . מערכות הכוללות מספר מעגלי אספקה המגושרים יחדיו למוליך משותף, יכולת העמסת המוליך המשותף לא תפחת מסכום העמסה מירבית של מעגלי האספקה.
  (D) בחירת שטח חתך מוליכי חיבור המודולים (Sizing of Module Interconnection Conductors). כאשר מבטח בודד מיועד להגן על שתי מחרוזות או יותר, חתך כל מוליך של מחרוזת יהיה גדול מהחתך הנדרש לזרם המתקבל מחיבור : זרם הנתיך פלוס 125% של זרם הקצר במחרוזת האחרת.
  690.9 הגנת זרם יתר (Overcurrent Protection)
  (A) מעגלים וציוד (Circuits and Equipment). מעגל מקור פוטו-וולטאי, מעגל מוצא פוטו-וולטאי, מעגל מוצא של המהפך, וציוד ומעגלי המצברים, יוגנו בהתאם למאמר 240. כאשר מעגלים מחוברים ליותר ממקור חשמלי אחד, יש להבטיח כי אמצעי הגנה בפני זרם יתר ימוקמו באופו שיבטיח הגנה בפני זרם יתר של כל המקורות.
  החרגה: אמצעי הגנה בפני זרם יתר לא ידרש עבור מודולי ה-PV ולמעגלי מקור פוטו-וולטאי, במידה וחתך המוליכים נקבע בהתאם ל-B)690.8) כאשר אחד מהתנאים מתקיים :
  a) אין מקורות חיצוניים כגון מקור אספקה המחובר במקביל, מצברים או משוב ממהפכים.
  b) זרם הקצר מכל המקורות, לא יחרוג מכושר העמסה המירבי של המוליכים המתאימים למבטח הגדול ביותר שנבחר בהתאם לנתונים המוטבעים על המודול.
  (B) שנאי הספק (Power Transformers). אמצעי הגנה בפני זרם יתר , לשני צדדיו של שנאי, יקבעו בהתאם למאמר 450.3, כאשר יש להגדיר בכל פעם את צידו האחר של השנאי כצד הראשוני (Primary).
  (C) מעגלי מקור פוטו-וולטאי (Photovoltaic Source Circuits). ניתן להגן על מעגלי מקור פוטו-וולטאי באמצעות מפצלים (Branch Circuit) או אמצעי הגנה נספים לצורך הגנה בפני זרם יתר. אמצעי ההגנה יהיו נגישם אך לא באופן מיידי. ערכים אופיינים של של אמצעי ההגנה הנוספים, המותרים לשימוש בסעיף זה, יהיו במדרגות קבועות של אמפר אחד, מתחיל מ A1 עד A15 כולל. ערכים גבוהים יותר עבור אמצעי ההגנה הנוספים יקבעו בהתאם לסטנדרטים המופיעים ב-(A)240.6.
  הערת מתרגם : לדוגמה, הכוונה למחברים בין כבלי המודולים, הכוללים נתיך מובנה המשמש כהגנה.
  (D) בחירת זרם ישר (Direct Current Rating). אמצעי הגנה בפני זרם יתר, בין אם נתיך או מפסק אוטומטי, המותקן במקום מסויים בתשתית ה-DC של המערכת הפוטו-וולטאית, יהיה כזה המוגדר לשימוש במעגלי DC בעל נתוני מתח, זרם וכושר ניתוק מתאימים.
  (E) הגנת זרם יתר בטור (Series Overcurrent protection). במעגלי מקור פוטו-וולטאי, ניתן להשתמש באמצעי הגנה בודד שיגן בפני זרם יתר על המודולים ומוליכי החיבור.
  690.10 מערכת אי בודד (Stand Alone System). תשתית החשמל יתאימו לדרישות של המאמר בדומה למצב בו המערכת מחוברת במקביל לרשת. אמצעי הניתוק מתשתית החשמל הראשית בביניין או במבנה יתאימו לכל הדרישות מלבד אלו המופיעות ב-(A)690.10 עד (E).
  (A) מעגל מוצא של המהפך (Inverter Output). במערכת מסוג אי בודד, תתאפשר אספקה של מעגל ה-ac היוצא מהמפך/ים, למפסק הראשי של הביניין או המבנה. ערך הזרם שתספק המערכת יהיה נמוך מחישוב העומס הנדרש. כושר התפוקה של המהפך או של מקורות אנרגיה חלפויים, יהיה שווה או גדול מהעומס הנדרש לעומס הבודד הגדול ביותר המחובר לרשת. חישוב עומס של תאורה כללית לא תחשב כעומס בודד.
  (B) בחירת שטח חתך והגנה (Sizing and Protection). חתך המוליכים, בין מוצא המהפך לבין אמצעי הניתוק של הביניין או המבנה, יקבעו בהתאם לכושר היצור של המהפך. מוליכים אלו יוגנו בפני זרם יתר כנדרש במאמר 240. אמצעי ההגנה בפני זרם יתר ימוקמו ביציאה מהמפך.
