• אמת מידה לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת בשיטת מונה נטו


  פרק ח': איכות הסביבה

  סימן ח': ייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת בשיטת מונה נטו

  197. שילוב מתקן בשיטת מונה נטו ע"י המחלק
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ח': ייצור חשמל מבוזר
  באנרגיה מתחדשת
  בשיטת מונה נטו
  207. שילוב מתקן בשיטת מונה נטו ע"י המחלק 25.12.2012 389 10 מאושר
  בסימן זה לאמות המידה:
  "מתקן" – מערכת לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת בהתאם להגדרות בכללים ותקנות משק החשמל , ובהספק מותקן שלא עולה על 5 מגוואט.
  לעניין הגדרה זו "הספק מותקן" – ההספק הנקוב של הממיר בהתאם לנתוני היצרן, ועד 5 מגוואט.
  "מחלק" לעניין אמת מידה זו – בעל רישיון חלוקה, לרבות מחלק היסטורי כהגדרתו בהחלטת רשות 272 מיום 11.08.2009 ובכפוף לתנאיה.
  "צרכן" מי שרוכש חשמל או שירתים מבעל רישיון בין שהוא מחובר במתח נמוך, במתח גבוה או במתח עליון.
  "שילוב מתקן" – חיבור של מתקן לרשת החשמל הפרטית המוזנת מהרשת הציבורית.
  " גודל חיבור מתאים" – גודל מתאים לגודל המתקן של חיבור קבוע במקום הצרכנות.
  "מקום צרכנות" – כקבוע בפרק א' בספר אמות המידה.
  "קרדיט" – הסכום המצטבר בש"ח, לתקופת חשבון, שיעמוד לזכות הצרכן ומחושב בהתאם לכמות האנרגיה המוזרמת לרשת בכל מש"ב על בסיס קריאת המונה הדו כיווני כפול התעו"ז בו מחויב הצרכן באותו המש"ב.
  "דו"ח מרכז" – מצרף של חשבונות חשמל המשויכים לצרכן אחד (בין שהינו יחיד ובין תאגיד) הרשום במספר מקומות צרכנות, באותו אזור חלוקה.
  1) לבקשת צרכן ובהתאם לקבוע בסימן זה, ישלב המחלק מתקן במקום צרכנות שעל שם הצרכן, ובלבד שהבקשה לחיבור הוגשה עד ליום 31.12.2014 או שסך ההספק המותקן של כל המתקנים במשק החשמל לא תעלה על 400 מגוואט, לפי חלוקה של 200 מגוואט במהלך שנת 2013 ו- 200 מגוואט נוספים במהלך שנת 2014, לפי המוקדם מביניהם.
  2) המחלק יחתום מול הצרכן על הסכם המשייך אותו להסדר הקבוע בסימן זה.
  3) ספק שירות חיוני לא יעביר מקום צרכנות הפועל במסגרת ההסדר הקבוע בסימן זה לכל הסדר אחר.


  198. הסדרי תשלומים לצרכנים
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ח': ייצור חשמל מבוזר
  באנרגיה מתחדשת
  בשיטת מונה נטו
  198. הסדרי תשלומים לצרכנים 25.12.2012 389 10 מאושר
  (א) תעריף לצרכן ועלות בגין חשמל המיוצר במתקן – כללי
  1) מחלק יגבה מאת הצרכן את התעריף בגין צריכת החשמל במקום הצרכנות כקבוע בפרק ב' ("צריכת חשמל") סימן ב' ("חשבונות ותשלומים") לספר אמות המידה. בנוסף לתעריף זה יגבה המחלק מאת הצרכן את התוספת לתשלום הקבוע בלוח התעריפים 1-5.4: "תוספת לתשלום הקבוע לצרכן בעל מתקן".
