• הוראות של מנהל ענייני חשמל בנושא התקנת מתקן פוטו-וולטאי

  משרד האנרגיה והמים מבקש להביא לעיון והערות הציבור, את הוראות של מנהל ענייני החשמל בנושא "התקנת מתקן פוטוולטאי".
  תוכן עניינים
  דברי הסבר
  פרק א': פרשנות
  פרק ב': תנאים כלליים
  פרק ג': הגנה בפני חישמול
  פרק ד': המהפך
  פרק ה': מתקן הזרם הישר (DC)
  פרק ו': היתר להפעלת מתקנים פוטוולטאיים
  פרק ז': הוראות שונות
  תוספת ראשונה
  דברי הסבר
  מתקן פוטוולטאי הינו מתקן ההופך את קרינת השמש לאנרגיה חשמלית.
  ישנם מתקנים פוטוולטאיים המחוברים לרשת החשמל וישנם מתקנים פוטוולטאיים שאינם מחובריים לרשת החשמל (off grid).
  מתקן פוטוולטאי טיפוסי כולל את הרכיבים הבאים:
  • מודולים ההופכים את קרינת השמש לאנרגיה חשמלית בזרם ישר (dc);
  • מהפכים ההופכים את האנרגיה החשמלית בזרם ישר (dc) לאנרגיה חשמלית בזרם חילופין (ac);
  • קונסטרוקציה שעליה מותקנים המודולים;
  • מצברים (בעיקר במערכות off grid);
  • כבלים, מובלים , מבטחים, לוח חשמל, מונה וציוד חשמלי סטנדרטי אחר.
  מאפיינים ייחודיים של מתקנים פוטוולטאיים מחייבים הוראות ייעודיות תחת חוק החשמל למתקנים אלו אשר יסדירו את התקנתן בצורה בטיחותית.
  על מתקן ייצור פוטוולטאי לעמוד בדרישות להלן של המנהל לענייני חשמל עד להתקנת תקנות החשמל (התקנת מתקני ייצור חשמל ממקור אנרגיה מתחדש – התקנת מתקן פוטוולטאי).
  פרק א': פרשנות
  1. הגדרות
  "אביזר" - פריט של ציוד חשמלי המשמש לתמסורת (transmission) או לחלוקה (distribution) של אנרגיה חשמלית;
  "אמצעי מיתוג" - פריט של ציוד חשמלי המשמש לחיבור או ניתוק של זרם חשמלי. "אספקה חלופית" – אספקת חשמל ממתקן פוטוולטאי כחלופה מלאה או חלקית לאספקה מרשת חשמל של בעל רשיון ספק שירות חיוני בשעה הפסקתה;
  "אספקה מקבילה" - אספקת חשמל ממתקן פוטוולטאי הפועל בסינכרון עם רשת חשמל;
  "אספקה עצמאית" - אספקת חשמל ממתקן פוטוולטאי למתקן צריכה שאין לו כל קשר חשמלי לרשת אספקת חשמל של בעל רשיון ספק שירות חיוני כהגדרתו בחוק משק החשמל, תשנ"ו-1996;
  "גודל המתקן"- סך ההספקים הנומינליים של המהפכים הכלולים במתקן (הספק AC);
  "המנהל" - מנהל עניני החשמל כמשמעותו בסעיף 3 לחוק או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;
  "מהפך (inverter)" – מכשיר ההופך את המתח הישר במוצא המודולים למתח חילופין;
  "מודול (module)" – מכשיר ההופך את אנרגית השמש לאנרגיה חשמלית;
  "מכשיר" – פריט של ציוד חשמלי המיועד להמרה במתכוון של אנרגיה חשמלית באנרגיה חשמלית אחרת או באנרגיה סוג אחר;
  "משגוח בידוד" (IMD - Insulation Monitoring Device ) – מכשיר המיועד לגלות ירידה בהתנגדות הבידוד מתחת לערך שנקבע, בין מוליכים חיים למסה הכללית של האדמה או לפה"פ. המכשיר גורם למתן התראה או להפסקת המעגל או המעגלים בהם נתגלה ליקוי בבידוד;
  "מתקן פוטוולטאי" - מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית הכוללת מודולים, מבטחים ומנתקים למתח ישר וחילופין, מפסק מגן, לוחות חשמל, , מהפכים, קונסטרוקציה, מובלים, כבלים, מערך הגנות והתקני תקשורת ובקרה וכל אביזר הנדרש לפעולה תקינה, כולם או מקצתם.