  (C) אספקה בודדת של 120 וולט (Single 120-volt supply). במערכת מסוג אי בודד יתאפשר למהפך לספק מתח של 120 וולט להזנה חד פאזית,בעלת 3 גידים, לציוד של 120/240 וולט או ללוחות חשמל ללא שקעים של 240 וללא קופסאות חיבורים. בכל ההתקנה, הערך של אמצעי הגנה בפני זרם יתר המחובר למהפך יהיה קטן מהערך הנרדש למוליך האפס המשרת את הציוד. ציוד זה יסומן באמצעות הנוסח הבא :
  זהירות
  מקור מתח בודד של 120 וולט.

  אין לחבר מעגלים נוספים!
  (D) דרישות למערכת אגירת אנרגיה או גיבוי (Energy Storage Or Backup Power System Requirements ). אגירת אנרגיה או מערכת גיבוי לאספקה חשמל לא נדרשת.
  (E) הזנה חוזרת למפסקי זרם (Back-fed Circuit Protection). מפסקים מסוג "plug in back fed" המחוברים במוצא המהפכים במערכת מסוג אי בודד, בין אם החיבור הוא כאי בודד או במערכת אינטראקטיבית, יש לעמוד בדרישות המופיעות ב-(D)408.36. במעגלים המסומנים כ"קו הזנה" ו-"עומס" לא תתאפשר הזנה חוזרת.
  690.11 הגנת מעגלים בפני קשת (Arc-Fault Circuit Protection). מערכת פוטו-וולטאית עם מעגלי מקור DC, מעגלי יציאה DC, או שניהם, המותקנים בביניין, ופועלים במתח מירבי של מערכת PV, הגבוה מ-80 וולט, יוגנו באמצעות מגן מפני תקלת DC מאושר (listed dc arc fault circuit interrupter) או רכיב אחר המיועד לספק הגנה שוות ערך. אמצעי ההגנה בפני קשת DC יעמוד בדרישות הבאות :
  1) המערכת תזהה ותפסיק קשת עוד בטרם יגרם נזק לרציפות ותקינות, המוליכים, החיבורים, המודולים, או רכיבים אחרים של מעגלי המקור והמוצא של תשתית ה-DC במערכת ה- PV.
  2) המערכת תבצע הפסקה או ניתוק, של אחד הסעיפים :
  a. המהפכים או בקרי הטעינה המחוברים למעגל התקול, ברגע זיהוי התקלה.
  b. רכיבים במערכת המחוברים למעגל בו התרחשה קשת.
  3) המערכת תהיה כזו, שחיבור או הפעלה מחדש, תבוצע באופן ידני בלבד
  4) למערכת יהיה אמצעי התראה (annunciator), שיאפשר באופן ויזואלי, לזהות שהופסק מעגל כתוצאה מפעולת ההגנה. ההתראה לא תפסיק באופן אוטומתי.
  פרק III. אמצעי ניתוק (Disconnecting Means)
  690.13 מוליכים (All conductors). במערכת סולארית פוטו-וולטאית, נדרש לספק אמצעי ניתוק לכל מוליך זרם DC, מכל שאר המוליכים בביניין או במבנה. מנתק, מפסק או אמצעי אחר לא יותקן במוליך מוארק אם פעולת תביא לבך שתפגע במוליך הארקה, המיועד להיות רציף לכל אורכו.
  החרגה מס' 1 : כאשר, מפסק או מנתק המהווה חלק ממערך הגנה בפני זליגה לאדמה כנדרש ב-690.5, או שהוא חלק ממערכת הגנה בפני קשת כנדרש ב-690.11, יתאפשר ניתוק של מוליך מוארק כאשר המנתק או המפסק מופעל באופן אוטומטי, כחלק מיעודו ותפקידו, להפסקי זרם זליגה לאדמה.
  החרגה מס 2 : התקנה של אמצעי ניתוק במוליך הארקה, תתאפשר בהתאם לכל התנאים הבאים :
  1) המנתק מיועד לתחזוקה של מערך ה-PV.
  2) המנתק נמצא במקום המאפשר גישה רק לאדם בעל הכשרה תאימה.
  3) המנתק מותאם לזרם ולמתח DC מירבי, שיכול להווצר בזמן פעולה, כלשהי, גם במצב של זרם תקלה לאדמה.
  690.14 הוראות נוספות (Additional Provisions). אמצעי ניתוק במערכת פוטו-וולטאית יתאימו לדרישות של (A)690.14 עד (D).
  (A) אמצעי ניתוק (Disconnecting Means). אמצעי הניתוק לא חייבים להיות כאלה המתאימים לתפעול שותף אלא כנדרש ב- 690.17.
  (B) ציוד (Equipment). תתאפשר התקנה של ציוד כגון, מעגלי מקור פוטו-וולטאי, מנתקי הבדדה, אמצעי הגנה בפני זרם יתר, ודיודות חוסמות, בצידו של המתקן הפוטו-וולטאי ביחס לאמצעי הניתוק.