  2) המחלק יגבה מהצרכן ויעביר לבעל רישיון הולכה את עלויות הגיבוי והאיזון, לפי קריאת מונה הייצור ובהתאם לתעריפים הקבועים בלוח תעריפים 1-5.8: "תשלום בגין עלויות קליטת אנרגיה מתחדשת ברשת החשמל בהסדר מונה נטו'". בנוסף יגבה המחלק מהצרכן את תעריפי שירותי התשתית שתימדד לפי כמות האנרגיה המוזרמת לרשת בכל מש"ב על בסיס קריאת המונה הדו כיווני וכקבוע בלוחות תעריפים: 1-7.3, 2-7.3 ו- 1-7.6 בהתאם למתח החיבור של הצרכן לרשת.
  3) על אף האמור בס"ק (1), בתום תקופת חשבון יקזז המחלק את הקרדיט מתעריף צריכת החשמל במקום צרכנות וינכה את עלויות הגיבוי , האיזון והשימוש ברשת כפי הנדרש.
  4) אם לאחר הקיזוז כאמור בס"ק (3) דלעיל נותר לצרכן קרדיט בגין החשמל שיוצר במתקנו, יעביר המחלק את הקרדיט הנותר לחשבון החשמל של הצרכן לתקופה העוקבת או, לבקשת צרכן, יעביר המחלק את הקרדיט הנותר במסגרת דו"ח מרכז .
  5) קרדיט שלא מומש במהלך תקופת חשבון ימומש בתוך תקופה שלא תעלה על שנתיים, שאם לא כן יאפס המחלק את הקרדיט שנצבר בתקופת חשבון זו .
  6) מעבר לקרדיט, לא יהיה הצרכן זכאי לקבל תעריף אחר לרבות תעריף הפחתת מזהמים או כל תעריף אחר לאנרגיות מתחדשות.
  7) ההתחשבנות האמורה בין המחלק לבין הצרכן תבוצע בכפוף להוראות כל דין, לרבות דיני המיסים החלים במדינת ישראל מזמן לזמן .
  8) תקופת התקשרות בין המחלק לצרכן איננה מוגבלת בזמן.
  9) המחלק יפעל בהתאם להסדרים שתקבע הרשות מעת לעת ככל שייקבעו כאלה.
  (ב) העברת קרדיט בין צרכנים
  1) נותר לצרכן קרדיט בגין החשמל שיוצר במתקנו, רשאי הוא להעביר את הקרדיט הנותר לצרכן אחר (להלן: "הצרכן המעביר").
  2) בקשה לביצוע העברת קרדיט לצרכן אחר תתבצע על ידי מתן הודעה מראש של הצרכן המעביר בכתב אל המחלק ותיושם בחשבון העוקב, לאחר קבלת ההודעה במשרדי המחלק .
  3) הקרדיט יחושב בהתאם לכמות האנרגיה המועברת לצרכן האחר כפול עלות הייצור בניכוי תעריפי האיזון והגיבוי .
  4) לצורך העברת קרדיט כאמור בסעיף זה יפנה הצרכן המעביר אל רשות החשמל לקבלת רישיון.
  (ג) התחשבנות למתקן בעת החלפת צרכנים
  1) החלפת צרכנים המשתתפים בהסדר לפי סימן זה תתבצע בהתאם לקבוע באמת מידה 19 ("החלפת צרכנים") ולעניין ההתחשבנות למתקן, מתחייבת חתימתו של הצרכן היוצא המהווה סיום ההסכם עם הצרכן היוצא. לאחר החלפת הצרכנים וחתימת הצרכן החדש על הסכם לעניין הסדר ההתחשבנות עם המחלק, ימשיך המחלק את מנגנון הקיזוז עבור החשמל המיוצר במתקן עם הצרכן החדש. חתימת הצרכן החדש על הסכם עם המחלק הינה תנאי להמשך הסדר הקיזוז עבור החשמל המיוצר במתקן.  199. הגשת בקשה למחלק לשילוב מתקן ברשת החשמל
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ח': ייצור חשמל מבוזר
  באנרגיה מתחדשת
  בשיטת מונה נטו
  199. הגשת בקשה לחיבור מתקן 25.12.2012 389 10 מאושר
  (א) קבלת מידע
  צרכן המעוניין בקבלת פרטים אודות חיבור אפשרי של מתקן יפנה למחלק באזור הרלוונטי בכתב או בעל פה, והמחלק ידאג להעביר לו כל מידע הרלוונטי בתוך 7 ימי עבודה ממועד הפניה, המחלק יציג את כל המידע הרלוונטי לצרכניו גם באתר האינטרנט שלו, והכל כמפורט באמת מידה זו.
