• אמות מידה - יצרן חשמל PV המחובר לרשת ההולכה


  פרק ח': איכות הסביבה
  סימן ה': ייצור חשמל סולארי לבעלי רישיונות יצור בעלי מתקנים המחוברים לרשת ההולכה


  186. שילוב מתקן ברשת על ידי ספק שירות חיוני

  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ה': ייצור חשמל
  סולארי
  במתקנים
  המחוברים
  לרשת ההולכה
  186. שילוב
  מתקן ברשת
  על ידי ספק
  שירות חיוני
  1/1 24.1.11 325 2 מאושר

  בסימן זה לאמות המידה:
  "חטיבת קרקע" – שטח מקרקעין או מספר שטחי מקרקעין בעלי גבול משותף המצויים בבעלותו של אדם או שיש לו זכות חכירה בהם לרבות מי שיש לו חוזה מתחדש בתוקף מול מינהל מקרקעי ישראל כדוגמת הקיבוצים והמושבים.
  "יצרן" – בעל רישיון ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המתחבר לרשת ההולכה.
  "ספק שירות חיוני" – כהגדרתו בחוק משק החשמל, התשנ"ו 1996.
  "מערכת בטכנולוגיה סולארית" – מערכת לייצור חשמל על ידי אנרגיית השמש, שאינה עושה שימוש בדלקים פוסיליים מעבר לקבוע בכללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שרות חיוני), תש"ס - 2000, המחוברת לרשת ההולכה.
  "מתקן" – לעניין אמת מידה זו - מערכת בטכנולוגיה סולארית בעלת רישיון כדין ואשר פועלת כדין;
  קווט"שים פוסיליים – קווט"שים המיוצרים במתקן סולארי המיוחסים נורמטיבית לייצור חשמל בדלק פוסילי בהתאם לקבוע באמות המידה .
  קווט"שים סולארים טהורים- ההפרש בין סך כל הקווט"שים שיוצרו בתחנה לסך הקווט"שים הפוסיליים.
  (א) חיבור מתקן ברשת החשמל
  1) חיבור מתקן לרשת על ידי ספק שירות חיוני ייעשה בהתאם לקבוע באמות המידה ובהחלטות הרשות.
  2) הספק המתקן בפועל יקבע על ידי ספק שירות חיוני במועד מבחני הקבלה ובהתאם לקבוע ברישיון המותנה, ולפיו יחושב גובה התעריף.
  3) ספק שרות חיוני יקצה חיבור אחד בלבד לחטיבת קרקע , לא יתאפשר לקבל חיבור נוסף לרשת ההולכה על אותה חטיבת קרקע.
  4) ספק שירות חיוני יציין בסקר היתכנות האם קיימת נקודת חיבור לרשת, לרבות מתוכננת, באמצעותה ניתן לחבר את המתקן המתוכנן לרשת..
  5) במידה שעל אותה חטיבת קרקע המחוברת לרשת ההולכה יותקנו מתקני ייצור בהסדרה הרלוונטית למתח גבוה או למתח נמוך, יתבצע החיבור לרשת לאותם המתקנים דרך החיבור לרשת ההולכה.
  187. התקנת מונים וקריאתם
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ה': ייצור חשמל
  סולארי
  במתקנים
  המחוברים
  לרשת ההולכה
  187. התקנת
  מונים
  וקריאתם
  1/1 24.1.11 325 2 מאושר

  (א) התקנת מוני חשמל:
  1) ספק שירות חיוני יתקין מונה חצי שעתי בהדקי הגנראטור של מתקן הייצור (להלן: "מונה ברוטו") לצורך מניית הקווט"שים המיוצרים במתקן הייצור , וחישוב הקווט"שים הפוסיליים המיוצרים במתקן . בעבור שירות זה ישלם היצרן לספק השירות החיוני עלות התקנת מונה כאמור בשורה 9 - "הסרת מונה והתקנתו", בלוח תעריפים 2-5.4.
  2) ספק שירות חיוני יתקין מונה חצי שעתי בנקודת החיבור לרשת (להלן: "מונה נטו"), לצורך מניית הקווט"שים המוזרמים לרשת בעבורם ישולם התעריף הסולארי . בעבור שירות זה ישלם היצרן לספק השירות החיוני עלות התקנת מונה כאמור בשורה 9 - "הסרת מונה והתקנתו", בלוח תעריפים 2-5.4 .
  (ב) מדידת כמות הדלק הפוסילי:
  1) באחריות ספק שירות חיוני למדוד את כמות וסוג הדלק הפוסילי בו נעשה שימוש במתקן הסולארי.
  2) כמות וסוג הדלק הפוסילי השנתית הנצרכת יימדדו על בסיס חצי שעתי , וידווחו על ידי היצרן למנהל המערכת אחת ליום.  188. הסדרי תשלומים ודיווחים לרשות
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ה': ייצור חשמל
  סולארי
  במתקנים
  המחוברים
  לרשת ההולכה
  188 . הסדרי
  תשלומים
  ודיווחים
  לרשות
  1/1 24.1.11 325 2 מאושר