  (C) דרישות לאמצעי ניתוק (Requirements for Disconnecting Means). יס לספק אמצעי ניתוק עבור כל המוליכים בביניין או במבנה אחר, ממוליכי המערכת הסולארית הפוטו-וולטאית.
  1) מיקום (Location). אמצעי הניתוק של המערכת הפוטו-וולטאית יותקנו במקום נגיש וזמין מחוץ לביניין או המבנה, או בפנים בנקודת כניסת מוליכי המערכת.
  החרגה : כאשר ההתקנה עומדת בדרישות של (E)690.31, תתאפשר התקנת אמצעי הניתוק, במיקום המרוחקת מנקודת כניסת מוליכי המערכת.
  אמצעי הניתוק של מערכת פוטו-וולטאית לא יותקן בחדר אמבטיה.
  2) סימון (Marking). כל אמצעי ניתוק של מערכת פוטו-וולטאית, ישא שילוט קבוע שיאפשר את זיהויו כאמצעי ניתוק במערכת פוטו-וולטאית.
  3) ראוי לשימוש (Suitable for Use). כל אמצעי הניתוק במערכת פוטו-וולטאית יתאים לתנאים המחמירים. ציוד המותקן במקום המוגדר כמסוכן, יעמוד בדרישות המופיעות במאמר 500 עד 517.
  4) מספר המנתקים המירבי (Maximum Number of Disconnects). מספר אמצעי הניתוק של מערכת פוטו-וולטאית לא יעלה על שישה מפסקי זרם המותקנים בקופסא בודדת, בקבוצה של קופסאות נפרדות או בלוח.
  5) איחוד (Grouping). אמצעי הניתוק המערכת פוטו-וולטאית יאוחדו עם אמעי ניתוק אחרים כנדרש ב C)694.14)ס(4). לא נדרש, שאמצעי הניתוק יהיו בנקודת המודולים או המערך, של המערכת הפוטו-וולטאית .
  (D) מהפכים מחוברי רשת המותקנים במקום שלא נגיש באופו מיידי (Utility-Interactive Inverters Mounted in Not-Readily Accessible Location). ניתן להתקין מהפכים אינטראקטיבי-מחוברי רשת, על גגות או אזורים חיצוניים אחרים שלא נגישים באופן מיידי, ובלבד שיעמדו בדרישות (1) עד (4) :
  1) אמצעי ניתוק לזרם ישר של מערכת פוטו-וולטאית יותקן בקשר עין עם המהפך.
  2) אמצעי ניתוק לזרם חילופין יותקן בקשר עין עם המהפך.
  3) המוליך לזרם חילופין ביציאה מהמהפך והמפסק זרם שלו, יעמדו בדרישות של 690.14 (C)ס(1)
  4) שילוט והכוונה תבוצע בהתאם לדרישות המופיעות ב-705.10
  690.15 ניתוק מרכיבי מערכת פוטו-וולטאית (Disconnecting of Photovoltaic Equipment).
  יש לספק אמצעי ניתוק למרכיבי המערכת כגון, מהפכים, מצברים, מבר טעינה, וכדומה, מכל מוליך לא מוארק של כל מקורות האספקה. במידה ומרכיב של המערכת, מוזן מיותר ממקור אספקה אחד, אמצעי הניתוק יואחדו וישולטו בהתאם. אמצעי ניתוק בודד, כנדרש ב-690.17, יאושר להתקנה עם מוצא ac של אחד או יותר מהמפכים, או עם מודלי ac במערכת אינטראקטיבית.
  הערת מתרגם : מקור אספקה יכול להיות גם מערך. איחוד של מנתקים הכוונה לקופסה אחת.
  690.16 נתיכים (Fuses)
  (A) אמצעי ניתוק (Disconnecting Means). יש לספק אמצעי ניתוק שיבטיחו את ניתוקו של נתיך מכל מקורות האספקה כאשר הוא ניזון משני צדדיו. נתיך כאמור, המותק במעגל מקור פוטו-וולטאי, יהיה ניתן לניתוק באופן עצמאי ללא תלות בנתיכים אחרים במעגלי מקור פוטו-וולטאי אחרים.
  (B) תפעול נתיך (Fuse Servicing). יש להתקין אמצעי ניתוק, במעגלי מוצא פוטו-וולטאי, כאשר לא ניתן לנתק את אמצעי ההגנה בפני זרם יתר (נתיך) מכל מקורות האספקה. אמצעי הניתוק יהיו בקשר עין ונגישים, מיקומם של הנתיכים או קופסאות בתי הנתיך, יעמדו בדרישות של 690.17. כאשר אמצעי הניתוק, ממוקמים במרחק העולה על 1.8 מטר מאמצעי ההגנה בפני זרם יתר, תוכנית שטח המציינת את מיקומם של כל אמצעי הניתוק תותקן בכל נקודה בה מותקן אמצעי ההגנה בפני זרם יתר. אמצעי ניתוק לא בעומס ישולטו בהתאם "אין לפתוח תחת עומס"
  690.17 מנתק או מפסק זרם (Switch or Circuit Breaker). אמצעי הניתוק, למוליכים לא מוארקים, יהיו ידניים או מפסקי זרם אשר יעמדו בכל הדרישות הבאות :
  (1) ימוקמו במקום נגיש.