  "השוואת פוטנציאלים במתקן פוטוולטאי" - חיבור גלווני בין חלקים מתכתיים של מתקן פוטוולטאי אל פס השוואת פוטנציאלים ראשי או משני , במטרה למנוע או להקטין הופעת מתחים ביניהם;
  "ציוד" - פריטים המהווים מיתקן חשמלי או חלק ממנו;
  "מחרוזת" ( string) – מספר מודולים המחוברים בניהם בטור;
  "מערך" (array) – מספר מחרוזות המחוברות בניהן במקביל;
  "מתקן פוטוולטאי קטן" – מתקן פוטוולטאי לצריכה עצמית והעברת עודפי ייצור לרשת, בהספק של עד 50 קילוואט;
  "מתקן פוטוולטאי בינוני" –מתקן פוטוולטאי, לייצור חשמל, בהספק של 51 קילו-וואט ועד 8 מגה ואט המחובר לרשת החלוקה בנקודת חיבור אחת;
  "מוליך חיבור" – מוליך המחבר את השרותים המתכתיים הלא חשמליים של המבנה אל פס השוואת הפוטנציאלים או אל פס הארקה;
  "תקן" - תקן ישראלי (ת"י) כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג- 1953;
  "תקן IEC" - תקן שפרסמה הנציבות הבין-לאומית לאלקטרוטכניקה (International Electrotechnical Commission);
  פרק ב':תנאים כלליים
  2. תחולה.
  הוראות אלה חלות על התקנה והפעלה של מתקן פוטוולטאי בגודל של 1 קילוואט ומעלה, חד-מופעי או תלת-מופעי.
  3. התקנת מתקן פוטוולטאי והפעלתו
  (א) לא יתכנן אדם, לא יתקין, לא יבדוק ולא יתחזק מתקן פוטוולטאי אלא אם כן הוא חשמלאי;
  (ב) על אף האמור בסעיף 3 (א), רשאי אדם שאינו חשמלאי לבצע עבודות מכניות כגון חפירה, חיבור קונסטרוקציה, הנחה של כבל, ניקוי מודולים וכיוצא מזה ובלבד שהוא פועל לפי הוראותיו של חשמלאי ;
  (ג) המתקן הפוטוולטאי על כל מרכיביו יתאימו לתקנים החלים עליהם;
  (ד) לא יופעל מתקן פוטוולטאי, אלא על פי היתר מאת המנהל בהתאם לסעיף 22 ובהתאם לתנאי ההיתר.
  (ה) מתקן פוטוולטאי הפועל בשיגרה באספקה מקבילה יכול שיפעל באספקה עצמאית או חלופית על פי היתר מאת המנהל, בהתאם לתנאי ההיתר ובתאום עם בעל רשיון ספק שירות חיוני.
  (ו) ההתקנה המכנית של מתקן פוטוולטאי והמבנה עליו הוא מותקן (עמידה ברוחות, עומסים סטטיים וכיוצ"ב) טעונות אישור של קונסטרוקטור.
  4. תכנון מתקן פוטו-וולטאי
  (א) תכנון יבוצע בהתאם לגודל המתקן;
  (ב) ההספק הכולל של המודולים לא יקטן מ-90% מסך ההספקים הנומינליים של המהפכים ולא יעלה מעל 115% מסך ההספקים הנומינליים של המהפכים.
  (ג) הספק מתקן פוטוולטאי חד מופעי המחובר למתקן חד או תלת מופעי לא יעלה על 5 קוו"ט.
  (ד) במתקן פוטוולטאי תלת מופעי המחובר למתקן תלת מופעי, הפרש הספק הייצור בין כל שני מופעים לא יעלה על 5 קוו"ט.
