• החלטה מספר 9 מישיבה 389-המשך הסדרה למערכות פוטו-וולטאיות קטנות

  להלן החלטה מספר 9 מישיבה 389 מיום 25.12.12 בנושא המשך ההסדרה תעריפית בדבר ייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת באמצעות מערכת פוטו-וולטאית שאינה עולה על 50kw.
  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996 ויתר סמכויותיה על פי דין, ובהמשך לקבוע בסעיפים ב(6) ו-ג(3) להחלטת רשות מס' 2 מישיבה 362 מיום 6.2.2012 (להלן: "החלטה 362"), מפרסמת בזה הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל (להלן: "הרשות") את ההסדר התעריפי המעודכן למתקנים לייצור חשמל צרכני באמצעות מערכות פוטו-וולטאיות שאינן עולות על 50 KW, כמפורט בהחלטה שלהלן:
  א. כללי:
  1) תנאי הסדרה זו נקבעים בזה ביחס לסך הכל כמות של שלושים מגה ואט החל משנת 2013, בהמשך להחלטת רשות מישיבה מס' 362 ולהחלטת הממשלה מס' 3484 מיום 17.7.2011
  2) מצורפים להחלטה זו כחלק בלתי נפרד ממנה הנספחים הבאים:
  * נספח א' - אמות מידה לצריכה וייצור חשמל צרכני באמצעות מערכת פוטו-וולטאית שאינן עולות על 50 קילוואט או באמצעות מערכת טורבינת רוח - מעודכנות. מדובר באמות מידה 207 עד 215.
  * נספח ב' - תוספת ללוח התעריף 5-6.7 "תעריף מוכר לקווט"ש לצריכה ויצור חשמל צרכני באנרגיה פוטו-וולטאית והזרמת עודפים לרשת".
  * נספח ג' – נוסחת הצמדה של תעריף הזנה למתקן.
  3) ההסדר התעריפי לפי החלטה זו ישולב בספר אמות המידה והתעריפים של הרשות.
  ב. להלן עיקרי ההסדר התעריפי המעודכן למתקנים מסחריים:
  1) צרכן ירשם באתר האינטרנט ייעודי של ספק שירות חיוני בעל רישיון הולכה לצורך ניהול תור הבקשות במסגרת הסדרה זו. מחלק היסטורי או בעל רשיון חלוקה יהיו זכאי לרשום את צרכניו באתר ספק שירות חיוני בעל רישיון הולכה. ספק שירות חיוני בעל רישיון חלוקה, לרבות מחלק היסטורי, יזמנו את הצרכן לרישום המתקן במשרדיו לא יאוחר מ-5 ימי עבודה מיום הרישום באתר.
  2) צרכן המבקש להשתתף בהסדר יגיש בקשה למחלק לחיבור מתקן לרשת ויקבל התחייבות לחיבור לרשת (להלן: "תשובת המחלק") בכפוף ולאחר שתיבדק עמידתו בתנאי סף ויתר תנאי ההסדרה, לרבות קיומה של כמות פנויה, הכל כאמור באמות המידה הרלוונטיות. ספק שירות חיוני יציין בתשובת המחלק את התעריף שיקבל הצרכן בהתאם לפרסום הרשות ובתנאי כי התעריף עדיין בתוקף על פי החלטת הרשות.
  3) ההסדר התעריפי - התעריף לפי החלטה זו הוא תעריף דינמי, שמטרתו למזער עלויות, התעריף יקבע על פי קצב התקדמות כניסת המתקנים למשק, לפי הפירוט הבא:
  1) צרכן שפנה למחלק וקיבל אישור בקשה לחיבור, קרי תשובת מחלק חיובית עד לתאריך 31.3.2013 יהיה זכאי, בגין החשמל שייוצר במתקן, לתעריף בגובה 45 אג' לקוט"ש(2).
  2) במידה שעד תאריך 1.4.2013 אישרו המחלקים בקשות לחיבור לרשת החשמל למתקנים בהיקף הנמוך מ-5 MW מצטברים, תבחן הרשות את העלאת התעריף למתקנים הפונים למחלק בבקשה לחיבור לרשת בין התאריכים 1.4.2013-30.6.2013, בעד 4 אג' לקוט"ש יחסית לתעריף שהיה בתוקף בתאריך 31.3.2013.
  3) במידה שעד תאריך 1.7.2013 אישרו המחלקים בקשות לחיבור לרשת החשמל למתקנים בהיקף הנמוך מ-10 MW מצטברים, הרשות תבחן את העלאת התעריף למתקנים הפונים למחלק בבקשה לחיבור לרשת בין התאריכים 1.7.2013-30.9.2013 בעד 4 אג' לקוט"ש יחסית לתעריף שהיה בתוקף בתאריך 30.6.2013.