  (2) יאפשרו תפעול ללא חשיפה לחלקים חיים.
  (3) יאיפשרו זיהוי פשוט של מצב פתוח או סגור.
  (4) יהיו בעלי כושר ניתוק המתאים לזרם והמתח הנומינלי, הצפוי בנקודת החיבור.
  בכל נקודות החיבור שעלולות להיות מחושמלות כאשר אמצעי הניתוק במצב פתוח, יש להתקין שילוט אזהרה בצמוד לאמצעי הניתוק. השילוט יהיה קריא וישא את הכיתוב הבא בהתאמה :
  אזהרה
  סכנת התחשמלות.

  אין לגעת בחיבורים.

  חיבורים עלולים להיות חיים

  משני כיווני ההזנה גם במצב פתוח
  החרגה : ניתן להשתמש בקונטקטור כאמצעי ניתוק בצד ה-DC וה-AC ובתנאי שיעמוד בדרישות של 690.33 ויהיה
  כזה המיועד ומאושר לכך.
  690.18 התקנה ותפעול של מערך. (Installation and Service of an Array). יש לספק פתיחת מעגלים, קיצור מעגלים, או מכסים סגורים לצורך הוצאה מכלל שימוש של מערך או חלק ממערך.
  הערה : מודולים פוטו-וולטאים, מספקים מתח כל עוד הם חשופים לאור. התקנה, החלפה או תפעול של מודול מואר עלול לחשוף אדם להלם חשמלי.
  IV פרק. כבילה (Wiring Methods)
  690.31 שיטות מותרות (Methods Permitted).
  (A) תשתית הכבילה (Wiring System). כל המובילים והכבלים המוזכרים בקוד זה או בהנחיות ספציפיות אחרות, יהיו כאלה המיועדים ומאושרים לכך. כאשר מבוצע שימוש באביזר הכולל חיווט כיחידה אחת, יש להבטיח אורך מספיק של הכבל על מנת לאפשר החלפה נוחה. כאשר מעגלי מוצא ומקור פוטו-וולטאי פועלים במצב של מתח מירבי הגדול מ-30 וולט מותקנים במקום נגיש, מוליכי המעגלים יותקנו במוביל.
  הערה: מודולים פוטו-וולטאים פועלים בטמפרטורה גבוהה כאשר נחשפים לטמפרטורה אופפת גבוה ולאור מרוכז של שמש. טמפרטורות אלו יכולות לעלות בקלות על 70 מעלות צלזיוס במקומות רבים. מוליכי חיבור של המודולים עמידים לתנאי סביבה גשומה ולטמפרטורה של 90 מעלות צליזיוס או יותר.
  (B) כבל חד גידי Single-Conductor Cable)). כבל חד גידי מסוג USE-2 וכבל חד גידי רשום ומיועד לשימוש במערכת פוטו-וולטאית,יואשר להתקנה תחת כיפת השמיים במעגלי מקור פוטו-וולטאי כמוליכי חיבור בתוך מערך של מערכת פוטו-וולטאית .
  החרגה : מובילים ותעלות ידרשו בהתאם ל-A) 690.31)
  (C) חוטים וכבלים גמישים (Flexible Cords and Cables). חוטים וכבלים גמישים, המשמשים להזנה של חלקים נעים במערכת העיקבה Tracker() , יעמדו בדרישות של מאמר 400. עליהם להתאים לתנאי עבודה קשים במיוחד, מיועדים להתקנה תחת כיפת השמיים, עמידים למים ולאור השמש. העמסת המוליכים תבוצע בהתאם ל-400.5. במצב של טמפרטורה אופפת הגבוהה מ-30 מעלות, העמסת המוליכים תחושב תוך שימוש במקדם המופיעה טבלה ב-C)690.31).
  (D) חתך מזעירי של כבלים (Small-Conductor Cables). כבל חד גידי, המיועד להתקנה תחת כיפת השמיים באופן שעמיד לאור השמש וללחות, מאושר להתקנה בחתך של 16 AWG ו-18 AWG כמוליך חיבור בין מודולים, כבל כאמור יעמוד בדרישות העמסה הנדרשות ב-690.8. חלק 310.15 ישמש לקביעת כושר העמסה מירבי של הכבל כולל מקדמי תיקון.