  (ה) במתקן פוטוולטאי תלת מופעי בו מותקנים מהפכים חד מופעיים שהספק כל אחד מהם עולה על 5 קוו"ט הפרש הספקי הייצור בין כל שני מופעים לא יעלה על 5 קוו"ט בכל עת .
  (ו) כאשר ההספק המצרפי של המודולים גדול מהספק המהפך, באחריות המתכנן לדאוג להגנות מתאימות על המהפך.
  5. מתקן פוטוולטאי לאספקה מקבילה
  מתקן פוטוולטאי המיועד לאספקה מקבילה טעון אישור של בעל רשיון ספק שירות חיוני לפני תחילת התקנתו של המתקן.
  6. מפסק ראשי של מתקן פוטוולטאי
  (א) מתקן פוטוולטאי יצויד במפסק ראשי, המפסק יהיה דו קוטבי למתקן חד מופעי וארבע קוטבי למתקן תלת מופעי. המפסק יתאים לגודל המתקן הפוטוולטאי.
  (ב) לכל מתקן פוטוולטאי המחובר ישירות לרשת החלוקה, יותקן התקן להפסקת המפסק הראשי של המתקן. ההתקן ימצא במקום נוח לגישה שאישרה רשות הכבאות המקומית. ליד ההתקן יותקן שלט בר קיימא ובולט לעין בו יירשם "התקן להפסקת המתקן הפוטוולטאי" באותיות לבנות על רקע אדום.
  7. שילוט
  (א) המודולים והמהפכים של מתקן פוטוולטאי יהיו מצוידים בשילוט המקורי של היצרן שיכלול את הפרטים הטכניים שלהם; השילוט יהיה ניתן לקריאה בנקל.
  (ב) במתקן פוטוולטאי נדרש להתקין שילוט בר קיימא בהתאם למקום ההתקנה, בהתקנה חיצונית ידרש שילוט בעל הגנת UV מאלומיניום או שווה ערך.
  (ג) השילוט במתקן פוטוולטאי יהיה כמפורט :
  על הלוח הראשי (וכל לוח הניזון מהמערכת מהמתקן פוטוולטאי):
  "זהירות ! המתקן מוזן מרשת החשמלוגם ממתקן פוטוולטאי"
  ליד המפסק הראשי של המתקן הפוטוולטאי בלוח הראשי:
  "מפסק ראשי למתקן פוטוולטאית "
  בסמוך למונה הייצור :
  מונה למתקן פוטוולטאי – " * שם הלקוח"
  "זהירות ! המתקן מוזן מרשת החשמל וגם ממתקן פוטוולטאי "
  * כאשר המונה נמצא בשטח ציבורי או כחלק מריכוז מונים יש לרשום גם את שם הלקוח בעל המערכת!
  ליד אמצעי ניתוק לפני מונה יצור (מכיוון מתקן פוטוולטאי):
  "מנתק ראשי למתקן פוטוולטאי -מוזן ממתקן פוטוולטאי "
  ליד אמצעי ניתוק אחרי מונה יצור (מכיוון מתקן פוטו-וולטאי):"מנתק ראשי למתקן פוטוולטאי-מוזן מלוח ראשי"
  בסמוך למודולים:
  "זהירות מתח DC מסוכן קבוע ממודולים פוטוולטאיים"
  לאורך קו ההזנה (כל 3 מטרים) היוצא מהמודולים ומחובר למהפך:
  "זהירות מתח DC מסוכן קבוע ממודולים פוטוולטאיים"
  לאורך קו ההזנה (כל 3 מטרים) היוצא מהמהפך ומחובר ללוח הראשי:
  "הזנה ראשית ממתקן פוטוולטאי"
  על כל מהפך:
  "שילוט המציין מספר המהפך (גוף+חזית) ובהתאם לכל מבטח המיועד לו"
  8. מתקן פוטוולטאי המותקן בסמיכות למתקן חשמלי אחר
  מותקן מתקן פוטוולטאי בסמיכות למתקן חשמלי אחר, תובטח הפרדה פיזית וחשמלית בין המתקנים, באופן שיאפשר זיהוי ברור וגישה נוחה לתפעול ותחזוקה לכל אחד מהמתקנים;
  הפרדה פיזית יכול שתהיה: מבנים נפרדים, הפרדה ע"י קיר או גדר וכיו"ב ובתנאי שתהיה גישה נפרדת משטח ציבורי לכל אחד מהמתקנים.