  (א) הסדרי תשלומים
  1) ספק שירות חיוני ירכוש את מלוא האנרגיה המוזרמת לרשת של כל יצרן בעל רישיון בטכנולוגיה סולארית המחובר לרשת ההולכה.
  2) ספק שירות חיוני ישלם ליצרן, בגין רכישת אנרגיה, תעריף בהתאם ללוחות התעריפים מס' 4 ובהתאם לאישור התעריף שיוצג לו על ידי היצרן, ועל פי מנגנוני ההצמדה 1 עד -6.7 -6.7 המפורטים שם, בהתאם למונה ייצור נטו ובכפוף לקבוע באישור התעריף.
  3) התעריף ישולם בכפוף להוראות כל דין , לרבות דיני המיסים החלים במדינת ישראל מעת לעת
  4) התעריף האמור ישולם לאורך כל תקופת האישור ובתנאי שהיצרן הוא בעל רישיון קבוע בתוקף
  5) ספק שירות חיוני יגבה מיצרן בגין חיבור המתקן לרשת ועל החשמל שנצרך, תעריף בהתאם לקבוע באמות המידה לרבות אמת מידה "חיבור למתח עליון".
  (ב) חובות דיווח של ספק שירות חיוני
  בעל רישיון הולכה יגיש לרשות , אחת לרבעון , דיווח וכל נתון שיידרש לפי דרישתה ביחס למערכות ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית.  189. שימוש בדלקים פוסיליים
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ה': ייצור חשמל
  סולארי
  במתקנים
  המחוברים
  לרשת ההולכה
  189 . שימוש
  בדלקים
  פוסיליים
  1/1 24.1.11 325 2 מאושר

  (א) חישוב הקווט"שים המיוחסים נורמטיבית לדלקים פוסיליים לצרכי התעריף:
  1) כמות הקווטש"ים השנתית המיוחסת לשימוש בדלק פוסילי (כמות הקווט"שים הפוסיליים) תיקבע לצורך התעריף בהתאם למפורט בלוחות התעריפים 3-6.7 ו- 4-6.7
  2) אחוז הדלק הפוסילי יחושב על ידי ספק שירות חיוני לצורך התעריף לפי היחס בין כמות הקווט"שים המיוחסים לדלק פוסילי, כאמור לעיל, לכמות החשמל שנמדדה במונה הייצור ברוטו.
  (ב) התעריף
  1) ספק שירות חיוני יחשב בסמוך למועד עריכת החשבון את אחוז הקוט"שים הפוסילים ביחס לסך כמות החשמל שנמדדה בהדקי הגנראטור (לפי מונה ייצור ברוטו) עבור תקופת החשבון.
  2) ספק שרות חיוני ישלם בגין החשמל המוזרם לרשת ממיתקן שאינו עושה שימוש בדלקים פוסיליים בהיקף העולה על 3% בהתאם לתעריף כמפורט בלוח התעריפים 1-6.7.
  3) ספק שרות חיוני ישלם על החשמל המוזרם לרשת ממיתקן שעושה שימוש בדלקים פוסיליים בהיקף העולה על 3% בהתאם לתעריף כמפורט בלוח התעריפים 2-6.7.
  (ג) התחשבנות עקב שימוש בדלקים פוסיליים
  אחת לשנה יערוך ספק השירות החיוני התחשבנות כוללת במסגרתה יחושב החלק הפוסילי מתוך סך כמות החשמל השנתית שיוצרה במתקן כפי שנמדדה במונה הייצור ברוטו, וכן יחושב התעריף לו היה היצרן זכאי עבור כל קווט"ש שהוזרם לרשת באותה שנה. במידה שיתברר כי קיים פער בין סך התשלומים בין היצרן לספק שירות חיוני יתקזזו הצדדים לפי הפרש זה בתוספת ההצמדות הרלוונטיות.