  הערת מתרגם : חתך המוליכים האמריקאי AWG-American Wire gauge AWG16 ≈ ?? מ"מ ו-AWG 18≈?? מ"מ
  טבלה 690.31(C)– מקדמי תיקון
  ערך הטמפרטורה במוליך


  105
  90
  75
  60
  טמפרטורה אופפת
  1.00 1.00 1.00 1.00 30
  0.97 0.96 0.94 0.91 31-35
  0.93 0.91 0.88 0.82 36-40
  0.89 0.87 0.82 0.71 41-45
  0.86 0.82 0.72 0.58 46-50
  0.82 0.76 0.67 0.41 51-55
  0.77 0.71 0.58 - 56-60
  0.68 0.58 0.33 - 61-70
  0.58 0.41 - - 71-80
  (E) מעגלי מקור ומוצא פוטו-וולטאי בתוך ביניין (Direct-Current Photovoltaic Source and Output Circuits inside a building).
  ____ כאשר מעגלי מקור או מוצא פוטו-וולטאי מסוג DC של מבנה המשולב עם מפ"ו או של מערכת פוטו-וולטאית אחרת, נכנסים לתוך הביניין או המבנה, הם יותקנו בתעלת מתכת, יהיו מסוג MC) metal-clad) אשר עומדים בדרישות של (10)250.118, או עם מעטפת מתכתית מנקודת הכניסה לשטח הביניין או המבנה עד הנקודה הראשונה של אמצעי הניתוק הנגיש באופן מיידי. אמצעי הניתוק יעמדו בדרישות של B),(A)690.14) ו-(D). אופן פריסת תשתית הכבילה תותקן בהתאם לדרישות הנוספות כמצויין ב-(1) עד (4).
  1) תחת הגגות (Beneath Roofs) אופן פריסת תשתית הכבילה לא תותקן במרחק הנמוך מ-25 ס"מ מגובה מעטפת או רצפת הגג, אלא רק מתחת לשטח הגג המכוסה במודולי PV ובציוד הנלווה להם.
  2) אופן פריסת מוליכים גמישים (Flexible Wiring Methods). כאשר צינור מתכת גמיש (FMC) מ-"21 metric designator" (שווה ערך לקוטר 21 מ"מ, ומידה מקובלת - 3/4 ') או כבלים מסוג MC בחתך הקטן מקוטר-25 מ"מ, משמשים להתקנת מעגלים של מערכת PV המותקנים בגגות או בקורות הרצפה (רצפה כפולה) יוגנו באמצעות כיסוי הגנה קבוע בגובה הזהה לזה של המוביל או הכבל. כאשר ההתקנה חשופה,במקום אחר מזה המתחר לציוד בגובה הנמוך מ-1.8 מטרים, ההתקנה תהיה תחת הטיח או מוגנת ע"י אמצעים המבטיחים הגנה מכנית מתאימה.
  3) שילוט וסימון נדרש (Marking or labeling Required). תשתית הכבלים והמובילים של מערכת PV יסומנו על ידי הכיתוב : "מערכת פוטו-וולטאית" באמצעות שילוט קבוע ובר קיימה :
  1) תעלות וסלמות חשופות או כל מוביל אחר.
  2) מכסים או המעטפת של קופסאות חיבורים.
  3) על גבי מוביל מסוג צינור.
  4) מיקום ואופן פריסת סימון ושילוט (Marking and Labeling Methods and Location). הסימון או השילוט יהיה ברור באופן המאפשר זיהוי לאחר ההתקנה. השילוט "מערכת פוטו-וולטאית" יופיע בכל חלק של תשתית הכבילה הנפרד ע"י מעטפת שונה, קירות, מחיצות, גג או רצפה. המרחק בין השילוטים לא יהיה גדול מ-3 מטרים. השילוט הנדרש בחלק זה, יהיה כזה המתאים לתנאי הסביבה בזמן ההתקנה.
  (F) כבלים גמישים (Flexible Fine-Standards Cables). כבלים גמישים יסתיימו בקופסת חיבורים וסופיות, או אביזרים אחרים כנדרש ב A)110.14).
  690.32 חיבורים בין אביזרים (Component Interconnection). התקנת מתאמים ומחברים תחת ציוד באופן מוסווה, תתאפשר עבור החיבורים בין מודולים, או מרכיבים אחרים של המערך הפוטו-וולטאי. מתאמים וחיבורים כאמור, יתאימו לחתך המוליכים ולתנאי ההתקנה, תוך התיחסות לעליית טמפרטורה ועמידה בזרם קצר באופן שיבטיח את תפקודם ועמידתם בזמן הצורך.
  690.33 מחברים (Connectors). החיבורים המאושרים לשימוש בהתאם למאמר 690 יעמדו בכל הדרישות המפורטות ב- A)690.33) עד (E) :
  (A) תצורה (Configuration). במחברים יותקנו בהתאם לקוטביותם, ויהי בעלי תצורה מיוחדת וקבועה, שתמנע את החלפתם באופן שיגרתי ברכיבים חשמליים אחרים.