  4) במידה שעד תאריך 1.10.2013 אישרו המחלקים בקשות לחיבור לרשת החשמל למתקנים בהיקף הנמוך מ-15 MW מצטברים, הרשות תבחן את העלאת התעריף למתקנים הפונים למחלק בבקשה לחיבור לרשת בין התאריכים 1.10.2013-31.12.2013 לכל היותר בעד-5 אג' לקוט"ש יחסית לתעריף שהיה בתוקף בתאריך 30.9.2013.
  5) על אף האמור בסעיפים (1) – (4) לא יעלה התעריף למתקנים במסגרת הסדרה זו בשלבי העדכון על תעריף בגובה תעריף ההזנה שנקבע בהחלטה זו, בערכו ביום העדכון לפי ס"ק לעיל בהצמדה לפי נוסחת ההצמדה המצורפת למסמך זה בנספח ג'(3) . למען הסר ספק עדכון תעריף ההזנה בהתאם לנוסחת ההצמדה יהיה התעריף המכסימאלי למתקנים מסחריים במסגרת החלטה זו.
  4) הכמות המצטברת למתן אישורים לחיבור מתקן לרשת למתקנים מסחריים בהסדרה זו הינה 20 MW או עד ליום 31.12.2013 לפי המוקדם.
  5) התעריף שיקבל צרכן בגין כל החשמל שייוצר במתקן הפוטו וולטאי ישולם למשך תקופה של 20 שנה מיום חיבור המתקן על ידי המחלק. התעריף יהיה כערכו, בהצמדה הידועה למועד נתינתו ממועד קביעת התעריף. התעריף יהיה צמוד בשיעור של 100% למדד המחירים לצרכן מיום אישור הבקשה על ידי המחלק. העדכון יתבצע בתחילת כל שנה קלאנדרית על פי המדד הידוע בתחילת השנה, כאשר מדד הבסיס הוא מדד חודש נובמבר 2012.
  6) בתום 20 שנה כאמור, ישלם המחלק לצרכן תעריף בהתאם להסדרים שתקבע הרשות באותה העת, ככל שתקבע, כאשר תילקח בחשבון העובדה כי התעריף שקיבל בעל המתקן לתקופה האמורה כיסה את כלל עלויות ההקמה של המתקן.
  7) מובהר בזאת כי צרכנים בעלי מתקנים הזכאים לתעריף הזנה לא יהיו זכאים לקבלת תעריף הפחתת מזהמים הניתן לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות.
  8) למען הסר ספק צרכן המבקש לעבור בין הסדרים יחוייב להגשת בקשה מחודשת. אין חובה כי ספק שרות חיוני יאשר בקשות אלו.
  9) הרישום האינטרנטי לתור עבור מתקנים אלו יחל מיום 20.1.2013 בשעה 08:00. מתקנים שביצעו רישום באתר האינטרנט בעבר, יידרשו, כדי להיכלל בהסדרה זו, ברישום מחדש על פי הנחיות והכללים שיקבע ספק שרות חיוני בעל רישיון ההולכה לרישום, וכן בהמצאת כל המסמכים הדרושים כדי להוכיח שבקשתם מילאה אחר תנאי הסף ויתר תנאי ההסדרה.
  ג. להלן עיקרי ההסדרה למתקנים ביתיים:
  1) התנאים לחיבור מתקן ביתי לרשת החשמל כפי שנקבעו בהחלטות הרשות הקיימות לייצור חשמל לצריכה עצמית והזרמת עודפים לרשת במתקנים ביתיים עומדים בעינם בשינויים הרלוונטים.
  2) המתקנים המשתלבים בהסדרה זו בתעריף ביתי יהיו זכאים לתעריפי הזנה בגובה של 70 אג' לקוט"ש מיוצר(5). התעריף יתעדכן בתחילת שנת 2014 בהתאם לנוסחת ההצמדה בהחלטה זו (נספח ג') כאשר תעריף הבסיס יהיה 70 אג' לקוט"ש.
  3) המכסה המצטברת למתן אישורים לחיבור מתקן לרשת למתקנים בייתים בהסדרה זו הינה 10 MW או עד ליום 31.12.2014 לפי המוקדם.
  4) התעריף שיקבל צרכן עבור כל החשמל שייוצר במתקן ה-PV יובטח למשך תקופה של 20 שנה מיום חיבור המתקן על ידי המחלק, ויהיה צמוד בשיעור של 100% למדד המחירים לצרכן מיום אישור הבקשה על ידי המחלק. העדכון יתבצע בתחילת כל שנה קלאנדרית על פי המדד הידוע בתחילת השנה, כאשר מדד הבסיס הוא מדד חודש נובמבר 2012.
  5) בתום 20 שנה כאמור, ישלם המחלק לצרכן תעריף בהתאם להסדרים שתקבע הרשות באותה העת, ככל שתקבע, כאשר תילקח בחשבון העובדה כי התעריף שקיבל בעל המתקן לתקופה האמורה כיסה את כלל עלויות ההקמה של המתקן.
  6) מובהר בזאת כי צרכנים בעלי מתקנים הזכאים לתעריף הזנה לא יהיו זכאים לקבלת תעריף הפחתת מזהמים הניתן לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות.
