• אמת מידה עבור מתקנים פוטו-וולטאים קטנים (עד 50KW)


  פרק ח': איכות הסביבה

  סימן ג': ייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת באמצעות מערכת פוטו-וולטאית או באמצעות מערכת טורבינת רוח

  207. שילוב מתקן ברשת על ידי המחלק
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ג': ייצור חשמל
  מבוזר בטכנולוגיה
  פוטו-וולטאית או
  טורבינת רוח
  לצריכה עצמית
  והעברת עודפים
  לרשת
  207. שילוב מתקן
  ייצור ברשת על
  ידי המחלק
  26.7.10
  6.2.2012
  25.12.2012
  302
  362
  389
  1
  2
  9
  מאושר
  מאושר
  מאושר


  בסימן זה לאמות המידה:
  "מערכת פוטו-וולטאית" – מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית לצריכה עצמית, הכוללת בין היתר קולטים פוטו-וולטאים, מערכת מניה וממיר זרם ישר לזרם חילופין ובהספק מותקן שלא עולה על 15 קילו-וואט לצרכן ביתי ו 50- קילו-וואט לכל צרכן אחר.
  לעניין הגדרה זו "הספק מותקן" – ההספק הנקוב של הממיר בהתאם לנתוני היצרן.
  "חצרים" – לעניין אמות מידה בפרק ח' בלבד - שטח מקרקעין או מספר שטחי מקרקעין רציפים ובעלי גבול משותף המצויים בבעלות ו\או בחכירה ו\או בחזקה בלעדית של אדם . בשטחי מחלק חשמל היסטורי שלא הושלם בו הליך של שיוך קרקע לאדם (פרצלציה) יהוו חצרים, מקרקעין הנמצאים בחזקתו ושימושו הבלעדיים של אדם.
  "אדם" – כמשמעותו בחוק הפרשנות, התשמ"א – 1981 , ולרבות:קרובו, תאגיד שבשליטתו ו\או בשליטת קרובו ולרבות תאגיד שהוא ו\או קרובו חבר בו.
  "קרוב" – בן זוג (לרבות ידוע בציבור), הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן- זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה, אח או אחות ובני זוגם.
  "שליטה" – כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968
  "מערכת טורבינת רוח" – מערכת לייצור חשמל על ידי טורבינת רוח קטנה, הכוללת בין היתר טורבינת רוח , תורן , מערכת מניה וממיר חשמלי ובהספק מותקן שלא יעלה על 15 קילו-וואט לצרכן ביתי ו 50- קילו-וואט לכל צרכן אחר;
  לעניין הגדרה זו "הספק מותקן" – האנרגיה הרגעית המכסימאלית ביחידות קילו-וואט המיוצר על ידי טורבינת רוח שנמדד במונה הייצור במהירות רוח של 9 מטר לשנייה ובהתאם לנתוני היצרן .
  "מתקן" לעניין אמת מידה זו – מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאי ו/או מערכת טורבינת רוח לצריכה עצמית;
  "מחלק" לעניין אמת מידה זו – לרבות מחלק היסטורי כהגדרתו בהחלטת רשות 272 מיום 11.08.2009 ובכפוף לתנאיה;
  "צרכן ביתי" לעניין אמת מידה זו בפרק ח' בלבד – צרכן בתעריף ביתי, שמקום הצרכנות הרשום על שמו ומשמש למגורים בלבד.
  "שילוב מתקן" – חיבור של מתקן לרשת החשמל הפרטית המוזנת מהרשת הציבורית.
  "חיבור בגודל מתאים" – גודל מתאים לגודל המתקן של חיבור קבוע במקום הצרכנות.
  (א) שילוב מתקן ברשת החשמל
  1) לבקשת צרכן רשום ובהתאם לקבוע בסימן זה, ישלב המחלק מתקן במקום צרכנות שעל שם הצרכן , לשם ייצור חשמל והעברת עודפי חשמל המיוצרים במתקן שאינם נצרכים על ידי הצרכן, לרשת החשמל וזאת בתוך המועדים המפורטים באמת מידה זו להלן;
  2) לבקשת צרכן ביתי , מחלק ישלב ברשת החשמל מערכת פוטו-וולטאית בהתאם לסימן זה, וכמפורט בלוח התעריפים 5-6.7.
  3) לבקשת צרכן שאינו צרכן ביתי, מחלק ישלב ברשת החשמל מערכת פוטו-וולטאית בהתאם לסימן זה , וכמפורט בלוח התעריפים 5-6.7.
  4) לבקשת צרכן, מחלק ישלב ברשת חלוקת החשמל מערכת טורבינת רוח, בכפוף לכך שסך ההספק המותקן של כל מערכות טורבינות הרוח כפי הגדרתן באמת מידה זו במשק החשמל הארצי איננו עולה על 30 מגה-וואט או עד ליום 31.12.2017 , לפי המוקדם מביניהם.