  התקנת המודולים הפוטוולטאיים תבוצע באופן שיאפשר גישה לתפעול ותחזוקה של שירותים אחרים המותקנים בסמיכות.
  9. תוכניות חשמל
  מתקן פוטוולטאי יכלול את התוכניות החשמליות הבאות:
  1) תוכנית הארקות הכוללת את מקור הארקה, אופן החיבורים של מרכיבי המתקן אל פסי הארקה/ פס השוואת הפוטנציאלים.
  2) תוכנית פריסת מרכיבי המתקן.
  3) תוכנית חד קווית חשמלית הכוללת את אמצעי ההגנה של המתקן הן מצד המתח הישר והן מצד מתח החילופין.
  פרק ג': הגנה בפני חישמול
  10. כללי
  (א) הגנה בפני חשמול של מתקן פוטוולטאי תבוצע בהתאם לנדרש בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1000 וולט);
  (ב) המהפך והמודולים המחוברים אליו יותקנו במבנה אחד או בקרבתו (בתחום השפעת מקור ההארקה של המבנה) ויוארקו אל מקור ההארקה של המבנה.
  (ג) אלקטרודת ההארקה של מתקן ה-C .A תשמש גם להארקת מתקן ה- C .D.
  (ד) התקנת מתקן פוטוולטאי על מבנה בו מתקן החשמל מוגן בפני חשמול באמצעות הארקת הגנה (TT) ומקור ההארקה הוא צנרת המים המתכתית, מחייבת הוספת אלקטרודת הארקה נוספת שתעמוד בנדרש בתקנה 51 בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול) בהתייחס לזינה באמצעות זינה צפה (IT).
  (ה) הוראות להתקנת מתקן פוטוולטאי בינוני על מספר גגות מפורטות במסמך המצורף להוראות האלה.
  11. הגנות בצד ה-DC
  (א) הגנה בפני חשמול בצד הDC- תבוצע באמצעות משגוח בידוד. לצורך פעולתו התקינה של המשגוח יש לחבר את מרכיבי מערכת ה-DC המחייבים הארקה, כולל המהפכים והמודולים אל אותה מערכת הארקה;
  (ב) במקרה של זליגה בין ההדק החיובי לבין ההדק השלילי או הארקת המבנה, תינתן התראה על תקלה. באחריות של בעל המתקן לתקן התקלה באופן מיידי ע"י חשמלאי בעל רשיון מתאים;
  12. הארקת מודולים של מתקן פוטוולטאי המותקנים על מבנה או על הקרקע
  (א) מודולים שאינם מסוג בידוד כפול - יוארקו;
  (ב) מודולים מסוג בידוד כפול בעלי אפשרות חיבור מובנית ייעודית של היצרן לחיבור להארקה - יוארקו;
  (ג) כל מודול יוארק ישירות לקונסטרוקציה על ידי מוליך חיבור. הקונסטרוקציה תחובר אל פס השוואת הפוטנציאלים או אל פס הארקות בהתאם לאמצעי ההגנה בפני חישמול במתקן וסוג הארקת המתקן, על ידי מוליך הארקה מנחושת בחתך המתאים להוראות תקנות החשמל ( הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול);
  (ד) למרות האמור בתקנת משנה (ג) קיימת אפשרות להאריק כל מודול אל מוליך הארקה אופקי בחתך של 16 ממ"ר לפחות במקום לקונסטרוקציה. במקרה זה יש להאריק את הקונסטרוקציה בנפרד;
  (ה) מוליך הארקה או מוליך חיבור יכול שיהיה ללא בידוד.