  (ב) הגשת בקשה
  בקשה לחיבור מתקן לרשת על ידי צרכן תוגש למחלק בצירוף כל המסמכים והנתונים כדלהלן כתנאי סף לאישור הבקשה על ידי המחלק:
  1) פרטי הצרכן (שם, כתובת, מס' טלפון, מס' צרכן/מונה/חוזה וכו');
  2) טכנולוגית המתקן באנרגיה מתחדשת שבכוונתו להתקין ;
  3) הספק מותקן מתוכנן;
  4) מועד התקנה משוער;
  5) העתק מהיתר הבניה או היתר לעבודה מצומצמת שניתן על ידי רשות התכנון הרלוונטית להתקנת המתקן במקום הצרכנות שעל שם הצרכן; יובהר כי תוכנית הבניה (גרמושקה) היא חלק בלתי נפרד מהיתר הבניה. במקרה ולטענת הצרכן הוא לא נדרש להמציא היתר כאמור, עליו לצרף לבקשתו אישור מתאים בכתב חתום ע"י הגורמים המוסמכים ברשות התכנון הרלוונטית.
  6) הוכחת חיבור קבוע קיים וגודל חיבור מתאים לגודל המתקן המיועד כמצוין באמת מידה 200 (א)(1) שלהלן. מובהר כי לא די בפתיחת בקשה להגדלת חיבור כדי להוכיח עמידה בתנאי סף זה, אלא על הצרכן להוכיח קיומו של חיבור בפועל בגודל המתאים לגודל המתקן כאמור.
  7) מתקן בהספק מעל 630 kva יידרש בהצגת סקר היתכנות מטעם המחלק.
  8) תכנית חשמלית ערוכה ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים כדין לשילוב המתקן במקום הצרכנות לרשת החשמל של ספק השירות החיוני. התכנית האמורה תכלול את מיקומם המוצע של מוני החשמל כך ש:
  א) מונה הצריכה הדו כיווני של המתקן יותקן בנקודה בה מותקן מונה הצריכה הקיים של הצרכן ובמקומו.
  ב) מונה הייצור יותקן בהתאם לאחת החלופות דלהלן:
  1) בנקודה הקרובה ככל הניתן לנקודה בה מותקן מונה הצריכה אשר תאפשר לספק השירות החיוני גישה סבירה לקרוא, לתפעל ולתחזק את המונה .
  2) במקרים בהם קיימת מניעה טכנית להתקין את מונה הייצור בנקודה האמורה בסעיף קטן דלעיל או לבקשת הצרכן, יותקן מונה הייצור במיקום המוצע ע"י הצרכן, ובלבד שהצרכן ידאג להתקין צנרת תיעול ממונה הייצור למונה הצריכה אשר תשמש את המחלק להשחלת קו פיקוד להעברת נתוני מונה הייצור למונה הצריכה.
  3) במקרים בהם קיימת מניעה טכנית להתקנת קו פיקוד כאמור או לבקשת צרכן, ידאג הצרכן להתקנת קו תקשורת שיאפשר לספק השירות החיוני להתקין מונה קריאה רחוק כמונה ייצור בנקודה המתאימה לצרכן.
