• אמות מידה - יצרן חשמל PV המחובר לרשת החלוקה


  פרק ח': איכות הסביבה
  סימן ד': ייצור חשמל סולארי לבעלי רישיונות יצור בעלי מתקנים המחוברים לרשת החלוקה

  184. חיבור מתקן לרשת החלוקה
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ד': ייצור חשמל
  סולארי במתקנים
  המחוברים לרשת
  החלוקה
  184. שילוב מתקן
  ברשת על ידי
  המחלק
  1/2 1.1.10 284 2 מאושר

  בסימן זה לאמות המידה:
  "חטיבת קרקע" – שטח מקרקעין או מספר שטחי מקרקעין בעלי גבול משותף המצויים בבעלותו של אדם או שיש לו זכות חכירה בהם.
  "יצרן" – בעל רישיון ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המתחבר לרשת החלוקה.
  "מחלק" – בעל רישיון חלוקה כהגדרתו בחוק משק החשמל, תשנ"ו -1996, לרבות "מחלק" כהגדרתו בהחלטת הרשות לחשמל ביחס למתווה להסדרת פעילות מחלקי חשמל היסטוריים ולפי תנאי ההחלטה (החלטת רשות מס' 1 מישיבה מס' 272 מיום 1.9.2009).
  "מערכת פוטו-וולטאית" – מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית , הכוללת בין היתר קולטים פוטו-וולטאים, מערכת מניה וממיר זרם ישר לזרם חילופין ובהספק מותקן שלא עולה על יכולות החיבור בקו החלוקה ואינו קטן מ- 51 קילוואט;
  "מערכת בטכנולוגיה סולארית" – מערכת לייצור חשמל על ידי אנרגיית השמש, שאינה עושה שימוש בדלקים פוסיליים לייצור אנרגיה ובהספק מותקן שלא עולה על יכולות החיבור בקו החלוקה ואינו קטן מ- 51 קילוואט;
  "מתקן" לעניין אמת מידה זו – מערכת פוטו וולטאית ו/או מערכת בטכנולוגיה סולארית בעלת רישיון כדין ואשר פועלת כדין;
  (ב) חיבור מתקן ברשת החשמל
  1) מחלק יחבר מתקן בעל רישיון הממוקם על חטיבת קרקע וקיבל אישור תעריפי על פי האמור באמת מידה זו.
  2) חיבור המתקן לרשת על ידי המחלק ייעשה בהתאם לקבוע בפרק ג' לספר אמות המידה סימן ג' "חיבור למתח נמוך" או סימן ד' (א) "חיבור מתקן ייצור לרשת המתח הגבוה" .
  3) בכל מקרה מחלק לא יחבר יותר ממתקן אחד על חטיבת קרקע.


  185. הסדרים תשלומים
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ד': ייצור חשמל
  סולארי במתקנים
  המחוברים לרשת
  החלוקה
  185. הסדרי תשלומים
  2/2 1.1.10 284 2 מאושר
  (א) תעריף ליצרן בגין חשמל המיוצר במתקן - כללי
  1) מחלק יחויב ברכישת מלא האנרגיה המיוצרת של כל יצרן נשוא הסדרה זו.
  2) מחלק יגבה מיצרן, בגין חיבור המתקן תעריף בהתאם לקבוע בפרק ג' לספר אמות המידה סימן ג' "חיבור למתח נמוך" וסימן ד' (א) "חיבור מתקן ייצור לרשת המתח הגבוה".
  3) מחלק ישלם ליצרן , בגין רכישת אנרגיה ממנו תעריף כמפורט בלוח תעריפים 10-6.7 ועל פי מנגנוני ההצמדה המפורטים שם.
  4) התעריף ישולם בכפוף להוראות כל דין, לרבות דיני המיסים החלים במדינת ישראל מזמן לזמן.
  5) התעריף האמור ישולם לאורך כל תקופת הרישיון הקבוע והאישור התעריפי של היצרן.
  (ב) אישור תעריפי מותנה וקבוע
  1) בסמוך למועד הסגירה הפיננסית ולבקשת בעל רישיון מותנה, יינתן לבעל רישיון מותנה שעמד בכל אבני הדרך המוגדרות ברישיון המותנה, אישור תעריפי מותנה. האישור התעריפי המותנה יינתן ליצרן בהתאם לתעריף תלוי הכמות הרלוונטי באותו מועד לפי לוח התעריפים והוא יהיה בתוקף לתקופה של 90 יום או עד לסגירה פיננסית לפי המוקדם.
  2) יצרן שהגיע לסגירה פיננסית תוך 90 יום, יהפוך התעריף המותנה לתעריף הקבוע ובלבד שעמד בעל הרישיון המותנה באבני הדרך הקבועים ברישיונו וקיבל רישיון ייצור קבוע.
  3) לא הגיע בעל הרישיון המותנה לסגירה פיננסית תוך 90 יום מיום מתן התעריף המותנה, יפקע האישור התעריפי המותנה.
  4) האישור התעריפי הקבוע יינתן במועד ההפעלה המסחרית לתקופה של 20 שנה.
  5) פקע הרישיון המותנה, לא יוכל המבקש להגיש לאותו מתקן בקשה לאישור תעריפי חדש אלא בחלוף 12 חודשים מיום פקיעת האישור התעריפי.
  6) הוגשה הבקשה לאישור תעריפי מותנה לאחר שניתנו אישורי תעריף עד לגובה הכמות המאושרת לאותה שנה , לפי לוח התעריפים , יינתן אישור תעריפי מותנה מופחת בהתאם לשיעור התעריפים במתווה התעריף, על חשבון הכמות הבאה לפי לוח התעריפים.
  7) הוגשה בקשה לאישור תעריפי מותנה בשנה נתונה מעבר לכמות המאושרת לשנה העוקבת, יינתן האישור התעריפי המותנה בהתאם למתווה התעריף בשנה השנייה ממועד הבקשה וכך הלאה עד למילוי הכמות המירבית.
  (ג) התחשבנות התעריפית בין המחלק לבין בעל רישיון ההולכה
  1) המחלק יגיש בכל תקופת חשבון דו"חות לבעל רישיון ההולכה בהם יפרט את הכמות המותקנת ואת כמות הקווט"שים שיוצרו במתקנים שבאזור החלוקה שלו . בעל רישיון ההולכה ישלם לבעל רישיון חלוקה הרלוונטי את העלויות הנגזרות מהתשלום בגין ייצור האנרגיה הסולארית.
  2) האמור דלעיל יחול , בשינויים המחויבים , גם על התחשבנות בין מחלק שרשת החלוקה שבבעלותו מחוברת לרשת חלוקה של מחלק אחר, לבין המחלק האחר.
  3) בעל רישיון הולכה יגיש לרשות , אחת לרבעון , דיווח וכל נתון שתדרוש ביחס למיתקנים הסולאריים אשר בעדם שילם את התעריף.