  13. הארקת מתקן פוטוולטאי המותקן על הקרקע
  (א) למתקן פוטוולטאי המותקן על הקרקע תותקן אלקטרודה ייעודית;
  (ב) מתקן פוטוולטאי המותקן על הקרקע, יותקן על משטח שווה פוטנציאלים אחד, או על משטח מבודד;
  (ג) במקרה שהמתקן נמצא על משטח שווה פוטנציאלים הוא יחובר אל האלקטרודה. במקרה זה כל שרות מתכתי נגיש יחובר גם הוא לפס השוואת הפוטנציאלים;
  (ד) למרות האמור בסעיף 13(ב), במקרה בו המודולים הם בעלי בידוד כפול והקונסטרוקציה מבודדת, אין צורך במשטח שווה פוטנציאלים.
  פרק ד': המהפך
  14. כללי
  (א) מהפך המחובר במקביל לרשת של ספק שירות חיוני חייב באישורו.
  (ב) המהפך יתאים לתנאים הקיימים במקום התקנתו;
  (ג) המהפך יותקן במקום בעל נגישות נוחה לתפעול ולתחזוקה, המתאים לתנאי ההתקנה, ובגובה שבין חצי מטר ועד שני מטר ממשטח הייחוס המשמש לתפעול ולתחזוקה.
  15. אמצעי מיתוג
  (א) מהפך יצוייד באמצעי מיתוג בצד זרם החילופין. אמצעי המיתוג יהיה דו, תלת או 4 קוטבי, יתאים למתח, לזרם ולתדר , ויותקן בסמוך למהפך.
  (ב) מהפך יצוייד באמצעי מיתוג בצד הזרם הישר. אמצעי המיתוג יתאים למתח ולזרם , ויותקן בסמוך למהפך.
  (ג) בלוח המחבר את המתקן הפוטוולטאי לרשת החלוקה או ללוח מתקן הצריכה, בצד זרם החילופין יותקן מנתק אחד לפחות שינתק את כל המופעים וגם את מוליך האפס.
  (ד) כאשר יש יותר מאמצעי מיתוג אחד בכניסה למהפך , ירוכזו כל אמצעי המיתוג בלוח אחד וישולטו בהתאם.
  16. המסד עליו מותקן המהפך
  (א) החוזק המכני של המסד יבטיח את נשיאתו של המהפך באופן יציב בכל תנאי העבודה במקום התקנתו;
  (ב) חומר המסד יהיה בלתי דליק או כבה מאליו;
  (ג) מסד מתכתי יוארק.
  17. הארקת המהפך
  (א) הארקת גוף המהפך תחובר אל פס השוואת הפוטנציאלים או אל פס ההארקות באמצעות מוליך ייעודי;
  (ב) במהפך בו יש להתקין הארקת שיטה (מהפך שאינו מסוג TL), אין להשתמש בצנרת המים כמקור הארקה (כמפורט בתקנה 13 ג' בתקנות החשמל – הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול).
  18. סינכרון המהפך
  (א) יש לוודא שבעת חיבור או ניתוק של מתקן הייצור לרשת, השינוי במתח (שקיעת מתח או קפיצת מתח) לא יעלה על 3% ממתח הרשת לפני החיבור/ניתוק של מתקן הייצור.