  (ג) פרטים נוספים ותיקון התכנית לשילוב מתקן ברשת
  1) לצורך מתן תשובה לבקשה לשילוב מתקן כאמור, רשאי המחלק לדרוש מהצרכן המצאת פרטים נוספים הנדרשים לו לשם חיבור המתקן או תיקון של התכנית לחיבור המתקן. בהתאם להערות המחלק, הצרכן ימציא את המידע המבוקש בהקדם האפשרי או יודיע למחלק כי אין ביכולתו להמציא את המידע המבוקש.
  2) דרש המחלק מהצרכן המצאת פרטים נוספים או תיקון התכנית לשילוב המתקן כאמור, לא יבואו הימים שנדרשו לצרכן להשיב לבקשה כאמור מצד הספק במניין הימים הקבוע למתן תשובה על ידי הספק לבקשה לחיבור מתקן כאמור בסעיף קטן (ד)דלהלן .
  (ד) תשובה לבקשה לשילוב מתקן ברשת
  1) המחלק ישיב בכתב לבקשת צרכן לשילוב מתקן בתוך 21 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה כדלהלן:
  א) לא עמד הצרכן בתנאי הסף ו/או בבקשת המחלק לפרטים נוספים, ידחה המחלק את בקשתו לשילוב המתקן בצירוף פרוט הסיבות לדחיית הבקשה.
  ב) ע מד הצרכן בתנאי הסף ובבקשת המחלק לפרטים נוספים, יודיע המחלק בתשובתו מהו תעריף החשמל לו זכאי הצרכן בהתאם ללוח תעריפים 5-6.7 וייתן לצרכן התחייבות עקרונית לחיבור המתקן בהתאם לתכנית אשר צורפה לבקשה ובלבד שיעמוד הצרכן בדרישות הטכניות המפורטות באמת מידה 178 . בתשובתו יפרט המחלק את לוחות הזמנים לשילוב המתקן ברשת החשמל.
  ג) לא השיב המחלק לבקשת צרכן בתוך המועד הקבוע דלעיל יפצה המחלק את הצרכן בסך הקבוע בלוח ההפרות 1-12.1 "תשלומים בגין הפרת אמות מידה".
  2) התחייבות המחלק תינתן לפי גודל המתקן המאושר ליום אישור בקשת צרכן לחיבור מתקן לרשת על ידי המחלק.
  3) תוקף התחייבות המחלק לחיבור המתקן לרשת עד 630 קילו יהא ל- 180 ימים מיום מתן ההתחייבות לצרכן ועבור מתקן מעל 630 קילו ועד 5 מגוואט יעמוד מניין הימים על 365 ימים. חלפו 180 ימים או לחילופין 365 ימים כאמור ולא חובר המתקן לרשת מכל סיבה שהיא, תפוג ההתחייבות ולא יחבר המחלק את המתקן לרשת.
  (ה) תעריף עבור בדיקת המתקן ושילובו ברשת החשמל
  1) המחלק יצרף לתשובתו לבקשה לשילוב המתקן חשבון לתשלום לפי הפירוט דלהלן, כתנאי לבדיקת המתקן ולחיבורו:
  א) בגין בדיקת המתקן ישלם הצרכן את התשלום הקבוע בשורה 7 ללוח התעריפים 1-4.3: "תעריף בדיקת מתקן/בדיקה חוזרת".
  ב) בגין החלפת מונה הצריכה והתקנת מונה תעו"ז דו כיווני, ישלם הצרכן את התשלום הקבוע בשורה 9 ללוח התעריפים 2-5.4: "הסרת המונה והתקנתו" עבור כל אחד מהמונים.
  ג) עבור התקנת קו תקשורת כקבוע בסעיף (ב)(7)(3) לעיל ישלם הצרכן את התשלום הקבוע בלוח 2-5.4 "התקנת קו תקשורת למונה ייצור".
  2) על תשלום לפי אמת מידה זו יחולו הוראות אמת מידה 24(ג) בעניין חשבון בגין שירות שטרם בוצע.