  (B) אבטחה (Guarding). חיבורים/מחברים יוגנו באופן שימנע מגע בחלקים חיים באופן מקרי.
  (C) סוג (Type). חיבורים/מחברים יהיו מסוג הכולל סגירה או נעילה. מחברים הנגישים באופן מיידי ומותקנים במעגלים עם מתח הגבוה מ-30 וולט, בין אם מתח נומינלי או מתח מערכת פוטו-וולטאית מירבי עבור מעגלי ה-dc או עבור מעגלי ה-ac, יותקנו באופן שפתיחה תתאפשר באמצעות כלים בלבד.
  (D) מחבר הכולל הארקה (Grounding Member). מחבר הכולל פירוק של מוליך הארקה יהיה כזה שחיבור מוליך הארקה יהיה ראשון בעת חיבור ואחרון לניתוק בעת פירוק.
  (E) קצר במעגל (Interruption of Circuit). חיבורים/מחברים יעמדו ב (1) או (2) :
  1) יהיו כאלה המיועדים לנתק את הזרם הצפוי ללא סכנה לתשתמש.
  2) יהיו מסוג הדורש כלים לצורך פירוק אשר ישולטו "אין לנתק תחת עומס" או "לא מיועד לניתוק בעומס"
  690.34 גישה לקופסאות (Access to Boxes). קופסאות חיבורים או הסתעפות, הממוקמות מאחורי מודולים או פנלים, יותקנו באופן שמוליכי החיבור אליהם יהיו נגישים בצורה ישירה, או באמצעות הסרה של מודולים או פנלים המקובעים באמצעות סוגר נשלף ומחוברים באמצעות תשתית מוליכים גמישים.
  690.35 690.35 מערכת סולארית פוטו-וולטאית לא מוארקת (Ungrounded Photovoltaic Power System). הפעלה וייצור חשמל של מערכת פוטו-וולטאית, ללא הארקה של מעגל מקור ומוצא, תתאפשר בתנאי שהמערכת עומדת בדרישות של
  690.35 (A) עד (G).

  (A)
  מנתקים (Disconnects). לכל המוליכים של מעגלי מקור ומוצא פוטו-וולטאי, יהיו מנתקים כנדרש ב-690 פרק III.
  (B) הגנה בפני זרם יתר (Overcurrent Protection). לכל המוליכים של מעגלי מקור ומוצא פוטו-וולטאי, תהיה הגנה בפני זרם יתר כנדרש ב-690.9.
  (C) הגנה בפני זליגה לאדמה (Ground-Fault Protection). כל מעגלי מקור ומוצא פוטו-וולטאי יוגנו בפני זליגה לאדמה על ידי אמצעי או מערכת הגנה, העונה לדרישות המוצגות ב-(1) עד (3) :
  1) מזהה זליגה לאדמה.
  2) מתריעה על כך שהתרחש קצר לאדמה.
  3) מנתקת באופן אוטמוטי את כל המוליכים או, מביאה להוצאה מכלל פעולה של המהפך או בקר הטעינה המוזן מהמעגל הפגוע באופן אוטומטי ומיידי.
  (D) מוליכי מקור פוטו-וולטאי יעמדו בדרישות הבאות :
  1) כבלים רב גידיים עם מעטפת לא מתכתית.
  2) מוליכים המותקנים במוביל, או
  3) מוליכים המאושרים כמיועדים להתקנה במערכת פוטו-וולטאית באופן חשוף, כמוליך בודד.
  (E) מערכת מצברים לא מוארקת תואשר לשימוש, כחלק ממעגלי הזרם הישר של המערכת הפוטו-וולטאית, בהתאם ל-G)690.71)
  (F) מקור הספק פוטו-וולטאי ישולט באמצעות האזהרה הבאה בכל קופסת חיבורים, קופסת הסתעפות, מנתק, ואביזר המוזן ע"י מעגלים לא מוארקים אליהם ניתן להחשף בזמן תחזוקה.
  אזהרה
  סכנת התחשמלות

  מוליכי ה-
  DC של המערכת הפוטו-וולטאית
  עלולים להיות מחושמלים
  (G) המהפכים או בקרי הטעינה של מערכת פוטו-וולטאית עם מעגלי מקור או מוצא לא מוארקים, יהיו כאלה המיועדים לחיבור והפעלה באופן זה.
  V פרק. הארקות (Grounding).
  690.42 נקודת חיבור הארקת שיטה (Point of System Grounding Connection). הארקה של מוליך ה-DC, במקום כלשהו במעגל מוצא פוטו-וולטאי, תבוצע בנקודה אחת בלבד.
  החרגה : במערכת הכוללת אמצעי הגנה בפני זליגה לאדמה כנדרש ב-690.5, הארקת שיטה יכולה להיות מבוצעת באמצעות מוליך מתאים המהווה חלק ממכלול ההגנה. כאשר מבוצע חיבור כאמור, כחלק פנימי של אמצעי ההגנה, לא תבוצע הארקה חיצונית נוספת.