  (ב) בכל מקרה המהפך לא יצליח להסתנכרן או יפסיק את עבודתו כאשר מתח הרשת יחרוג מגבולות של 10% ± ממתח הרשת הנומינלי
  פרק ה': מתקן הזרם הישר
  19. המבטחים ואמצעי המיתוג
  (א) המבטחים ואמצעי המיתוג במתקן המתח הישר יתאימו לסוג ורמת המתח ולזרם במעגל;
  (ב) לכל מחרוזת, יותקן אמצעי מיתוג בעומס הכולל הגנה בפני זרם יתר, אשר יתאים לרמת המתח והזרם הנקובים במעגל;
  (ג) אמצעי המיתוג ינתק את כל הקטבים בו זמנית, יותקן בנפרד מהמחרוזת, על גבי מסד קבוע, בסמוך למחרוזת ובקשר עין איתה. בהעדר קשר עין כאמור אמצעי המיתוג יכלול אפשרות נעילה במצב מופסק בלבד;
  (ד) למרות האמור סעיף 19 (ב) , ניתן להשתמש באמצעי מיתוג בעומס אחד, המשותף למספר מחרוזות ובלבד שלכל מחרוזת תותקן הגנה בפני זרם יתר;
  (ה) זינת מהפך ממערך או מחרוזת, מצד המתח הישר ובסמוך לו, יותקן אמצעי מיתוג בעומס. אמצעי המיתוג בעומס כאמור, ינתק את כל הקטבים בו זמנית;
  (ו) ניזון מהפך ממספר מחרוזות או מערכים שונים ירוכזו אמצעי המיתוג שלהם בתיבה משותפת; בקרבת המהפך ובקרבת אמצעי המיתוג יקבעו שלטי אזהרה כמפורט בתקנה 7(ג).
  20. כבל בצד ה-DC
  (א) העברת האנרגיה תבוצע ע"י כבלים בלבד. הכבל יהיה יעודי ויתאים למתח, לזרם ולמקום התקנתו;
  (ב) חתך כבל בצד ה- DC יתאים לפחות לערך של 125% מזרם הקצר המרבי המתמיד הצפוי בכבל.
  21. התקנת כבלים
  כבלים המשמשים את מתקן ה-AC וה-DC יותקנו במובלים נפרדים.
  למרות האמור בסעיף 21 (א), ניתן להתקין את הכבלים המיועדים ל-AC וה-DC במובל משותף ובלבד שתקוים הפרדה פיזית וחשמלית במובל לכל אורכו.
  יותקן שילוט לזיהוי הכבלים, השילוט יותקן בקצוות הכבלים ולאורך המוביל כמפורט בסעיף 7.
  פרק ו': היתר להפעלת מתקן פוטו-וולטאי
  22. בקשה למתן היתר למתקן פוטו-וולטאי
  (א) לא יפעיל אדם מתקן פוטוולטאי שגדלו מעל 1 קילו-וואט אלא אם כן נתן המנהל היתר להפעלתו.
  (ב) הבקשה למתן היתר תוגש למנהל בטופס שהוא יקבע וייכללו בו, בין היתר, פרטים אלה:
  1) שם ומען בעלי המתקן הפוטוולטאי או המחזיק בו, לפי הענין;
  2) מען מקום הימצאו של המתקן הפוטוולטאי;
  3) שם ומען האחראי על המתקן הפוטוולטאי;
  4) אופן התקנת המתקן הפוטוולטאי (הספקה מקבילה (מחובר לרשת) או עצמאית);
  5) פרטי המיתקן הבאים: גודל המתקן, מספר המודולים והספקם, מספר המהפכים והספקם.
  (ג) שינוי בפרטים (2), (4),(5) טעון היתר מאת המנהל.
  (ד) הבקשה למתן ההיתר תוגש למנהל בצירוף המסמכים הבאים:
  1) תכנית החיבורים החשמליים של מתקן פוטוולטאי כולל פרטי ההארקות שלו;
  2) תרשים חד-קווי חשמלי של חיבור המתקן הפוטוולטאי אל הלוח המוזן ושל הלוח עצמו;
  3) טופס בדיקת המיתקן שיקבע המנהל;
  4) אישור מאת בעלת הרשת לאספקה מקבילה;
  5) כל אישור אחר לפי דרישת המנהל.
  (ה) הבקשה תיחתם ביד מגיש הבקשה. תכניות המיתקן הפוטוולטאי ייחתמו ביד מתכנן המתקן או מתכנן השינוי בו, הכל לפי הענין. טופס בדיקת המתקן ייחתם ביד חשמלאי שביצע את הבדיקה.
  (ו) החלפת מודולים במודולים זהים או החלפת מהפכים במהפכים זהים איננה מחייבת קבלת היתר הפעלה חדש.