  (ו) שינוי הבקשה
  הצרכן יהיה רשאי לשנות את הבקשה או את התכנית לחיבור המתקן כל עוד לא עמד המתקן בהצלחה בבדיקה על ידי המחלק ובלבד שהשינויים יוגשו בהתאם להליך הקבוע לעיל באמת מידה זו.
  (ז) השגות צרכנים על דחיית הבקשה דלעיל
  הצרכן יהיה רשאי להגיש למחלק את השגתו בכתב על החלטתו.
  (ח) תגובת המחלק להשגת הצרכן
  הגיש הצרכן את השגתו למחלק בכתב, תישלח לצרכן ולרשות תשובתו של המחלק בכתב, כאמור באמת מידה 33 (טיפול בתלונת צרכן בכתב).  200. דרישות טכניות
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ח': ייצור חשמל מבוזר
  באנרגיה מתחדשת
  בשיטת מונה נטו
  200. דרישות טכניות להתקנת המתקן 25.12.2012 389 10 מאושר
  (א) תנאים טכניים להתקנת מתקן
  מחלק יחבר מתקן העומד בכל הדרישות דלהלן:
  1) ההספק המותקן של המתקן קטן או שווה לגודל החיבור באמצעותו מחובר מקום הצרכנות לרשת החשמל. ההספק המותקן של מתקן, הנקבע לפי ההספק המצרפי של המתקן ובהתאם לנתוני היצרן.
  2) צרכן ישלב מתקן שאיננו עולה על 5 מגוואט לכל מקום צרכנות.
  3) מתקן בהספק העולה על 50 kw יחויב במבחני קבלה של ספק שרות חיוני כתנאי לשילוב המתקן ברשת.
  4) המתקן עומד בדרישות הרלוונטיות של חוק החשמל, התשי"ד-1954 ותקנותיו.
  5) ציוד המתקן על כל חלקיו עומד בתקן ישראלי המוכר לפי כל דין.
  6) מערכת ההגנה בממיר הזרם תבצע ניתוק של הזרמת החשמל מהמתקן לרשת בתגובה לתנודות ממתח נומינלי 230 וולט או 400 וולט, בתוך פרק הזמן
  א. כאשר המתח קטן מ- 50% מהמתח הנומינלי הניתוק יתבצע עד 0.1 שנייה.
  ב. כאשר המתח שווה או גדול מ- 50% וקטן מ- 85% מהמתח הנומינלי הניתוק יתבצע עד 2 שניות.
  ג. כאשר המתח גדול מ- 110% וקטן מ- 135% מהמתח הנומינלי הניתוק יתבצע עד 2 שניות.
  ד. כאשר המתח שווה או גדול מ- 135% מהמתח הנומינלי הניתוק יתבצע עד 0.05 שנייה.
  7) מערכת ההגנה בממיר הזרם תבצע ניתוק של הזרמת החשמל מהמתקן לרשת בתגובה לתנודות תדר החורגות מגבולות התדר 49-51hz בתוך פרק זמן של עד 0.2 שניות.
  8) מערכת ההגנה בממיר הזרם תחדש את זרימת החשמל מהמתקן לאחר ניתוקו כקבוע בתו תקן 4777 חלק 3. כשהמתח והתדר יציבים כמוגדר באמת מידה זו במשך 5 דקות. יש לעשות שימוש רק באביזרים תקניים- מהפכים, מודולים, אביזרי מיתוג וכו'.

  201. התקנת המתקן
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ח': ייצור חשמל מבוזר
  באנרגיה מתחדשת
  בשיטת מונה נטו
  201. התקנת המתקן 25.12.2012 389 10 מאושר
  (א) התקנה
  1) מתקן יותקן על ידי מתקין בעל רישיון חשמל מתאים לזרם הנומינאלי של המתקן בהתאם לקבוע בחוק החשמל, התשי"ד- 1954 ובתקנותיו.