  208. הסדרי תשלומים לצרכנים
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ג': ייצור חשמל
  מבוזר בטכנולוגיה
  פוטו-וולטאית או
  טורבינת רוח
  לצריכה עצמית
  והעברת עודפים
  לרשת
  208. הסדרי תשלומים לצרכנים 26.7.10
  6.2.2012
  25.12.2012
  302
  362
  389
  1
  2
  9
  מאושר
  מאושר
  מאושר


  (א) תעריף לצרכן ועלות בגין חשמל המיוצר במתקן – כללי
  1) מחלק יגבה מאת הצרכן את התעריף בגין צריכת החשמל במקום הצרכנות כקבוע בפרק ב' ("צריכת חשמל") סימן ב' ("חשבונות ותשלומים") לספר אמות המידה. בנוסף לתעריף זה יגבה המחלק מאת הצרכן את התוספת לתשלום הקבועה בלוח התעריפים 1-5.4 : "תוספת לתשלום הקבוע לצרכן בעל מתקן".
  2) בגין החשמל המיוצר במתקן הצרכן, יהיה זכאי הצרכן לתעריף הקבוע בלוח תעריפים 5-6.7 , בהתאם לקריאת מונה הייצור.
  3) ההתחשבנות האמורה בין המחלק לבין הצרכן תבוצע בכפוף להוראות כל דין , לרבות דיני המיסים החלים במדינת ישראל מזמן לזמן.
  4) ההתחשבנות האמורה בין המחלק לבין הצרכן תבוצע למשך תקופה של 20 שנה מיום חיבור המתקן על ידו.
  5) בתום 20 שנה כאמור, יפעל המחלק בהתאם להסדרים שתקבע הרשות באותה העת וככל שייקבעו כאלה.
  (ב) תשלומים בגין חשמל המיוצר במתקן של צרכן ביתי בהספק כולל של עד 4 קילו-וואט
  1) היה מתקן של צרכן ביתי בהספק כולל של עד 4 קילו-וואט, יבצע המחלק את ההתחשבנות מול הצרכן הביתי במסגרת חשבון הצריכה רגיל של הצרכן הביתי ויציין אותה באופן ברור ובשורות נפרדות. התחשבנות זו תהיה על בסיס קריאה של מוני הייצור והצריכה של הצרכן הביתי בלבד , ותבוצע באמצעות קיזוז התשלום לו זכאי הצרכן הביתי עבור ייצור החשמל במתקן בכל תקופת החשבון מהתעריף אותו חייב הצרכן הביתי לשלם למחלק עבור צריכת החשמל בכל תקופת החשבון לפי הנוסחה דלהלן:
  תעריף צריכה x [c + (a-b)] תעריף ייצור x a
  כאשר :
  a= כמות הקווט"שים שנמדדו במונה הייצור;
  b= כמות הקווט"שים שהועברו לרשת על ידי הצרכן הביתי לפי קריאת מונה הצריכה;
  c= כמות הקווט"שים שנצרכו מהרשת על ידי הצרכן הביתי לפי קריאת מונה הצריכה.
  למען הסר ספק, התשלום עבור צריכת חשמל לצרכן ביתי המחויב בתעו"ז תחושב בהתאם לכל מש"ב בנפרד.
  2) אם לאחר ביצוע הקיזוז כאמור בסעיף קטן ( 1) דלעיל נותרה לצרכן הביתי יתרת זכות בסכום )
  העולה על 100 ₪, יעביר המחלק את היתרה הכספית לידי הצרכן הביתי. הייתה יתרת הזכות
  האמורה בסכום הנמוך או שווה ל- 100 ₪, תועבר יתרת הזכות לחשבון החשמל העוקב.
  (ג) תשלומים בגין חשמל המיוצר במתקן של צרכן שאינו צרכן ביתי או של צרכן ביתי בהספק כולל הגדול מ- 4 קילו-וואט
  1) היה מתקן של צרכן שאינו צרכן ביתי או של צרכן ביתי בהספק כולל הגדול מ- 4 קילו-וואט, יעביר המחלק לצרכן במסגרת חשבון הצריכה רגיל, הודעה על זכאות לתשלום לצרכן המפרטת את הקוט"ש שייצר המתקן בתקופה זו ואת התמורה לה זכאי הצרכן בגינם. לצורך קבלת התשלום האמור ימציא הצרכן למחלק חשבונית מס ערוכה כדין אשר תיפרע על ידי המחלק בתוך 60 יום מיום קבלתה . איחר המחלק תשלום החשבון לצרכן ישלם המחלק ריבית פיגורים כאמור באמת מידה 6
  2) צרכן, על פי סעיף (ג) (1) לעיל, רשאי להמציא למחלק כתב הוראה בלתי (להלן: "ההוראה") להעברת התמורה לחשבון יעודי והאחרון יחתום עליה. לא ימנע המחלק מהצרכן להמחות את זכויותיו לקבלת התשלומים המגיעים לו אגב ייצור חשמל לטובת צד שלישי, לרבות לטובת הגוף המממן, על דרך שיעבוד תזרים המזומנים. המחלק לא יקזז את חובות הצרכן, לא יעביר את הכספים בגין עלויות אלה למאן דהו אחר ולא יקבל הוראה נוגדת להעברת העלויות מאף גורם זולת הצרכן ו/או מוטב ההוראה ובהתאם לנוסח ההוראה.
  3) לא שילם הצרכן עבור צריכת החשמל יפעל המחלק בהתאם לקבוע באמת מידה 24 ובלבד שהעתק ממכתב ה"תזכורת לתשלום – התראה לפני ניתוק" שנשלח לצרכן ישלח במקביל גם למוטב ההוראה על פי סעיף )ג() 2 ( לעיל. מובהר בזה, כי אין באמור בסעיף זה כדי להשית אחריות כלשהיא על המחלק כלפי מוטב ההוראה או מי מטעמו בגין כל תוצאה, מעשה או מחדל שעשויים להיגרם למוטב או לצד ג' אחר בשל משלוח ההתראה ו/או בגין ניתוק מקום הצרכנות.
  (ד) הסדר התשלומים למתקן בעת החלפת צרכנים
  1) החלפת צרכנים המשתתפים בהסדר לפי סימן זה תתבצע בהתאם לקבוע באמת מידה 19 ("החלפת צרכנים") ולעניין הסדר התשלומים המתקן, תהווה סיום ההסכם עם הצרכן היוצא. לאחר החלפת הצרכנים וחתימת הצרכן החדש על הסכם לעניין הסדר התשלומים עם המחלק, ימשיך המחלק את הסדר התשלום עבור החשמל המיוצר במתקן עם הצרכן החדש. חתימת הצרכן החדש על הסכם עם המחלק הינה תנאי להמשך הסדר התשלום עבור החשמל המיוצר במתקן.
  2) על אף האמור בסעיף קטן(ד) (1) לעיל, מחלק ידרוש מצרכן שהעביר את זכותו לקבלת שירות חשמל בנכס מסוים אשר המציא למחלק כתב הוראה כאמור בסעיף (ג) (2) לעיל, להגיש הודעה משותפת, בתוך 45 ימי עבודה, יחד עם הצרכן החדש בנכס ומוטב ההוראה לפיה הם מודיעים למחלק על ביטול, הסבה או המרה של כתב ההוראה.
  3) לא קיבל המחלק כל הודעה כאמור בסעיף קטן (ד) (2)לעיל לא תתקיים חובתו של המחלק לפי ההסדר הקבוע בסימן זה.
  (ה) התחשבנות בין המחלק לבין בעל רישיון ההולכה
  1) המחלק יעביר אחת לחודש לספק השירות החיוני בעל רישיון ההולכה או למנהל המערכת לאחר כינונו, דיווח אודות סך התשלום המוכר ששילם לצרכניו שבבעלותם מתקן בגין החשמל שיוצר במתקנם בהתאם להוראות סעיף (א) (1) דלעיל.
  2) בעל רישיון ההולכה או מנהל המערכת ישלם אחת לחודש עוקב למחלק את עלות סך כל התשלומים ששולמו על ידו בהתאם לדו"ח האמור בניכוי ביניהם הצריכה העצמית.
  3) חשבון שלא שולם במועדו יישא ריבית פיגורים כמשמעותה באמת מידה 6.