  690.43 הארקת ציוד (Equipment Grounding). מוליכי ואביזרי הארקה יעמדו בדרישות של A)690.43) עד (F).
  (A) ציוד הנדרש בהארקה (Equipment Grounding Required). חלקים מתכתיים חשופים שלא מיועדים לאספקת חשמל של מעטפת/תושבת מודולי PV, ציוד חשמלי, ומובילים, יוארקו כנדרש ב-250.134 או A)250.136), ללא התחשבות במתח.
  (B) מוליך הארקה הנדרש (Equipment Grounding Conductor Required). מוליך הארקה הנדרש בין מערך ה-PV לבין ציוד אחר יעמוד בדרישות של 250.110.
  (C) מבנה המשמש כמוליך הארקה (Structure as Equipment Grounding). אמצעים המיועדים ומאושרים לשמש להארקת המסגרת המתכתית של מודול PV או ציוד אחר,
  יכולים להתחבר באמצעות חלקם המתכתי החשוף למבנה התומך של הפנלים כמקור הארקה.
  מבנה תומך מתכתי (קונסטרוקציה), אחר מזיון הביניין, המשמש כמקור הארקה, יהיה מיועד לשמש כמוליך להארקה ותובטח רציפות הארקה בכל החלקים והחיבורים.
  (D) קונסטרוקציה למודולים פוטו-וולטאים (Photovoltaic Mounting System and Devices). המרכב/השלד הנושא פנלים פוטו-וולטאים, המשמש גם כמוליך הארקה למעטפת מודולים, ישא זיהוי אשר יעיד על תכלית ההארקה הנדרשת למודולי ה-PV.
  (E) חיבור מודולים (Adjacent Modules). אמצעים המוגדרים ומיועדים לחיבור המסגרת המתכתית של מודולי PV, יאפשרו חיבור של החלק המתכתי החשוף של מסגרת המודול אל החלק המתכתי של האמצעי המשמש לנשיאת המודולים.
  (F) כל מוליכים יחד (All Conductor Together). מוליכי הארקת האביזרים של מערך ה-PV והתמוכה (אם קיימת), יותקנו באותו מוביל, או כבל, או כל תיול אחר המשמש למוליכי מערך ה-PV, כאשר מעגלים אלו מתרחקים מהשטח בו מותקן מערך ה-PV.
  690.45 חתך מוליכי הארקת הציוד (Size of Equipment Grounding). חתך מוליכי הארקת הציוד של מעגלי מקור פוטו-וולטאי ומעגלי מוצא פוטו-וולטאי יקבע בהתאם ל-(A)690.45 או (B).
  (A) כללי (General). חתך מוליכי הארקת הציוד של מעגלי מקור פוטו-וולטאי ומעגלי מוצא פוטו-וולטאי יקבע בהתאם לטבלה 250.122. כאשר לא קיים אמצעי הגנה בפני זרם יתר במעגל, יש להניח שזרם הקצר הוא הזרם המתמיד לצורך בחירת שטח חתך בהתאם לטבלה 250.122. חישוב שטח חתך מוליכי הארקה יקבע ללא התיחסות לתופעת מפל מתח. חתך מוליכי הארקה לא יהיה קטן מ-AWG14.
  הערת מתרגם : חתך המוליכים האמריקאי AWG-American Wire gauge AWG14 ≈ ?? מ"מ.
  (B) העדר אמצעי הגנה בפני זליגה לאדמה (Ground Fault Protection Not Provided). במתקנים לא ביתיים, בהם לא מיושמת הגנה בפני זליגה לאדמה כנדרש ב-A)690.5)עד (C), שטח חתך של כל מוליך הארקה יהיה גדול פי שניים לפחות מזה הנדרש בהתאם למקדמי תיקון הטמפרטורה ושיטת ההתקנה.
  690.46 מולכי הארקת אביזרי מערך (Array Equipment Grounding Conductors). חתך מוליכי הארקת מודולים פוטו-וולטאים הקטן מ-AWG6 יקבע בהתאם ל-C)250.120).
  הערת מתרגם : "חתך המוליכים האמריקאי AWG-American Wire gauge" AWG6≈ ?? מ"מ
  690.47 מערך אלקטרודת הארקה (Grounding Electrode System).
  (A) מערכות לזרם חילופין (Alternating-Current System). כאשר מותקנת תשתית חשמל ac, מערך אלקטרודת הארקה תבוצע בהתאם ל-250.50 עד 250.60. מוליך של אלקטרודת הארקה יותקן בהתאם לדרישות של 250.46.
  (B) מערכת לזרם ישר (Direct-Current System). כאשר מותקנת תשתית חשמל dc, יש להבטיח מערך אלקטרודת הארקה בהתאם ל-250.166 עבור מערכת מוארקת, ובהתאם ל-250.64 למערכת לא מוארקת (צפה). מוליך של אלקטרודת הארקה יותקן בהתאם לדרישות של 250.46. מוליך אלקטרודת הארקה יכול להיות משותף עבור מספק מהפכים.