  2) שילוב המתקן לרשת החלוקה על ידי המחלק ייעשה באמצעות התקנת מונה תעו"ז דו כיווני שימנה את כמות הקרדיט לו זכאי הצרכן ומונה ייצור אשר ימנה במקביל את כמות החשמל המיוצר במתקן.
  (ב) התקנה במקום הצרכנות שעל שם הצרכן
  מתקן יותקן במקום הצרכנות על שם הצרכן הרשום.

  202. בדיקת המתקן ושילובו לרשת החשמל
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ח': ייצור חשמל מבוזר
  באנרגיה מתחדשת
  בשיטת מונה נטו
  202. בדיקת המתקן ושילובו לרשת 25.12.2012 389 10 מאושר
  (א) הודעת הצרכן בדבר התקנת המתקן .
  (ב) התקין הצרכן את המתקן במקום הצרכנות הרשום על שמו ושילם עבור בדיקת המתקן וחיבורו כקבוע בסעיף קטן 199 (ה) (1) בתוך 180 יום או 365 יום ממועד קבלת ההתחייבות כקבוע בסעיף 199 (ד), יודיע על כך למחלק בהקדם ולפני תום התקופה האמורה.
  (ג) מסר הצרכן למחלק הודעה בדבר ביצוע התשלום והתקנת המתקן כאמור בסעיף קטן (א) דלעיל, יתאם המחלק עם הצרכן מועד לבדיקה של המתקן וזו תבוצע ע"י בודק מוסמך מטעמו של המחלק בהתאם לקבוע בחוק החשמל, התשי"ד-1954 ובתקנותיו (להלן: "הבודק") בתוך 21 ימי עבודה מיום קבלת ההודעה כאמור. בדיקת המתקן תעשה במתח נמוך, במתח גבוה או במתח עליון בהתאם לנדרש.
  (ד) בדיקת המתקן ושילובו ברשת החשמל
  1) מצא הבודק כי המתקן איננו תואם את הקבוע באמות מידה אלה ובחוק החשמל, התשי"ד – 1954 ותקנותיו, יגיש דו"ח ליקויים לצרכן.
  2) הצרכן יתקן את הליקויים שנמצאו ויזמין בדיקה נוספת של המתקן על ידי המחלק, אשר תבוצע לאחר תשלום העלות הקבועה בשורה 7 ללוח התעריפים 1-4.3 על ידי הצרכן תוך פרק זמן שלא יעלה על 14 ימי עבודה.
  3) מצא הבודק כי המתקן מותקן כראוי ועל פי דרישות הדין וכי ניתן לחברו למקום הצרכנות ולרשת החשמל, יודיע הבודק על כך בכתב לצרכן והאחרון יעביר את תוצאות בדיקת המתקן למנהל לענייני חשמל, ומסמכים אחרים כפי שידרשו לצורך קבלת היתר להזרמת אנרגיה על פי חוק החשמל, התשי"ד- 1954.
  4) נתן המנהל לענייני חשמל היתר להפעלת המתקן בהתאם לסמכותו על פי חוק החשמל, התשי"ד- 1954 כאמור בס"'ק (3) לעיל והומצא למחלק טופס 4 ערוך כדין ע"י הרשות המאשרת, כהגדרתה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, יתקין המחלק את מערכת המונים בהתאם לתכנית כאמור בסעיף 199(ב)(8) לעיל וישלב את המתקן ברשת החשמל בתוך 7 ימי עבודה מיום ביצוע בדיקה. בדיקה נוספת אם נדרשת תהא בעלות הקבועה בס"ק (2) לעיל.
  5) למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי התקנת המונים ושילוב המתקן ברשת יבוצעו על ידי המחלק בלבד.
  6) מובהר בזאת כי בדיקת המתקן תיספר במניין הימים להתחייבות המחלק לחיבור המתקן לרשת. לא עמד המחלק במועדים הקבועים באמת מידה זו לבדיקת המתקן, לא ייחשבו החריגות במניין הימים.