  209. הגשת בקשה למחלק לשילוב מתקן ברשת החשמל
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ג': ייצור חשמל
  מבוזר בטכנולוגיה
  פוטו-וולטאית או
  טורבינת רוח
  לצריכה עצמית
  והעברת עודפים
  לרשת
  209. הגשת בקשה למחלק לשילוב מתקן ברשת החשמל 26.7.10
  6.2.2012
  25.12.2012
  302
  362
  389
  1
  2
  9
  מאושר
  מאושר
  מאושר


  (א) קבלת מידע
  צרכן המעוניין בקבלת פרטים אודות חיבור אפשרי של מתקן יפנה למחלק באזור הרלוונטי בכתב או בעל פה, והמחלק ידאג להעביר לו כל מידע הרלוונטי בתוך 7 ימי עבודה ממועד הפניה, המחלק יציג את כל המידע הרלוונטי לצרכניו גם באתר האינטרנט שלו, והכל כמפורט באמת מידה זו.
  (ב) הגשת בקשה
  בקשה לחיבור מתקן לרשת על ידי צרכן תוגש למחלק בצירוף כל המסמכים והנתונים כדלהלן כתנאי סף לאישור הבקשה על ידי המחלק:
  1) פרטי הצרכן (שם, כתובת, מס' טלפון, מס' צרכן/מונה/חוזה וכו');
  2) סוג המתקן (מתקן PV או טורבינת רוח) שבכוונתו להתקין;
  3) הספק מותקן מתוכנן;
  4) מועד התקנה משוער;
  5) לעניין טורבינת רוח – העתק מאישור טורבינת הרוח מהוועדה המקומית לתכנון ובניה, הכוללת בין היתר תוכנית חתומה ע"י מהנדס אזרחי.
  6) העתק מהיתר הבניה או היתר לעבודה מצומצמת שניתן על ידי רשות התכנון הרלוונטית להתקנת המערכת הפוטו-וולטאית או טורבינת הרוח במקום הצרכנות שעל שם הצרכן; יובהר כי תוכנית הבניה (גרמושקה) היא חלק בלתי נפרד מהיתר הבניה. במקרה ולטענת הצרכן הוא לא נדרש להמציא היתר כאמור, עליו לצרף לבקשתו אישור מתאים בכתב חתום ע"י הגורמים המוסמכים ברשות התכנון הרלוונטית.
  7) הוכחת חיבור קבוע קיים וגודל חיבור מתאים לגודל המתקן המיועד כמצוין באמת מידה 178 (א) (1) מובהר כי לא די בפתיחת בקשה להגדלת חיבור כדי להוכיח עמידה בתנאי סף זה, אלא על הצרכן להוכיח קיומו של חיבור בפועל בגודל המתאים לגודל המתקן כאמור.
  החל מהסדרה זו על מבקש שילוב המתקן להוכיח כי בשנה שקדמה להגשת הבקשה (לכל הפחות) קיים במקום הצרכנות אשר לגביו מוגשת הבקשה, חיבור בגודל המתאים לגודל המתקן המיועד כמצוין באמת מידה 178 (א) (1).
  הוראה זו לא תחול על מקום צרכנות חדש אשר התקבל בגינו טופס 4 במהלך 12 החודשים שקדמו להגשת הבקשה, ו בתנאי ועמד הצרכן המבקש בהוכחת גודל חיבור מתאים לגודל המתקן וחיבור קבוע במקום הצרכנות.
  8) תכנית לשילוב המתקן במקום הצרכנות לרשת החשמל של ספק השירות החיוני. התכנית האמורה תכלול את מיקומם המוצע של מוני החשמל כך ש:
  א) מונה הצריכה הדו כיווני של המתקן יותקן בנקודה בה מותקן מונה הצריכה הקיים של הצרכן ובמקומו.
  ב) מונה הייצור יותקן בהתאם לאחת החלופות דלהלן:
  1) בנקודה הקרובה ככל הניתן לנקודה בה מותקן מונה הצריכה אשר תאפשר לספק השירות החיוני גישה סבירה לקרוא, לתפעל ולתחזק את 10 המונה.
  2) במקרים בהם קיימת מניעה טכנית להתקין את מונה הייצור בנקודה האמורה בסעיף קטן דלעיל או לבקשת הצרכן, יותקן מונה הייצור במיקום המוצע ע"י הצרכן, ובלבד שהצרכן ידאג להתקין צנרת תיעול ממונה הייצור למונה הצריכה אשר תשמש את המחלק להשחלת קו פיקוד להעברת נתוני מונה הייצור למונה הצריכה.
  3) במקרים בהם קיימת מניעה טכנית להתקנת קו פיקוד כאמור או לבקשת צרכן, ידאג הצרכן להתקנת קו תקשורת שיאפשר לספק השירות החיוני להתקין מונה קריאה רחוק כמונה ייצור בנקודה המתאימה לצרכן.
  (ג) פרטים נוספים ותיקון התכנית לשילוב מתקן ברשת