  (ז) החלפת מודולים במודולים שונים או החלפת מהפכים במהפכים שונים תיחשב כהקמת מתקן חדש ולפיכך תצריך היתר הפעלה חדש.
  23. כניסה למתקן פוטו-וולטאי
  בעל ההיתר יאפשר למנהל או לנציגו להיכנס בכל עת סבירה למקום שבו נמצא המתקן הפוטוולטאי, כדי לבדקו.
  24. היתר
  ההיתר להפעלת מתקן פוטוולטאי יעמוד בתוקף רק למתקן הספציפי המפורט בטופס הבקשה בלבד.
  25. שינוי יסודי
  לא יופעל מתקן חשמלי פוטוולטאי לאחר שינוי יסודי ללא קבלת היתר מאת המנהל.
  פרק ז': הגנה בפני ברקים
  (א) היות וחלק ניקר ממתקן פוטוולטאי מותקן מחוץ למבנה, הוא נחסף לפגיעות ברק ישירות ולמתחי יתר הנוצרים בעת פגיעת ברק בקירבתו.
  (ב) התקנת מתקן פוטוולטאי על גג המבנה, בדרך כלל, אינה משנה באופן משמעותי את גובה המבנה ולכן אינה משפיעה על הצורך בהתקנת מערכת להגנה בפני פגיעות ברק שנקבע למבנה בהתאם ת"י 1173. רק כאשר גובה מתקן פוטוולטאי מהווה תוספת משמעותית לגובה המבנה יש להעריך מחדש את הצורך במערכת הגנה בפני ברקים. בעת התקנת מתקן פוטוולטאי במבנה בו קיימת מערכת הגנה בפני ברקים, תבדק תקינותה ויתוקנו כל הליקויים שימצאו.
  (ג) במידה וקיימת מערכת הגנה בפני ברקים במבנה בו מותקן מתקן פוטוולטאי, המודולים יותקנו בתוך האזור המוגן של קולטי ברק קיימים. כאשר הדבר אינו אפשרי, יותקנו קולטי ברק נוספים אשר יוחברו למערכת הגנה בפני ברקים הקיימת ויבטיחו הימצאותו של מתקן פוטו-וולטאי באזור המוגן. המרחק בין מתקן פוטוולטאי לבין מערכת הגנה בפני ברקים יהיה 1 מ' לפחות. כאשר אין אפשרות להרחיק מספיק את המתקן הפוטוולטאי ממערכת ההגנה בפני ברקים, יחוברו הקונסטרוקציות ומודולים מתכתיים של המתקן הפוטוולטאי למערכת ההגנה בפני ברקים ע"י חיבורים קצרים וישרים ככל הניתן.
  (ד) במידה ומתקן פוטוולטאי מותקן על פני הקרקע, ניתן להתקין, לפי הצורך, קולטי ברק במרחק של 1 מ' לפחות מהמודולים. הצורך במערכת הגנה בפני ברקים נקבע ע"י מתכנן המתקן הפוטוולטאי לפי שיקולים טכנו-כלכליים. למתקן פוטוולטאי בעל הספק מעל 100 קילו וואט תמיד תותקן מערכת הגנה בפני ברקים. כמו כן, במתקן פוטוולטאי בעל הספק מעל 100 קילו וואט יש לנקוט אמצעים להקטנת מתחי מגע וצעד בכל שטח המתקן – הרכבת רשת הארקה טמונה באדמה בעומק של כ- 0.5 מ' להשוואת פוטנציאלים ו/או כיסוי פני השטח עם חומר מבודד, כמו חצץ או אספלט. הארקות יסוד של מבנים ומתקנים בתוך שטח המתקן יחוברו לרשת הארקה הנ"ל.
  (ה) על מנת להקטין מתח מושרה הנוצר בעת פגיעת ברק, יותקנו מודולים בצורה שתבטיח שטח מינימלי של הלולאה שעלולה ליווצר בכבלים המחברים בין המודולים.