  (ה) היתר להזרמת אנרגיה לרשת לפי מוק החשמל, התשי"ד- 1954 וטופס 4 (אישור איכלוס) לפי תקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ"א -1981


  203. בדיקת המתקן ושילובו לרשת החשמל
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ח': ייצור חשמל מבוזר
  באנרגיה מתחדשת
  בשיטת מונה נטו
  203. תחזוקת המתקן 25.12.2012 389 10 מאושר
  (א) ביצוע בדיקות תקופתיות
  הצרכן יבצע בדיקות תקופתיות למתקן ככל שהדבר נדרש לפי כל דין.
  1) הצרכן לא יבצע כל שינוי בהספק המותקן של המתקן ובהגנות המותקנות בו מבלי לקבל אישור מראש ובכתב מאת המחלק.
  2) ביצע הצרכן שינוי כלשהו בהספק המותקן של המתקן או בהגנות המותקנות בו בניגוד להוראת סעיף קטן (1) דלעיל, לא תתקיים חובתו של המחלק לפי ההסדר הקבוע בסימן זה.
  3) בוצע במתקן שינוי המאפשר קבלת טובת הנאה לצרכן שלא כדין יחולו אמות מידה 16 ו- 24 בהתאמות המחייבות.


  204. ניהול נתונים וחובות דיווח
  פרק סימן אמת מידה עמוד תחולה עדכון ישיבה החלטה סטטוס
  ח': איכות
  הסביבה
  ח': ייצור חשמל מבוזר
  באנרגיה מתחדשת
  בשיטת מונה נטו
  204. ניהול נתונים וחובות דיווח 25.12.2012 389 10 מאושר
  (א) ניהול נתונים
  בעל רישיון ההולכה יקבל מהמחלק בזמן אמת את נתוני הבקשה של כל צרכן, לרבות נתונים על עמידה או אי עמידה בתנאי סף. בעל רישיון ההולכה יבצע רישום על בסיס יומי של בקשות המחלק וינפיק לו אישור קבלה במועד קבלת הבקשות.
  (ב) חובת דיווח
  1) המחלק יגיש דיווח לבעל רישיון ההולכה על הגשת בקשה או סגירת בקשה או כל סטטוס אחר לשילוב מתקן תוך יום עבודה מרגע עדכונה.
  2) בעל רישיון הולכה יידע את המחלקים באופן רציף ולא פחות מאחת לשלושה ימים על כמות ההתקנות המצטברת.
  (ג) חובת דיווח לרשות
  1) בעל רישיון ההולכה ידווח לרשות אחת לשבוע לגבי כל המתקנים המחוברים לרשת, בריכוז לפי המחלקים השונים בהתאם לפורמט כפי דרישת הצוות המקצועי ברשות.
  2) אחת לרבעון יעביר המחלק לרשות דוח מפורט לגבי המתקנים המחוברים לרשת החלוקה שבתחום רישיונו בהתאם לפורמט כפי דרישת הצוות המקצועי ברשות.
  3) המחלק ידווח לרשות על דחיית בקשות להתקנות מערכות על בסיס השקעות מיותרות ברשת אחת לרבעון.
  (ד) חובת דיווח לציבור
  1) נתונים עדכניים על כמות בקשות שהוגשו, אישורים שניתנו, יתפרסמו אחת ליום באתרי האינטרנט הן של המחלק, והן של בעל רישיון ההולכה. נתונים עדכניים על כמות מתקנים מחוברים בפועל תפורסם אחת לחודש באתר האינטרנט של המחלק.
  2) בנוסף, מחלק ובעל רישיון הולכה יפרסמו לידיעת הציבור כל נתון נוסף בהתאם לכללי דיווח ופרסום שידרשו על ידי הצוות המקצועי ברשות.