  1) לצורך מתן תשובה לבקשה לשילוב מתקן כאמור, רשאי המחלק לדרוש מהצרכן המצאת פרטים נוספים הנדרשים לו לשם חיבור המתקן או תיקון של התכנית לחיבור המתקן. בהתאם להערות המחלק, הצרכן ימציא את המידע המבוקש בהקדם האפשרי או יודיע למחלק כי אין ביכולתו להמציא את המידע המבוקש.
  2) דרש המחלק מהצרכן המצאת פרטים נוספים או תיקון התכנית לשילוב המתקן כאמור, לא יבואו הימים שנדרשו לצרכן להשיב לבקשה כאמור מצד הספק במניין הימים הקבוע למתן תשובה על ידי הספק לבקשה לחיבור מתקן כאמור בסעיף קטן (ד)דלהלן .
  (ד) תשובה לבקשה לשילוב מתקן ברשת
  1) המחלק ישיב בכתב לבקשת צרכן לשילוב מתקן בתוך 21 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה כדלהלן:
  א) לא עמד הצרכן בתנאי הסף ו/או בבקשת המחלק לפרטים נוספים, ידחה המחלק את בקשתו לשילוב המתקן בצירוף פרוט הסיבות לדחיית הבקשה.
  ב) ע מד הצרכן בתנאי הסף ובבקשת המחלק לפרטים נוספים, יודיע המחלק בתשובתו מהו תעריף החשמל לו זכאי הצרכן בהתאם ללוח תעריפים 5-6.7 וייתן לצרכן התחייבות עקרונית לחיבור המתקן בהתאם לתכנית אשר צורפה לבקשה ובלבד שיעמוד הצרכן בדרישות הטכניות המפורטות באמת מידה 178 . בתשובתו יפרט המחלק את לוחות הזמנים לשילוב המתקן ברשת החשמל.
  ג) לא השיב המחלק לבקשת צרכן בתוך המועד הקבוע דלעיל יפצה המחלק את הצרכן בסך הקבוע בלוח ההפרות 1-12.1 "תשלומים בגין הפרת אמות מידה".
  2) לא ייתן המחלק התחייבות לחיבור מתקן לרשת אלא לאחר שבדק מול בעל רישיון ההולכה, או מנהל המערכת עם כינונו, אם קיימת כמות פנויה להתקנת המערכת ומהו התעריף הנכון למבקש החיבור. ההתחייבות תינתן לפי התעריף הנכון ליום אישור בקשת צרכן לחיבור מתקן לרשת על ידי המחלק.
  3) לא ייתן המחלק התחייבות לחיבור מתקן במקרה ונדרשים שינויים ברשת החשמל הקיימת שלא ניתן לבצעם בפרק זמן של 180 יום.
  4) מובהר כי באותם חצרים לא יותק ן יותר ממתקן ביתי אחד בהספק של עד 15 קילו-וואט המוזן ממונה צריכה אחד קיים, או, מתקן אחד בהספק של עד 50 קילו-וואט, המוזן ממונה צריכה אחד קיים.
  5) תוקף התחייבות המחלק לחיבור המתקן לרשת יהא ל- 180 ימים מיום מתן ההתחייבות לצרכן. חלפו 180 ימים כאמור ולא חובר המתקן לרשת מכל סיבה שהיא, תפוג ההתחייבות ולא יחבר המחלק את המתקן לרשת.
  (ה) תעריף עבור בדיקת המתקן ושילובו ברשת החשמל
  1) המחלק יצרף לתשובתו לבקשה לשילוב המתקן חשבון לתשלום לפי הפירוט דלהלן, כתנאי לבדיקת המתקן ולחיבורו:
  א) בגין בדיקת המתקן ישלם הצרכן את התשלום הקבוע בשורה 7 ללוח התעריפים 1-4.3 : "תעריף בדיקת מתקן/בדיקה חוזרת".
  ב) בגין החלפת מונה הצריכה והתקנת מונה הייצור, ישלם הצרכן את התשלום הקבוע בשורה 9 ללוח התעריפים 2-5.4 : "הסרת המונה והתקנתו" עבור כל אחד מהמונים.
  2) על תשלום לפי אמת מידה זו יחולו הוראות סעיף קטן 24 (ג) בעניין חשבון בגין שירות שטרם בוצע.
  (ו) שינוי הבקשה
  הצרכן יהיה רשאי לשנות את הבקשה או את התכנית לחיבור המתקן כל עוד לא עמד המתקן בהצלחה בבדיקה על ידי המחלק ובלבד שהשינויים יוגשו בהתאם להליך הקבוע לעיל באמת מידה זו.
  (ז) השגות צרכנים על דחיית הבקשה דלעיל
  הצרכן יהיה רשאי להגיש למחלק את השגתו בכתב על החלטתו.
  (ח) תגובת המחלק להשגת הצרכן
  הגיש הצרכן את השגתו למחלק בכתב, תישלח לצרכן ולרשות תשובתו של המחלק בכתב, כאמור באמת מידה 33 (טיפול בתלונת צרכן בכתב).