  (ו) צד זרם ישר של מתקן פוטוולטאי יוגן באמצעות מגבילי מתח יתר בעלי זרם נקוב של 5 ק"א לפחות ומתח נקוב גדול ממתח הנקוב המירבי של מתקן פוטוולטאי במצב ללא עומס. למרות האמור לעיל, ניתן להשתמש במגיני מתח יתר בעלי מתח נקוב גדול מחצי המתח הנקוב המירבי של מתקן פוטוולטאי במצב ללא עומס, במידה והם מצוידים באמצעי הגנה מעומס יתר הנוצר במקרה של תקלת הבידוד במתקן הפוטוולטאי. מגן מתח יתר אשר יותקן ליד אמצעי מיתוג של המהפך בצד המודולים יהווה הגנה גם למהפך וגם למודולים עד למרחק של כ- 10 מ' ממנו. במידה וקיימים מודולים אשר נמצאים במרחק גדול מ- 10 מ', יותקנו מגבילי מתח יתר נוספים לידם.
  (ז) במעגלי זרם ישר ישמש כבל עם סיכוך בעל שטח חתך של 16 ממ"ר לפחות המוארק בשני צדדים. לחילופין ניתן להתקין כבלי זרם ישר בתוך צינורות מתכת מוארקים או להצמיד את הכבלים למוליכי הארקה לכל אורכם. הגוף המתכתי של המודולים יחובר לפס הארקה או לפס השוואת הפוטנציאלים במידה וקיים.
  (ח) צד זרם חילופין של המהפך במתקן פוטוולטאי המחובר לרשת יוגן ממתחי יתר שמקורם תופעות מעבר ברשת באמצעות שנאי מבדל בעל סיכוך מוארק ו/או באמצעות מגבילי מתח יתר בעלי זרם נקוב של 5 ק"א לפחות המותקנים ליד המהפך. ניתן להתקים מגיני מתח יתר בעלי זרם נקוב של 25 ק"א לפחות גם מחוץ למבנה בנקודת החיבור לרשת.
  (ט) בתרשימים המצורפים מתוארים תהליך תכנון של הגנה בפני ברקים למתקן פוטוולטאי ומקומות המומלצים להתקנת מגיני מתח יתר.  פרק ח': הוראות שונות
  26. אחריות
  האחריות ליישום הנדרש בהוראות אלו מוטלת על מתכנן המתקן הפוטוולטאי, מתקינו, בעליו, מחזיקו, מפעילו, מתחזקו והכל לפי העניין.
  27. בדיקה לפני הפעלה ראשונה ולאחר שנוי יסודי
  (א) מתקן פוטוולטאי ייבדק לפני הפעלתו הראשונה ולאחר שינוי יסודי בו .
  בבדיקה יבדק התאמתו של המתקן לנדרש בתקנות החשמל , תוכניות המתקן וכללי בטיחות בחשמל .
  לעניין זה "שינוי יסודי" - שינוי באמצעי הגנה בפני חשמול , החלפה או תוספת מודולים או מהפכים.
  (ב) דו"חות הבדיקות יישמרו על ידי בעל המתקן הפוטוולטאי.
  28. בדיקה תקופתית
  (א) מתקן פוטוולטאי ייבדק תקופתית אחת לחמש שנים לפחות על ידי חשמלאי בעל רשיון מתאים.
  (ב) אי ביצוע בדיקה תקופתית כל חמש שנים יגרור ביטול ההיתר.
  (ג) יש לבצע ביקורת ויזואלית תקופתית של שלמות המתקן אחת לשנה. ביקורת זו יכול שתתבצע על ידי אדם שאיננו חשמלאי.
  תוספת ראשונה
  איור 1
  דוגמא של חיבור מתקן פוטוולטאי קטן
  (מתקן לצריכה עצמית ומכירת עודפים לרשת),
  מפסק מגן ייעודי למתקן הפוטוולטאי
  איור 2
  דוגמא של חיבור מתקן פוטוולטאי קטן
  (מתקן לצריכה עצמית ומכירת עודפים לרשת)
  תגובות 1 תגובה
  1. הסמל האישי שלירדן יצחקי
   ירדן יצחקי -
   אין הרבה שינויים מהטיוטה שגיא העלה פה.