  חתך מוליך אלקטרודת הארקה וה "tap conductors" יתאימו לדרישות של 250.166. חיבור מוליכי הארקה למוליך הארקה המשותף יעשה באמצעות הלחמה (exothermic welding) או באמצעות מחבר המוגדר כמיועד לחיבור בצורה נאותה, ישירות למוליך המשותף של אלקטרודת הארקה.
  הערת מתרגם : Tap conductor"" – מוליכי הארקה המחוברים למוליך הארקה ראשי באמצעות אביזר לחיצה הדומה למהדק קנדי.
  (C) דרישות להארקת מערכת עם זרם חילופין וזרם ישר System with Alternating-Current) and Direct Current Ground Requirements).
  מערכת פוטו-וולטאית הכוללת מעגלי dc ומעגלי ac ללא חיבור גלווני בין מוליך הארקת ה-dc למוליך הארקת ה-ac, תכלול מערך הארקה ל-dc. מערך הארקת ה-dc יחובר למערך הארקת ה-ac באמצעות אחת מהחלופות המפורטות ב-(1) עד (3).
  החלק הנ"ל לא יכול על מודולים מסוג ac . כאשר מיושמות החלופות (2)(C) או (3)(C), מערך אלקטרודת הארקת ה-ac הקיים, יתאים לדרישות של מאמר 250 חלק III.
  1) מערך אלקטרודת הארקה לזרם ישר, המגושר למערך הארקת זרם חילופין
  Separate Direct-Current Grounding Electrode System Bonded to the) Alternating Current Grounding System).
  יש להתקין מערך אלקטורודת הארקת dc נפרד, אשר יגושר ישירות למערך אלקטרודת הארקת ה-ac. גודלו של כל מחבר בגישור בין ה-ac ל-dc יחושב בהתאם למוליך הגדול ביותר הקיים במערך אלקטרודת הארקת ה-ac או במערך אלקטרודת ה-dc כמפורט ב-250.166. המוליכים והמחברים לגישור בין מערך אלקטרודת הארקת ה-dc למערך אלקטרודת הארקת ה-ac, לא ישמשו כתחליף לאף מוליך הארקת ac אחר הנדרש לציוד כלשהו.
  2) מערך אלטרודת הארקה משותפת לזרם ישר ולזרם חילופין (Common Direct-Current and Alternating-Current Grounding System). מוליך אלקטרודת הארקת dc כנדרש ב-250.166, יותקן ישירות מהנקודה המסומנת כחיבור אלקטרודת הארקת dc לאלקטרודת הארקת ה-ac. כאשר אלקטרודת הארקת ה-ac לא נגישה, מוליך הארקת אלקטרודת ה-dc יחובר למוליך אלקטרודת ה-ac כנדרש ב-250.64(1)(C). מוליך זה, המשמש לאלקטרודת הארקת dc, לא ישמש כתחליף לאף מוליך הארקת ac אחר הנדרש לציוד כלשהו.
  3) שילוב של מוליך אלקטרודת הארקה לזרם ישר ומוליך הארקת ציוד לזרם חילופין
  (Combined Direct-Current Grounding Electrode Conductor and Alternate-Current Equipment Grounding Conductor)

  חיבורים קבועים או בלתי הפיכים בהתקנתם המשולבים במוליכי הארקה יותקנו מהנקודה המסומנת כנקודת החיבור לאלקטרודת , באותו תוואי לאורך תשתית ה-dc-ac עד לפס הארקה המשותף לציוד ה-ac. מוליך הארקה משולב זה יקבע בהתאם לגדול מבין המצויין ב-250.122 או 250.166 אשר יותקן כנדרש ב E)250.64).
  690.48 שמירת רציפות הארקת הציוד (Continuity of Equipment Grounding System).
  במידה וכאשר פירוק של ציוד מסויים מביא לניתוק בין מוליך אלקטרודת הארקה לבין אביזרים עם מעטפת מתכתית חשופה במעגלי מקור ומוצא פוטו-וולטאי, יש להתקין גישור המבטיח רציפות הארקה בזמן הפירוק.
  690.49 שמירת רציפות הארקת מולכי מקור ומוצא פוטו-וולטאי (Continuity of Photovoltaic Source and Output Circuit Grounded Conductors). במידה וכאשר פירוק של מהפך אינראקטיבי או ציוד אחר, מביא לניתוק הגישור בין מוליך אלקטרודת הארקה לבין מעגלי מקור או מוצא פוטו-וולטאי מוארקים, יש להתקין גישור המבטיח רציפות הארקה בזמן שהמהפך או הציוד האחר הוסר.
  690.50 מחבר לגישור ציוד (Equipment Bounding Jumper). מחבר לגישור הארקת ציוד, כאשר נעשה שימוש, יעמוד בדרישות של C)250.120).
  פרק IV . סימון (Marking)