  210. דרישות טכניות
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ג': ייצור חשמל
  מבוזר בטכנולוגיה
  פוטו-וולטאית או
  טורבינת רוח
  לצריכה עצמית
  והעברת עודפים
  לרשת
  210. דרישות טכניות להתקנת מתקן 26.7.10
  6.2.2012
  25.12.2012
  302
  362
  389
  1
  2
  9
  מאושר
  מאושר
  מאושר


  (א) תנאים טכניים להתקנת מתקן
  מחלק יחבר מתקן העומד בכל הדרישות דלהלן:
  1) ההספק המותקן של המתקן קטן או שווה לגודל החיבור באמצעותו מחובר מקום הצרכנות לרשת החשמל. ההספק המותקן של מתקן, הנקבע לפי ההספק הנקוב של הממיר או בהתאם לטורבינת הרוח, ובהתאם לנתוני היצרן, אינו עולה על 15 קילו-וואט לצרכן ביתי ועל 50
  קילו-וואט לכל צרכן אחר.
  2) המתקן עומד בדרישות הרלוונטיות של חוק החשמל, התשי"ד- 1954 ותקנותיו.
  3) ממיר הזרם של המתקן עומד בתקן ישראלי ת"י 4777 על כל חלקיו או במקרה של טורבינת רוח עמידה בתקנים רלוונטיים של מכון התקנים הישראליים לרבות ת"י 61400 חלקים 1,2,11,12.01,21
  4) מערכת ההגנה בממיר הזרם תבצע ניתוק של הזרמת החשמל מהמתקן לרשת בתגובה
  לתנודות ממתח נומינלי 230V או 400V , בתוך פרק הזמן (Trip Time) המפורט להלן, בהתאם למתח בנקודת החיבור לרשת המפורט להלן:
  א. כאשר המתח קטן מ- 50% מהמתח הנומינלי הניתוק יתבצע עד 0.1 שנייה.
  ב. כאשר המתח שווה או גדול מ- 50% וקטן מ- 85% מהמתח הנומינלי הניתוק יתבצע עד 2 שניות.
  ג. כאשר המתח גדול מ- 110% וקטן מ- 135% מהמתח הנומינלי הניתוק יתבצע עד 2 שניות.
  ד. כאשר המתח שווה או גדול מ- 135% מהמתח הנומינלי הניתוק יתבצע עד 0.05 שנייה.
  5) מערכת ההגנה בממיר הזרם תבצע ניתוק של הזרמת החשמל מהמתקן לרשת בתגובה לתנודות תדר החורגות מגבולות התדר 49-51HZ בתוך פרק זמן (Trip Time) של עד 0.2 שניות.
  6) מערכת ההגנה בממיר הזרם תחדש את זרימת החשמל מהמתקן לאחר ניתוקו כשהמתח והתדר יציבים כמוגדר באמת מידה זו במשך 5 דקות.