  7) ספק שירות חיוני יתחיל את רישום התור האינטרנטי היעודי בגין המתקנים נשוא ההחלטה החל מיום 20.1.2013 בשעה 08:00. מתקנים שביצעו רישום באינטרנט בעבר, יחויבו, ככל שירצו להשתלב בהסדר לפי החלטה זו, ברישום מחדש על פי הנחיות והכללים שיקבע ספק שרות חיוני לרישום, וכן בהמצאת כל המסמכים הדרושים כדי להוכיח שבקשתם מילאה אחר תנאי הסף ויתר תנאי ההסדרה.
  ד. יישום ההחלטה:
  1) ספקי שירות חיוניים יפעלו בהתאם להסדרה זו ועל פי הקבוע באמות המידה.
  2) תנאי להכרה בעלויות ספק שירות חיוני הנובעות מיישום החלטה זו, כולן או חלקן, הוא מילוי אחר הוראות ההסדרה.
  3) מובהר כי ההסדרה מבקשת למנוע השקעה בתשתיות מיותרות ו\או שדרוג שלא לצורך של תשתיות קיימות כחלק משמירה על עקרון מזעור העלויות ומשכך, לאחר קבלת הבקשה להתקנת מתקן יוודא המחלק במסגרת בדיקת תנאי סף, כי לא נדרשות השקעות שאינן נדרשות אלמלא הקמת מתקן הייצור דנן.
  ה. עלויות מוכרות לספק שירות חיוני:
  הרשות תכיר בעלויות האמורות לספק השירות החיוני במסגרת תעריפי תשתית ההולכה לבעל רישיון ההולכה ו/או בדרך אחרת אותה תקבע הרשות. העלויות המוכרות תיקבענה על בסיס שנתי במועד העדכון השנתי ותחושבנה לפי סך המכפלות של התעריפים לבעלי הרישיון בסך כמות הייצור בכל אחד מהמתקנים המשתתפים בהסדרה, כפי שנספרו במוני הייצור נכון לתום השנה הקלנדארית.
  ו. תחולה:
  1) ההסדרה נשוא החלטה זו מיועדת לצרכני חשמל המבקשים להתקין מתקן פוטו-וולטאי ביתי או עסקי שישמש לצריכתם העצמית ואשר יזרימו את עודפי האנרגיה לרשת.
  2) הסדרה זו תחול על צרכני חשמל, הן במתח נמוך, במתח גבוה או עליון, בכפוף להיבטים הטכניים הנדרשים כאמור באמות המידה הרלוונטיות.
  3) מובהר שההסדרה תחול רק על מבקשי חיבור מתקן לרשת אשר הגישו בקשה לחיבור המתקן לרשת על פי הסדר זה לאחר כניסת ההסדרה לתוקף.
  4) החלטה זו תכנס לתוקף החל מיום 20.1.2013 ומתייחסת לסך שלא יעלה על 30 מגה ואט, בכפוף למפורט בהחלטה.
  ביאורים :
  1) הרשות מקבלת החלטה זו בהמשך להחלטת הרשות מספר 2 מישיבה 362 מיום 6.2.2012 לעניין המשך ההסדרה בדבר ייצור חשמל מבוזר לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת באמצעות מערכת פוטו-וולטאית שאינה עולה על 50 KW והעקרונות שפורטו בה. החלטה זו אף נעשית ברקע החלטת הממשלה 3484 מיולי 2011. החלטה זו קובעת הסדר תעריפי תלוי כמות לשנת 2013.
  2) על מנת להבטיח ניהול תקין של רישום פניות על ידי ספק שירות חיוני, נקבע בהחלטה כי ספק שירות חיוני מחוייב בהקמת אתר אינטרנט יעודי לשם כך.
  3) עדכון תעריף ההזנה (המשמש כתעריף מקסימום להסדרה זו) יתבצע מדי רבעון ויתפרסם בלוח התעריפים, כאשר תעריף הבסיס הינו 58.3 אג' לקוט"ש.
  4) מתווה העקרונות להסדר התעריפי בהחלטה זו הונח כבר בסעיף 3 להחלטת הרשות מספר 2 מישיבה 362. ההחלטה קובעת למעשה מנגנון של תעריף המינימום (לפי רכיב הייצור בתוספת פרמיית הפחתת מזהמים השווה ל-45 אג' לקוט"ש) ותעריף מקסימום - תעריף הזנה לפי הנתונים הקיימים בידי הרשות. זאת כאשר העלאת התעריף מתמ"ר עד תעריף ההזנה תבוצע במידה שקצב אישור הבקשות במהלך השנה לא יאפשר את מיצויה בשנת 2013, כמפורט בהחלטה.
  5) נקבע תעריף קבוע לטובת הקלה על הצרכנים הביתיים בהסדר. התעריף יתעדכן בתחילת שנת 2014 לפי נוסחת ההצמדה.