  211. התקנת המתקן
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ג': ייצור חשמל
  מבוזר בטכנולוגיה
  פוטו-וולטאית או
  טורבינת רוח
  לצריכה עצמית
  והעברת עודפים
  לרשת
  211. התקנת מתקן 26.7.10
  6.2.2012
  25.12.2012
  302
  362
  389
  1
  2
  9
  מאושר
  מאושר
  מאושר
  (א) התקנה
  1) מתקן יותקן על ידי מתקין בעל רישיון חשמל מתאים לזרם הנומינאלי של המתקן בהתאם לקבוע בחוק החשמל, התשי"ד- 1954 ובתקנותיו.
  2) שילוב המתקן לרשת החלוקה על ידי המחלק ייעשה באמצעות התקנת שני מונים במקום הצרכנות שעל שם הצרכן כקבוע בסימן זה – מונה ייצור אשר יותקן ביציאת הממיר בצד ה- AC וימנה את כמות החשמל המיוצר במתקן (להלן: "מונה הייצור"), ומונה צריכה אשר יותקן בנקודת החיבור של המתקן הפרטי של הצרכן לרשת החשמל וימנה במקביל את כמות החשמל הנצרכת מהרשת ואת כמות החשמל המועברת לרשת (להלן: "מונה הצריכה").
  (ב) התקנה במקום הצרכנות שעל שם הצרכן
  מתקן יותקן במקום הצרכנות על שם הצרכן הרשום.


  212. חיבור שני מתקנים (פוטו וולטאי וטורבינת רוח) או חיבור שני חלקי מערכת פוטוולטאית במקום צרכנות אחד
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ג': ייצור חשמל
  מבוזר בטכנולוגיה
  פוטו-וולטאית או
  טורבינת רוח
  לצריכה עצמית
  והעברת עודפים
  לרשת
  209. הגשת בקשה למחלק לשילוב מתקן ברשת החשמל 26.7.10
  6.2.2012
  25.12.2012
  302
  362
  389
  1
  2
  9
  מאושר
  מאושר
  מאושר  (א) תנאים לחלוקת מתקן
  מחלק יחבר לבקשת צרכן רשום ובכפוף לדרישות הקבועות בסימן זה עד שני חלקי מערכות פוטו -וולטאיות/טורבינות רוח במקום צרכנות אחד ובלבד שהתקיימו במקום הצרכנות כל התנאים הבאים:
  1) סך ההספק המותקן במקום צרכנות של שני חלקי המתקן לא יעלה על 15 קילו-וואט לצרכן ביתי ועל 50 קילו-וואט לכל צרכן אחר.
  2) לכל מתקן יותקן ממיר זרם נפרד העומד בדרישות הקבועות באמת מידה 178
  3) מובהר שעבור כל מתקן יוכר התעריף הנכון ליום מתן התחייבות חיבור המתקן לרשת.
  (ב) התקנת מונים
  מחלק יתקין מונה ייצור נפרד לכל מתקן אשר יחובר למונה הצריכה. התעריף לצרכן עבור התקנת כל מונה יהיה בגובה העלות הקבועה באמות מידה 177 (ה) (1) (ב).


  213. בדיקת המתקן ושילובו לרשת החשמל
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ג': ייצור חשמל
  מבוזר בטכנולוגיה
  פוטו-וולטאית או
  טורבינת רוח
  לצריכה עצמית
  והעברת עודפים
  לרשת
  209. בדיקת המתקן וחיבורו 26.7.10
  6.2.2012
  25.12.2012
  302
  362
  389
  1
  2
  9
  מאושר
  מאושר
  מאושר
  (א) מתן הודעה בדבר התקנת המתקן
  התקין הצרכן את המתקן במקום הצרכנות הרשום על שמו ושילם עבור בדיקת המתקן וחיבורו כקבוע בסעיף קטן 177(ה) (1) בתוך 180 יום ממועד קבלת ההתחייבות כקבוע בסעיף 177 (ד), יודיע על כך למחלק בהקדם ולפני תום התקופה האמורה.
  (ב) קביעת מועד לבדיקת המתקן
  מסר הצרכן למחלק הודעה בדבר ביצוע התשלום והתקנת המתקן כאמור בסעיף קטן (א) דלעיל, יתאם המחלק עם הצרכן מועד לבדיקה של המתקן וזו תבוצע ע"י בודק מוסמך מטעמו של המחלק בהתאם לקבוע בחוק החשמל, התשי"ד- 1954 ובתקנותיו (להלן: "הבודק") בתוך 21 ימי
  עבודה מיום קבלת ההודעה כאמור.
  (ג) בדיקת המתקן ושילובו ברשת החשמל
  1) מצא הבודק כי המתקן איננו תואם את הקבוע באמות מידה אלה, יגיש דו"ח ליקויים לצרכן.
  2) הצרכן יתקן את הליקויים שנמצאו ויזמין בדיקה נוספת של המתקן על ידי המחלק, אשר תבוצע לאחר תשלום העלות הקבועה בשורה 7 ללוח התעריפים 1-4.3 על ידי הצרכן תוך פרק זמן שלא יעלה על 14 ימי עבודה.
  3) מצא הבודק כי המתקן מותקן כראוי וכי ניתן לחברו למקום הצרכנות ולרשת החשמל, יודיע הבודק על כך בכתב לצרכן והאחרון יעביר את תוצאות בדיקת המתקן למנהל לענייני חשמל, ומסמכים אחרים כפי שידרשו לצורך קבלת היתר להזרמת אנרגיה.
  4) נתן המנהל לענייני חשמל היתר להפעלת המתקן בהתאם לחוק החשמל כאמור בסעיף 181 (ג) (3), יתקין המחלק את מערכת המונים בהתאם לתכנית כאמור בסעיף קטן 177 (ב) (8) וישלב את המערכת ברשת החשמל בתוך 7 ימי עבודה מיום ביצוע בדיקה . בדיקה נוספת אם נדרשת תהא בעלות הקבועה בסעיף 181 (ג) (2) לעיל, ובכפוף לכך שהצרכן המציא "טופס 4 ,"כאמור בסעיף 181 (ד) להלן.
  5) למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי התקנת המונים ושילוב המתקן ברשת יבוצעו על ידי המחלק בלבד.
  6) מובהר בזאת כי בדיקת המתקן תיספר במניין הימים להתחייבות המחלק לחיבור המתקן לרשת. לא עמד המחלק במועדים הקבועים באמת מידה זו לבדיקת המתקן, לא ייחשבו החריגות במניין הימים.
  7) מובהר כי באותם חצרים לא יותק ן יותר ממתקן ביתי אחד בהספק של עד 15 קילו-וואט המוזן ממונה צריכה אחד קיים, או, מתקן אחד בהספק של עד 50 קילו-וואט, המוזן ממונה צריכה אחד קיים.
  (ד) היתר להזרמת אנרגיה לרשת
  על הצרכן מוטלת האחריות לקבלת היתר הפעלה ממשרד האנרגיה והמים להזרמת אנרגיה לרשת, ובנוסף, אישור ("טופס 4 ") מאת ה"רשות המאשרת" כהגדרתה לפי סעיף 157 א' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965 . ניתן יהיה להזרים אנרגיה לרשת מהמתקן, רק בכפוף לקבלת
  האישורים וההיתרים האמורים.


  214. תחזוקת המתקן
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ג': ייצור חשמל
  מבוזר בטכנולוגיה
  פוטו-וולטאית או
  טורבינת רוח
  לצריכה עצמית
  והעברת עודפים
  לרשת
  214. תחזוקת המתקן
  26.7.10
  6.2.2012
  25.12.2012
  302
  362
  389
  1
  2
  9
  מאושר
  מאושר
  מאושר


  (א) ביצוע בדיקות תקופתיות
  הצרכן יבצע בדיקות תקופתיות למתקן ככל שהדבר נדרש לפי כל דין.
  (ב) ביצוע שינויים במתקן
  1) הצרכן לא יבצע כל שינוי בהספק המותקן של המתקן ובהגנות המותקנות בו מבלי לקבל אישור מראש ובכתב מאת המחלק.
  2) ביצע הצ רכן שינוי כל שהו בהספק המותקן של המתקן או בהגנות המותקנות בו בניגוד להוראת סעיף קטן (1) דלעיל, לא תתקיים חובתו של המחלק לפי ההסדר הקבוע בסימן זה.


  215. ניהול נתונים וחובות דיווח
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ג': ייצור חשמל
  מבוזר בטכנולוגיה
  פוטו-וולטאית או
  טורבינת רוח
  לצריכה עצמית
  והעברת עודפים
  לרשת
  215. ניהול
  נתונים
  וחובות
  דיווח
  26.7.10
  6.2.2012
  25.12.2012
  302
  362
  389
  1
  2
  9
  מאושר
  מאושר
  מאושר


  (א) ניהול נתונים
  1) בעל רישיון ההולכה יהיה אחראי לניהול הכמויות למתקנים פוטו וולטאים ו/או טורבינות רוח כהגדרתם בסימן זה לס פר אמות המידה, ויודיע למחלקים השונים על מיצוי הכמות בהתאם לקבוע בהחלטת הרשות.
  2) בעל רישיון ההולכה יקבל מהמחלק בזמן אמת את נתוני הבקשה של כל צרכן, לרבות נתונים על עמידה או אי עמידה בתנאי סף. בעל רישיון ההולכה יבצע רישום על בסיס שעתי של בקשות המחלק וינפיק לו אישור קבלה במועד קבלת הבקשות.
  3) עם הגשת בקשה של צרכן למחלק לחיבור מתקן לרשת ולאחר שבדק המחלק את עמידת הצרכן בתנאי הסף, יפנה המחלק לבעל רישיון ההולכה לצורך קבלת מידע אודות כמות המתקנים שאושרה התקנתם.
  4) בעל רישיון ההולכה יאשר את קליטת הבקשה של המחלק ביום הגשת הבקשה. מתן תשובה למחלק אודות הכמות הפנויה והתעריף הרלוונטי תינתן תוך חמישה ימי עבודה לאחר היום בו הוגשה הבקשה ובהתאם למועד הגשת הבקשה על ידי המחלק.
  5) בסוף כל יום עבודה, יעביר המחלק לבעל רישיון ההולכה, נתונים אודות מספר הבקשות שהוגשו במהלך אותו היום, לרבות לגבי בקשות שטרם נבדקו.
  6) עם קבלת בקשות בשיעור של 80% מהמכסה המאושרת בהחלטת הרשות הרלוונטית, תפורסם הודעה במדיה דיגיטלית ע"י בעל רישיון ההולכה למחלקים ולציבור על היקף הבקשות שהוגשו עד למועד הפרסום האמור.
  7) ממועד הפרסום ואילך המחלק לא יקבל בקשות חדשות.
  8) המחלק ימשיך לטפל בבקשות שהוגשו עד למועד הפרסום ההודעה, כאמור, ויעביר לבעל רישיון ההולכה בקשות העומדות בתנאי הסף, ובעל רישיון ההולכה יאשר למחלק כי הוא רשאי להתחייב לגבי בקשות אלה לתשלום התעריף שהיה בתוקף ערב פרסום ההודעה. ככל
  שתיוותר מכסה פנויה לאחר סיום ביצוע ההליך המתואר לעיל, היא תעבור להסדרה הבאה בתעריף העוקב.
  (ב) חובות דיווח
  1) המחלק יגיש דיווח לבעל רישיון ההולכה על הגשת בקשה או סגירת בקשה או כל סטטוס אחר לשילוב מתקן תוך יום עבודה מרגע עדכונה.
  2) ספק שירות חיוני הול כה יידע את המחלקים באופן רציף ולא פחות מאחת לשלושה ימים על כמות ההתקנות המצטברת או על שינוי בתעריף נתון בפריסה ארצית.
  (ג) חובת דיווח לרשות
  1) בעל רישיון ההו לכה ידווח לרשות אחת לשבוע לגבי כל המתקנים המחוברים לרשת, בריכוז לפי המחלקים השונים בהתאם לפורמט כפי דרישת הצוות המקצועי ברשות.
  2) אחת לרבעון יעביר המחל ק לרשות דוח מפורט לגבי המתקנים המחוב רים לרשת החלוקה שבתחום רישיונו בהתאם לפורמט כפי דרישת הצוות המקצועי ברשות.
  3) המחלק ידווח לרשות על דחיית בקשות להתקנות מערכות על בסיס השקעות מיותרות ברשת אחת לרבעון.
  (ד) חובת דיווח לציבור
  1) נתונים עדכניים על כמות ב קשות שהוגשו, אישורים שנ יתנו, יתפרסמו אחת ליום באתרי האינטרנט הן של המ חלק, והן של בעל רישיון ההולכה. נתונים עדכניים על כמות מתקנים מחוברים בפועל תפורסם אחת לחודש באתר האינטרנט של המחלק.
  2) מחלק ובעל רישיון ההולכה יידע ו את הצרכנים במדיה הדיגיטלית על מיצוי של 70% , 80% , 90% מכמות הבקשות בתעריף נתון ועל שינוי התעריף בהתאם למתווה.
  3) בנוסף, מחלק ובעל רישיון הולכה יידעו את הציבור בכל נתון נוסף כפי שיידרשו על ידי הצוות המקצועי ברשות.
  נספח ב' להחלטה מס' 9, ישיבה 389, תאריך 25-12-2012
  תוספת ללוח תעריפים 8-6.7 : תעריף מוכר לקווט"ש לייצור עצמי מאנרגיה פוטו-וולטאית והזרמת עודפים לרשת.
  סוג צרכן תעריף
  תעריף לצרכן עסקי שפנה למחלק וקיבל אישור בקשה לשילוב המתקן עד ליום 31.03.13, במסגרת החלטת הרשות מס' 9 מישיבה 389 מיום 25.12.2012 45 אגורות לקווט"ש מיוצר*
  תעריף לצרכן עסקי שפנה למחלק וקיבל אישור בקשה לשילוב המתקן בין התאריכים 01.04.13-30.06.2013, במסגרת החלטת הרשות מס' 9 מישיבה 389 מיום 25.12.2012 התעריף התקף בתאריך 31.3.2013 בתוספת 4 אג' לקוט"ש, במידה ונדרש בהתאם להחלטה*
  תעריף לצרכן עסקי שפנה למחלק וקיבל אישור בקשה לשילוב המתקן בין התאריכים 01.07.13-30.9.2013, במסגרת החלטת הרשות מס' 9 מישיבה 389 מיום 25.12.2012 התעריף התקף בתאריך 30.6.2013 בתוספת 4 אג' לקוט"ש, במידה ונדרש בהתאם להחלטה*
  תעריף לצרכן עסקי שפנה למחלק וקיבל אישור בקשה לשילוב המתקן בין התאריכים 01.10.13-31.12.2013, במסגרת החלטת הרשות מס' 9 מישיבה 389 מיום 25.12.2012 התעריף התקף בתאריך 30.9.2013 בתוספת 5 אג' לקוט"ש, במידה ונדרש בהתאם להחלטה*
  תעריף הזנה נורמטיבי למתקן (משמש כתעריף מקסימום להסדרה זו) 58.3 אג' לקוט"ש*
  תעריף לצרכן ביתי שפנה למחלק לביצוע בדיקת מתקן וחיבורו לרשת החשמל, לאחר שקיבל את כל יתר האישורים הנדרשים בשלב זה עד ליום 31.12.14 70 אג' לקוט"ש מיוצר**
  * בכל מקרה לא יעלה התעריף למתקן מסחרי על תעריף ההזנה המפורסם בהחלטה זו, צמוד לנוסחת ההצמדה המצורפת, כפי שיפורסם מדי רבעון על ידי רשות החשמל.
  ** תעריף למתקנים בייתים יעודכן בתחילת שנת 2014 בהתאם לנוסחת ההצמדה המצורפת ובהתאם להחלטה.
  התעריף לצרכן עסקי בתוקף עד לאישור התקנת מתקנים בכמות מצטברת של 20 MW או עד ליום 31.12.2013 לפי המוקדם מביניהם.
  התעריף לצרכן הביתי בתוקף עד לאישור התקנת מתקנים בכמות מצטברת של 10 MW או עד ליום 31.12.2014 לפי המוקדם מביניהם.